Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE 5

Mun jatata ni oveja ngübaka aune ‘ni mun ngübabitikä känti’

Mun jatata ni oveja ngübaka aune ‘ni mun ngübabitikä känti’

¿Kukwe ruäre kädrite täräkwata nebätä yebe mätä ja tuin? Ye erere ngwane, ñan mä aibe tä ja tuin kukwe ye kwrere ben, nitre Jehová mikaka täte kwati käkwe ja tuabarera kukwe yebe. Jehovakwe niaratre dimikani ye erere raba mä dimike yei mä raba tö ngwen.

Jehovakwe mä jie ngwain näinta ji metre yebiti

 JEHOVAKWE mä jie ngwain näinta ji metre yebiti. Töbikata mä kisete, mä ñaka rabadre rubun ja dokwäre aune mä töi rabadreta kwin yebätä niarakwe mä dimikai. Mä dimikai kwe kukwe yebätä angwane, mä tö rabai Jehová mikaita täte ja mräkätre konkrekasionte yebe. Kukweta nakainkä mäbätä ye erere nakaninkä ja mräkätre siklo kena yebätä, niaratre yei apóstol Pedro kukwe ne tikani: “Mun abrä nämene obeja nianinte kwrere, akwa nengwane mun nükaninanta ni mun ngübabitikä känti, ne abrä ni kraka mun üaibiti” (1 Pedro 2:25, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte).

Mä ja mäkädreta Jehovabe ye kukwe bäri kwin mäkwe nuaindre. ¿Ñobätä? Kena, mäkwe kä mikaita juto Jehovabätä (Proverbios 27:11). Nita kukwe nuainne ye raba kä mike juto Jehovabätä o mike ulire. Akwa, niara ñaka tä ribere ja dibiti nie nikwe niara taredre aune mikadre täte (Deuteronomio 30:19, 20). Ni kukwe Bibliabätä mikaka gare käkwe niebare, ni mada ñan raba mä brukwä mike nierare ja tarebätä, ñakare aune mä tö nire tarebätä ye tä gare mäi. Nita Jehová mike täte niara tare nikwe yebätä, aune ye tä kä mike juto krubäte niarabätä, ñobätä ñan aune nita ja mike täte metre niarai ye abokän jondron ütiäte nita bien ie. Jehová mikadre täte niara tö ie erere ye aibe raba kä mike juto nibätä (Hechos 20:35; Apocalipsis 4:11).

Ne madakäre, mä jataita angwane mrö ja üaire mätä ribere jai ye biain mäi (Mateo 5:3). Ñodre, ñokäre ni sribebare ye nitre kwati tä ngwentari jai, akwa kukwe ütiäte ye mika ñaka gare jire ietre. Ni töi rabadre kukwe mikabätä gare jai ye Jehovakwe mikani nibätä aune niara mikadre täte ye aibe köböire kä raba nemen juto nibätä ye gare ie. Ye medenbätä, mäkwe Jehová mikadre täte niara tare mäkwe yebätä yebe kä mikai juto mäbätä jondron mada yebiti ta (Salmo 63:1-5).

Jehová tö mä tuai nüketa juta kwe yete. Täräkwata tä mä kisete ne tä kukwe ye mike gare mäi. Nunkwe orabare krubäte Jehovai täräkwata ne sribekäre kwin mä kräke. Biti ni umbre o ja mräkä konkrekasion mäkwe yete täräkwata ye biani mäi aune mäkwe ja töi mikani ñäkebätä. Kukwe nieta täräkwata nebätä ye tä mate kwin mä brukwäte raba ruin nunye. Ye jökrä tä mike gare Jehová ñaka mä käi kwitekä jabiti aune ja tare yebiti mä kai ngäbiti kwe (Juan 6:44).

Oveja Jehovakwe tä nete kän ye ñaka käi kwitekä jabiti ye tä ni töi mike jäme. Kukwe ye namani gare meri iti testiko Jehovakwe kädekata Donna ie. Niara tä niere: “Bätärekä bätärekä ti jataba kä mikekä kukwe metre yebätä, akwa kukwe nieta Salmo 139:23, 24 ye nämä nüke käre ti töite, texto ye tä niere: ‘Ti trä tuin täte Ngöbö, aune dreta ti brukwäte ye mike gare jai. Ti trä tuin, aune dreta ti töi nike ye mike gare jai, tita näin ji blobiti ye mäkwe mika ñärärä, aune ji ñaka krüte yebiti mäkwe ti jie ngwan’. Ja ñaka nämä ruin kwin tie kä Satanakwe yete. Ti tädre konkrekasionte akräke ja rabadre ruin kwin tie ye nämä gare tie. Jehovakwe ñan ti tuanmetreba jire, ñakare aune ji nänkäreta niara kokwäre ye tikwe känändre ye rababa gare tie. ¡Ti jataninta niara kokwäre ye tä kä mike juto krubäte tibätä!”.

“Jehovakwe ñan ti tuanmetreba jire, ñakare aune ji nänkäreta niara kokwäre ye tikwe känändre ye rababa gare tie”

Nunta orare ne kwe “kä juto Jehovakwe” ye rabadreta munkwe (Nehemías 8:10). Mä Rün kä kwinbiti ben mä jataninta ja mäke ye matai kwin krubäte mäbätä.