Mä tare nunkwe:

Gare mäi Biblia tä blite nitre nünanbare metre yebätä. Nitre brare aune merire ja ngwani metre abokän ja tuani kukwe ruäre ben aune ja namani ruin ño ietre, erere tä nemen bare nibätä ye kädrietabätä (Santiago 5:17). Niaratre ruäre namanintre nainte kukwe kri aune töbikakwe namani kisete ye käne, o nitre mada Ngöbö mikaka täte kukwe nuainbarebätä ye käkwe ngwani di nekä. Mada abokän ie ja namani ruin ngite jankunu kukwe nuainbare kwetre yebätä.

¿Nitre ja ngwanka metre ye kä mikaninkä Jehovabätä? Ñakare. Niaratre töi nämene, ni Salmo tikaka kukwe niebare orasionte Jehovai ye erere: “Oveja nianinte ye kwrere tita nianinte. Ti mä mikaka täte ye mäkwe känä, ti ñaka kukwe mäkwe käi kwitekä jabiti yebätä” (Salmo 119:176). ¿Ruäre ngwane ja tärä nemen ruin ye erere mäi?

Nitre Ngöbö mikaka täte tä ja denkä mento oveja mada ngätäite ye Jehová ñaka käi kwitekä jire jabiti, ñakare aune tä niaratre känene aune tä nuainne ja ngwaitre aune ja etebatre konkrekasionte yebiti. Ñodre, Job dimikani ño Jehovakwe yebätä mäkwe töbika. Niarakwe ja tuani kukwe tare tare ben, namani ngwian täi nike, mräkätre tare kwe juruainbare kän, aune bren tare namanibätä. Ne madakäre, nitre rabadre Job dimike näre, akwa jerekäbe nikani ñäke tare rüere. Erametre, niarakwe ñaka trö kwitani Jehovai, akwa bati ñaka töbikabare kwin kwe (Job 1:22; 2:10). ¿Jehovakwe dimikani ño näinta jankunu ja käne?

Nuainbare kwe ni niara mikaka täte Elihú yebiti. Job nämene blite kukwe nämene kisete yebätä angwane, Elihú käkwe kukwe nuani käne biti ja töi mikani kwe kukwe niere ie. ¿Elihú dre niedi ie? ¿Ñäkäi tare kwe ie ngwankäre jakaire? ¿Kukwe niedi metre ta kwe ie töi ükatekäre? ¿Bikai bäri kri kwebätä? Ñakare. Ngöbö üai deme käkwe Elihú töi mikani kukwe ne niere ie: “Ngöbö metre ye ngwärekri ti abokän mä kwrere, dobro yebiti ti sribebare arato”. Ye bitikäre Job ñaka rabadre niara jürä ngwen jabätä aune kukwe niedi kwe ie yebätä ñaka rabadre töbike krubäte ye niebare kwe ie (Job 33:6, 7). Elihú ñaka Job dikaninkä, ñakare aune ja tare yebiti mäträbare kwebätä aune kukwe kwin niebare kwe ie dimikakäre.

Ye kwrere nun töita, yebätä nunkwe täräkwata ne sribebare. Ja etebatre aune ja ngwaitre kä mikaninkä konkrekasionte ye nunkwe kukwe nuabare kwin käne aune kukwe meden tä kisete yebätä nunkwe töbikataribare (Proverbios 18:13). Ye bitikäre, nunkwe orabare aune nunkwe kukwe känänba Bibliabätä. Nitre Ngöbö mikaka täte ja tuani kukwe ruäre ben ye ngwane Jehovakwe dimikani ño yebätä nunkwe ja tötikabare. Kukwe Bibliabätä ye aune kukweta mun kisete yebätä nunkwe töbikabare, biti nunkwe täräkwata ne sribebare. Nunta mä nübaire ñäke kwin täräkwata nebätä. Nunta mä tarere ye ngwen törö jai.

Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Testiko Jehovakwe Ngübabitikä