Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KAPITULO 17

Mä raba orare Ngöböi

Mä raba orare Ngöböi

Ni “kä kwinta aune kä tibien Sribekä” tö orasion nikwe kukwe nuai (Salmo 115:15)

1, 2. a) ¿Ñobätä orasion ye jondron ütiäte krubäte ye kwrere? b) Biblia tä dre driere orasion yebätä rabadre gare nie, ¿ye ñobätä ütiäte krubäte?

KÄ KUINTA ye bäri kri Kä tibien kräke. Ni jökrä tä kä tibienbätä ye ñü burei ye kwrere Jehová kräke (Salmo 115:15; Isaías 40:15). Kä kuinta ye bäri kri ni kräke, akwa Biblia tä niere: “Nitre jökrä tä ja di kärere Jehovai ye ken niara tä, nitre jökrä tä ja di kärere bökän ie ye ken niara tä. Nitre tä niara jürä ngwen jabätä tö dre dre ie ye tä mike nemen bare kräke; tätre ja di kärere ye niarata kukwe nuin aune tä mike kwäre” (Salmo 145:18, 19). Ye kukwe ütiäte krubäte ni kräke, ¿ñan ererea? Jehová ye Ni ni Sribekä bäri dite krubäte, tö ja ketai nibe aune tö orasion nikwe kukwe nuai. Ni itire itire raba orare Jehovai ye abokän jondron ütiäte krubäte ye kwrere.

2 Nikwe orai Jehová tö ie ye erere ngwane niarakwe ni kukwe nuai. ¿Ni raba nuainne ño? Biblia tä dre driere nie orasion yebätä ye ani mike gare jai.

¿ÑOBÄTÄ NIKWE ORADRE JEHOVAI?

3. ¿Ñobätä ütiäte krubäte mäkwe oradre Jehovai?

3 Jehová tö mä tuai orare jai o blite jabe. ¿Ñokänti ye gare nie? Filipenses 4:6, 7 yekänti mä nübaita dre nuainne yebätä töbike (ñäkädrebätä). Ni jondron jökrä Sribekä ye töita krubäte mäbätä aune ja ruin ño mäi bätä kukwe medenbe mätä ja tuin ye mäkwe niedre ie yei tö.

4. Nikwe orai käre ngwane, ¿nikwe ja ketai ño Jehovabe aune ñobätä?

4 Orasion ye köböire ni raba ja kete bäri kwin Jehovabe. Nitre nibu tä ja ketamukore ye tä töbike ño, ja ruin ño ietre aune dreta mike töbike yebätä tätre blite käre jabe ngwane, tätre ja kete bäri kwin. Ye erere arato, Jehovata töbike ño aune ja ruin ño ie ye tä mike gare mäi Bibliabätä aune dre nuaindi  kwe ja känenkäre ye tä niere mäi. Ja ruin ño mäi ye mä raba mike gare Jehovai orasion yebiti arato. Mäkwe orai käre Jehovai ngwane, mäkwe ja ketai bäri kwin ben (Santiago 4:8).

¿NIKWE DRE NUAINDRE NE KWE NGÖBÖKWE NI KUKWE NUADRE?

5. Jehová ñaka tä orasion jökrä kukwe nuin, ¿ye ñokänti gare nie?

5 ¿Jehovata orasion jökrä kukwe nuin ya? Ñakare. Isaías ni Ngöbö kukwei niekä ye näire, Jehovakwe niebare nitre israelita ie: “Munkwe orasion nuaindre krubäte, akwa ti ñaka tä kukwe nuin; mun kise ngite krubäte ni mada därie yebätä” (Isaías 1:15). Nikwe ñaka ja ngübadrebiti ngwane, nikwe kukwe blo nuaindre ye köböite ni ñaka raba ja kete kwin Jehovabe. Ye erere rabadre bare ngwane, niarakwe ñaka orasion nikwe kukwe nuadre.

6. a) ¿Nikwe tödekadre ye ñobätä ütiäte krubäte? b) ¿Nita tödeke ye ni raba bämike ño?

6 Ni tö Jehová tuai orasion nikwe kukwe nuin ngwane, nikwe tödekadre ie (Marcos 11:24). Apóstol Pablo mikani gare: “Nita tödeke ñakare Ngöböbti angwane, ni ñan raba Ngöbö  moto mike nuäre jire chi, ñobtä ñan angwane ni ngämi krötö Ngöbö ken, känenkri abko Ngöbö tärä, [...] amne nita niara känene abko ütiä biandi kwe nie, [...] abko rabadre era nikrä” (Hebreos 11:6). Akwa nita tödeke ye nikwe ñaka niedre jerekäbe. Ñakare aune käre nikwe Jehová mikadre täte yebiti nikwe bämikadre (ñäkädre Santiago 2:26 yebätä). *

7. a) Nikwe oradre Jehovai ngwane, ¿ñobätä nikwe ja töi mikadre bobre aune niara mikadre ütiäte jai? b) ¿Nita orare ja brukwä tätebiti ye ni raba bämike ño?

7 Nikwe oradre Jehovai ngwane, nikwe ja töi mikadre bobre aune nikwe niara mikadre ütiäte jai. ¿Ñobätä? Nikwe blitadre gobranbe ngwane nikwe mikadre ütiäte jai, ¿ñan ererea? Jehová ye Ngöbö bäri dite krubäte, aisete nikwe blitadre ben ye ngwane bäri nikwe mikadre ütiäte jai aune bäri nikwe ja töi mikadre bobre (Génesis 17:1; Salmo 138:6). Arato nikwe oradre ja brukwä tätebiti ie aune nikwe ñaka kukwe arabe kädekadrete bati bobu (Mateo 6:7, 8).

8. Nita dre ribere orasionte Jehovai ye bitikäre, ¿nikwe dre nuaindre?

8 Nikwe kukwe meden ribedre orasionte Jehovai ye bitikäre, nikwe ja di ngwandre ye erere nuainkäre. Ñodre, nita dre ribere nünankäre jai yebätä Jehovakwe ni dimikadre ye ni raba kärere ie. Akwa nikwe ñaka kren mikadre jai aune Jehovakwe jondron jökrä biandre nie ye nikwe ñaka ngübadre. Ni raba sribire ne kwe jondron ye rabadre nikwe ngwane, nikwe sribidre ja dibiti aune sribi meden ni raba nuainne ye nikwe kadre ngäbiti (Mateo 6:11; 2 Tesalonicenses 3:10). O Jehovakwe ni dimikadre ñaka kukwe blo nuainne jankunu ye nikwe ribedre ie ngwane, kukwe meden raba ni mike ja mike ngite yebätä nikwe ja kriemikadre (Colosenses 3:5). Nitre tä kukwe ruäre ngwentari jai orasion yebätä ye ani mike gare jai mada.

 KUKWE NGWANTARITA ORASION YEBÄTÄ

9. a) ¿Nirei nikwe oradre? b) ¿Juan 14:6 yekänti dre drieta nie orasion yebätä?

9 ¿Nirei nikwe oradre? Nitre nänkä Jesús jiebiti rabadre orare krörö driebare kwe ietre: “Nun Rün kä kwinbiti” (Mateo 6:9TNM). Aisete nikwe oradre Jehová aibe ie. Jesukwe niebare arato: “Ti abokän ji, kukwe metre aune ja nire. Ti köböire ni raba nökrö ti Rün ken” (Juan 14:6TNM). Ye tä driere nie nikwe oradre Jesús käbiti. ¿Oradre Jesús käbiti ye dre gärätä? Jehovakwe orasion nikwe kadre ngäbiti yekäre, niarakwe sribi ütiäte biani Jesús ie ye nikwe mikadre ütiäte jai. Rababa gare nie ye erere, Jesús jatani Kä tibienbätä ni mikakäre kwäre ngite aune gata yebätä (Juan 3:16, TNM; Romanos 5:12). Ne madakäre, Jehovakwe niara kädekani Sacerdote Bäri Kri aune Kukwe Ükatekä (Juan 5:22; Hebreos 6:20).

Ni raba orare kä jökrä ngwane

10. ¿Nikwe ja mikadre ño orasion nuainkäre? Mä raba mike gare.

10 ¿Nikwe ja mikadre ño orasion nuainkäre? Nikwe ja mikadre ngukodokwäre, ni rabadre täkäni tibien o nünaninkä krö orasion nuainkäre ye Jehová ñaka niere. Biblia tä driere, ni raba ja mike ño erere ño orasion nuainkäre, akwa nikwe Jehová mikadre ütiäte jai (1 Crónicas 17:16; Nehemías 8:6; Daniel 6:10; Marcos 11:25TNM). Nikwe blitadre ja brukwä tätebiti Jehovabe ye bäri ütiäte kräke aune nikwe ja mikadre ño orasion nuainkäre ye ñan ai bäri ütiäte kräke. Ni raba ja kukwei mike kri orakäre o ja töite, ni raba nuainne kä jökrä känti aune kä jökrä ngwane, ni raba nuainne dibire o rare. Nikwe oradre Jehovai ye ngwane ni kukwei ñaka juruadre ni madai, akwa Jehovata ni kukwe nuin yei nikwe tö ngwandre (Nehemías 2:1-6).

11. ¿Dre drebätä ni raba orare Jehovai?

11 ¿Dre drebätä ni raba orare? Kukwe meden meden debe Jehová kräke ye jökräbätä ni raba orare. Biblia tä niere: “Nita  jondron kärere niara ie, niara tö ie erere angwane, niarata ni kukwei nuin” (1 Juan 5:14NGT). ¿Ni raba orare kukwe jeñe nikwe yebätä ya? Jän. Ja ketamuko kwin nikwe ben nita blite ye kwrere nikwe blitadre Jehovabe. Nita töbike ño aune ja ruin ño nie ye jökrä ni raba mike gare ie (Salmo 62:8). Arato üai deme kwe dite krubäte ye ni raba kärere ie kukwe kwin nuainkäre (Lucas 11:13). Ne madakäre, niarakwe ni mikadre töbätä kukwe kwin diankäre nuaindre jai aune ni dimikadre kwe ja tuakäre kukwe rabadre ni kisete yebe ye ni raba ribere ie (Santiago 1:5). Jehovakwe ngite juandre ta nibiti ye nikwe ribedre ie (Efesios 1:3, 7TNM). Arato nikwe oradre nitre mada kräke, ye abokän nikwe oradre ni mräkä aune ja mräkätre bätä ja ngwaitre konkrekasionte kräke (Hechos 12:5; Colosenses 4:12).

12. ¿Dre dre bäri ütiätebätä nikwe oradre?

12 ¿Dre dre bäri ütiätebätä nikwe oradre? Nikwe oradre Jehová aune niara töi rabadre bare yebätä. Jehovakwe dre dre nuainbarera ni kräke ye jökräbätä nikwe debe biandre ja brukwä tätebiti ie (1 Crónicas 29:10-13). Oradre ño ye Jesukwe driebare nitre ja tötikaka kwe ie ngwane, dre dre bäri ütiäte nikwe ribedre orasionte ye mikani gare kwe (ñäkädre Mateo 6:9-13 yebätä). * Jesukwe niebare, Jehová kä ye mikadre deme ye nikwe ribedre käne orasionte. Ye bitikäre, nikwe Gobran Ngöbökwe kärädre aune Ngöbö töi rabadre bare Kä jökräbiti tibien ye nikwe ribedre mikani gare kwe. Kukwe bäri ütiäte yebätä nikwe oradre käne niebare kwe, ye bitikäre nita dre dre ribere jai yebätä nikwe oradre. Nita Jehová aune niara töi  rabadre bare kädekete käne orasionte ye ngwane, dre dre bäri ütiäte ni kräke ye nita bämike.

13. ¿Nuäite nikwe oradre?

13 ¿Nuäite nikwe oradre? Biblia ñaka niere. Drebätä nikwe oradre ye ererebätä ni raba orare jötrö o raire. Ñodre, nikwe mrödre ye känenkri ni raba orare jötrö, akwa nikwe debe biandre Jehovai o kukwe meden rabadre ni kisete ye nikwe mikadre gare ie ngwane, ni raba orare raire (1 Samuel 1:12, 15). Jesús näire nitre ruäre nämäne orasion nuainne  raire nitre mada töi mikakäre niä ye erere nikwe ñaka oradre (Lucas 20:46, 47). Orasion ye erere ñaka Jehová töi mike niä. Jehová tö ni tuai orare ja brukwä tätebiti niarai.

14. a) ¿Nikwe oradre bäbe? b) ¿Ye tä dre driere nie Jehovabätä?

14 ¿Nikwe oradre bäbe? Jehová tö ni tuai orare käre jai. Biblia tä niere: “Munkwe blitadre janknu Ngöböbe”, “käre munkwe blita Ngöböbe” aune “blite Ngöböbe dibire rare” (Romanos 12:12; 1 Tesalonicenses 5:17; 1 Timoteo 5:5). Käre Jehovata juto biare ni kukwe nuakäre. Ni tare kwe aune mantiame ni kräke yebätä ni raba debe bien mantre jetebe ie. Arato niarakwe ni jie ngwandre, ni dimikadre aune ni töi mikadre jäme ye ni raba ribere ie. Orasion ye ütiäte ni kräke ngwane, kä jökrä ngwane nikwe blitadre Jehovabe.

15. ¿Ñobätä nikwe “amén” niedre mrä orasionte?

 15 ¿Ñobätä nikwe “amén” niedre mrä orasionte? Amén nieta ye abokän “ye erere rabadre bare” o “ye metre” meden gärätä. Yebiti nita bämike nita orare ja brukwä tätebiti (Salmo 41:13). Ne madakäre, Biblia tä driere nie orasion nuainta ni jökrä kräke ye ngwane, nikwe ja kukwei mikadre kri “amén” niekäre o ja töite ye kwin krubäte. Yebiti nita mike gare, dre nieta orasionte ye debe ni kräke (1 Crónicas 16:36; 1 Corintios 14:16TNM).

¿NITA DRE RIBERE ORASIONTE NGÖBÖI YE TÄ MIKE NEMEN BARE ÑO?

16. Nita dre ribere orasionte Ngöböi, ¿ye tä mike nemen bare ya? Mä raba mike gare.

16 Nita dre ribere orasionte Ngöböi, ¿ye erametre tä mike nemen bare ya? Jän. Ngöbö ye abokän “Ni orasion Kukwe Nuaka” aune nikwe dre ribei ie ye erere nuaindi kwe ni kräke nieta Bibliakwe (Salmo 65:2; Juan 15:7). Ni kwati krubäte tä orare ja brukwä tätebiti ye Jehovata kukwe nuin aune tätre dre ribere ie ye tä mike nemen bare bä jene jene kräketre.

17. Nita dre ribere orasionte Jehovai, ¿ye tä mike nemen bare ño angeletre aune ni niara mikaka täte yebiti?

17 Nita dre ribere orasionte Jehovai ye tä mike nemen bare angeletre aune ni niara mikaka täte yebiti (Hebreos 1:13, 14). Nitre kwati käkwe orabare ja di käräkäre Ngöböi ne kwe Biblia rükadre gare ietre, ye bitikäre nitre Testiko namani niaratre känti. Ye tä mike gare, ‘kukwe kwin’ drieta Kä jökräbiti tibien ye angeletre tä jie ngwen (ñäkädre Apocalipsis 14:6 yebätä). Ne madakäre, nun kwati krubäte kisete kukwe kri nämäne o nun nämäne jondron ribere jai yebätä nunkwe orabare Jehovai aune ja mräkä o ja ngwai iti konkrekasionte käkwe nun dimikani (Proverbios 12:25; Santiago 2:16).

Nita dre ribere orasionte Jehovai ye raba mike nemen bare nitre kristiano mada yebiti

18. Nita dre ribere orasionte Jehovai, ¿ye tä mike nemen bare ño üai deme kwe aune Biblia yebiti?

18 Nita dre ribere orasionte Jehovai ye tä mike nemen bare  üai deme kwe yebiti arato. Nikwe ja di kärädre Ngöböi ja tuakäre kukwe medenta ni kisete yebe ngwane, niara raba üai deme kwe yebiti ni jie ngwen aune ni mike dite (2 Corintios 4:7). Ne madakäre, nita dre ribere orasionte Jehovai ye tä mike nemen bare Bibliabiti aune tä ni dimikebiti kukwe kwin den nuaindre jai. Nikwe ñäkädrebätä ngwane, texto ruäre raba kwen nie ni dimikakäre. Arato Jehová raba ja mräkä o ja ngwai iti töi mike blite kukwe meden ribeta nikwe jai yebätä gätäte kukwe nuadre nie. Aune raba ni umbre ji ngwanka konkrekasionte ye töi mike kukwe keteiti Bibliabätä ye mike gare nie (Gálatas 6:1).

19. ¿Ñobätä raba nemen ruin nie nita dre ribere orasionte Jehovai ye jämi mike nemen bare?

19 Mätä dre ribere orasionte Jehovai ye ñobätä jämi mike nemen bare ye mä tärä ngwentari jai ngwane, ñongwane aune ño mikadre nemen bare kwe gare ie ye mäkwe ngwan törö jai. Nita dre dre ribere jai ye gare kwin Jehovai. Akwa ni rabadre orare jankunu Jehovai ne kwe nita dre ribere ie ye ütiäte krubäte ni kräke aune nita tödeke ie ye bämikakäre (Lucas 11:5-10). Nita dre ribere orasionte Jehovai ye ruäre ngwane tä mike nemen bare ni ñaka ngübare ye erere. Ñodre, kukwe tare tädre ni kisete yebätä nikwe oradre Jehovai, akwa niarakwe ñaka ükadrete ni kräke, ñakare aune ja di biandre kwe nie ja tuakäre kukwe yebe (ñäkädre Filipenses 4:13 yebätä). *

20. ¿Ñobätä nikwe oradre käre Jehovai?

20 Erametre orasion ye jondron ütiäte krubäte ye kwrere Jehovakwe biani nie. Niarata orasion nikwe kukwe nuin yei nikwe tö ngwandre (Salmo 145:18). Aune nikwe orasion nuaindi bäri ja brukwä tätebiti Jehovai ngwane, nikwe ja ketai bäri kwin ben.

^ párr. 6 Santiago 2:26, (NGT): “Ñobätä ñakare angwane ni ngätäte, ni murie ñakare ngwane, ni ngätä tä ngwakare. Ne kwrere arato, ni tä tödeke Ngöböbiti, akwa ni ñakare sribi nuainne niara kräke ngwane, nebrä ngwarbe”.

^ párr. 12 Mateo 6:9-13, (TNM): “Munkwe oradre ne kwrere: ‘Nun Rün kä kwinbiti, mä kä ye mikadre deme. Gobran mäkwe jatadre. Mä töi rabadre bare kä kwinbiti, ye erere rabadre bare kä tibienbätä arato. Ban ngwen nuen köbö matare kräke; aune ngite juen ta nunbiti, ño nunta ngite juen ta nitre ja mikaka ngite nunbätä yebiti ye erere. Aune mäkwe ñaka nun tuametre nuadrete, ñakare aune nun mike kwäre ni töi blo yebätä’”.

^ párr. 19 Filipenses 4:13, (TNM): “Ni kätä ja di bien tie ye köböire ti die tärä jondron jökrä kräke”.