Känändre nekänti

Indice yete känändre

 APÉNDICE

Kä 1914: yebätä kukwe ütiäte niebare Bibliabätä

Kä 1914: yebätä kukwe ütiäte niebare Bibliabätä

KÄ 1914 ye känenkri, kä kwati krubäte te nitre braibe ja tötikaka Bibliabätä nämene niere, kä yete kukwe ütiäte rabai bare. ¿Kukwe meden rabai bare? ¿Dre kätä mike gare kä 1914 yete kukwe ütiäte krubäte namani bare?

Lucas 21:24 yekänti Jesukwe kukwe ne niebare: “Nitre ñakare israelitare, kräke Ngöbökwe köbö kitani nuäi, ye näre juta Jerusalén mikadi ja ngoto täni kwetre”. Juta kri Jerusalén yekänti nitre judío nämene nüne. Kä yekänti nitre David mräkä nämene gobrane jatäri (Salmo 48:1, 2). Nitre nämene gobrane ye ñaka nämene gobrane nitre mada ji ngwanka krikri ye erere, ñobätä ñan aune niaratre nämene täke “kürä Jehovakwe” yete, ye abokän Jehová nämene Gobrane bämika nämene kwetre (1 Crónicas 29:23). Yebätä, Jerusalén nämene Jehovata Gobrane ño ye bämike.

Akwa, ¿ñongwane gobrantre kä nebätä käkwe gobran Ngöbökwe mikani ja ngoto täni aune nuainbare ño kwetre? Ne namani bare kä 607 Kristo känenkri (k.1 k.), kä ye ngwane nitre Babilonia käkwe Jerusalén diani jai. “Kürä Jehovakwe” yete ni ñaka namani gobrane jire, aune nitre David mräkä nämene gobrane jatäri ye ñaka namanina gobrane (2 Reyes 25:1-26). ¿Jerusalén namani käre gobrantre kä nebätä “ngoto täni”? Ñakare, tärä Ezequiel yete kukwe ne niebare nuaindre Sedequías rei mrä juta yekänti ie: “Dänkwä, aune korona ye denkä dokwäbiti. Ne ñaka rabai jire ni madakwe nememe ni iti aibe kädekani gobrankäre ye rükai ngwane, aune tikwe ye biandi ie” (Ezequiel 21:26, 27). Ni “kädekani gobrankäre” yekwe korona Davidkwe rabai, ni ye abokän Jesukristo (Lucas 1:32, 33). Yebätä, Jesús namani Reire ngwane, Jerusalén ñaka namanina nitre “ngoto täni”.

¿Kukwe ütiäte krubäte ne namani bare ñongwane? Nitre ñakare judío ye käkwe gobrandi kä braibe te, o köbö ükaninte kräke ye näre te niebare Jesukwe. Kä nuäi te niaratre  gobranbare ye Daniel kapitulo 4 tä mike gare metre. Rei iti juta Babilonia yekänti kädeka nämene Nabucodonosor käkwe köböbare mikata gare yete. Kri kri krubäte netani ño ye niarakwe tuabare köböre. Kri dokwä ye aibe tuanimetre aune yebätä hierro bätä cobre mäkäninte dime, ne kwe ñaka ririadreta. Ye bitikäre, ángel iti käkwe kukwe ne niebare: “Kä rikai kükü ta” (Daniel 4:10-16).

Bibliabätä kri ye kädrieta angwane, ye ruäre tä gobrantre bämike (Ezequiel 17:22-24; 31:2-5). Yebätä, kri netadre niebare ye nitre nämene reire Jerusalén gobran Ngöbökwe yete, ye ñaka rabaira sribire bämikani. Akwa, “Jerusalén” ye mikai ja “ngoto täni” kä braibe te: “kä [...] kükü” te mikani gare köböre arato. ¿Kä ye nuabare nuäi metrere?

Apocalipsis 12:6, 14 tä mike gare, kä komä biti ötare ye abokän “köbö 1,260”. Yebätä, “kä kwä kükü” ye nuabare: köbö  2,520. Ne madakäre, Jerusalén juani ngwarbe ye bitikäre nitre ñaka judío käkwe ñaka gobran Ngöbökwe ye mikani ja ngoto täni köbö 2,520 ye aibe ngwane. Ne tä mike gare metre, kukwe niebare ye nuabare köbö kwati bäri te. Nikwe Números 14:34 bätä Ezequiel 4:6 känändre angwane, texto ketebu yebätä kukwe keteitibe mikata gare: “Köbö kwati ye abokän kä kwati”. Ye ererebätä nikwe “kä kwä kükü” ye täindre ngwane, ye täte jökrä 2,520.

Octubre kä 607 k.1 k. ye ngwane ja känenkäre kä 2,520 ye kömikani, kä ye ngwane nitre Babilonia käkwe juta Jerusalén diani jai aune David monsoi nämene reire yekän gobran ye dianinkä kwetre, aune ye mikani krüte octubre kä 1914 yete. Ye ngwane “nitre ñakare israelitare, kräke Ngöbökwe köbö kitani” ye krütani aune kä ye näire Ngöbökwe Jesukristo mikani Reire ja täte kä kwinbiti (Salmo 2:1-6; Daniel 7:13, 14). *

Jesukwe niebare, niara “rabai” Reire kä kwinbiti ye ngwane kukwe tare krubäte rabai nakainkä, ñodre, rü, mrönika, dobo kri bätä bren (Mateo 24:3-8; Lucas 21:11). Ye erere tä nemen bare. Kukwe tä nakainkä ne kätä mike gare metre kä 1914 ye ngwane Gobran Ngöbökwe namani ükaninte kä kwinbiti aune ye ngwane “kä krüte” nitre töi käme käne ye kömikani ja känenkäre (2 Timoteo 3:1-5).

^ párr. 1 Octubre 607 k.1 k. nemen octubre k.1 k. yete kä nikani 606 ta. Kä cero ñaka, yebätä octubre k.1 k. nemen octubre kä 1914 Kristo näire (kä 1) yete kä nikani 1914 ta. Nikwe 606 ye täindre 1914 yebe angwane raba nemen täte jökrä nie kä 2,520. Jerusalén juani ngwarbe kä 607 k.1 k. yete, ye mä törba mikai gare bäri jai angwane, mäkwe kukwe “Cronología” ye känä tärä Perspicacia para comprender las Escrituras yebätä, tärä ne nitre testiko Jehovakwe käkwe sribebare.