Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

¿Dre drieta erametre Bibliakwe?

 APÉNDICE

Däkien Jesús Mrö Biani Deu: ye nuainta Ngöbö mikakäre ütiäte

Däkien Jesús Mrö Biani Deu: ye nuainta Ngöbö mikakäre ütiäte

KRISTO murie ketani ye ngwandre törö jai nieta nitre kristiano ie, ye kädekata arato “Dakien Jesús Mrö Biani Deu” (1 Corintios 11:20TNM). ¿Ñobätä kukwe ne ütiäte krubäte? ¿Ñongwane nuaindre bätä nuaindre ño?

Jesukristo kukwe ne ükaninte Pascua judía ye näire deu kä 33 ngwane. Fiesta Pascua ye nuain nämene batibe kä kwatire kwatire te, köbö 14 nisán (calendario nitre judío kwe ye söibätä). Marzo bämäin kena ye bitikäre sö mrä nämene tuin ye ngwane sö nisán ye kömika nämene. Köbö 13 nämene niken ta ye bitikäre köbö Pascua kräke ye kömika nämene, Ñänä nämene niken nekä ye bitikäre.

Köbö yete deu, Jesukwe Pascua ye nuainbare nitre apóstol yebe, Judas Iscariote juanintari kwe ye bitikäre Däkien Jesús Mrö Biani Deu ye ükaninte kwe. Mrö ne ükaninte Pascua judía ye täte, yebätä nuaindre batibe kä kwatire kwatire te.

Dre namani bare ye Tärä Mateo tä mike gare: “Jesukwe ban diani kisete. Kwin niebare kwe Ngöbö ie bätä, biti ötaninkä kwe; biani kwe nitre ja tötikaka kwe ie, angwane niebare kwe ietre: Ne. Kwete munkwe. Nebrä ti ngätä. Jesukwe siämä [copa] diani kisete, biti kwin niebare kwe Ngöbö ie; biti biani kwe nitre ie. Niebare kwe ietre: Ne ñain jökrä munkwe [...]. Ñobätä ñakare angwane nebrä ti därie kukwe mrä kräke, nebrä tä niani tibien [o ribiainte], ngite niane ta ni kwatibiti” (Mateo 26:26-28NGT).

Nitre ruäre tä nütüre Jesukwe erametre ban ye kwitani niara ngätä ye erere, aune vino niara därie ye erere. Akwa, Jesukwe ban biani ye ngwane niara ngrabare  ye nämene täte. Ye medenbätä ni raba niere, ¿erametre nitre apóstol käkwe Jesús ngätä kwetani aune därie ñabare? Ñakare, ye erere akräke kukwe käme krubäte nuaindre kwetre aune ñaka Ngöbö kukwei mikadre täte kwetre (Génesis 9:3, 4; Levítico 17:10). Lucas 22:20 (NGT) tä niere erere, Jesukwe niebare: “Siämä [copa] ne meden dre kukwe mrä ti däriebiti; nebrä niandi [o ribiainte] tibien mun ütiäre”. ¿Erametre copa ye köböire “kukwe mrä ükaninte”? Ñakare, ñobätä ñan aune kukwe ükateta ye blitata jabe; ye nuain ñaka jondron ngwarbe yebiti.

Yebätä, ban aune vino ye kukwe bämikara jerekäbe. Ban ye tä Kristo ngrabare metre bämike. Ban ñaka sribebare levadura yebe o ñaka mritani jondron madabe namaninte Pascua yete, yebiti Jesukwe kukwe bämikani (Éxodo 12:8). Ja mikata ngite o kukwe käme nuainta ye ruäre ngwane Biblia tä bämike bä kabre levadura ye erere. Yebätä, Jesukwe ja nire metre, ñaka ngite jire biani ni ütiäre ye bämikata ban yebiti (Mateo 16:11, 12; 1 Corintios 5:6, 7; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 2:1, 2NGT).

Vino tain ye tä Jesús därie bämike, yebiti kukwe mrä ükaninte ye nemen ütiäte. Jesukwe niebare niara därie ye ribiainte tibien “ngite niane ta”. Ye köböire, nitre ruäre kä nebätä ye nemen deme Jehová okwäkänti aune kukwe mrä ükaninte kwe yete nitre ye tä niarabe arato (Hebreos 9:14, NGT; 10:16, 17). Kukwe ükaninte ye köböire nitre 144,000 kristiano Ngöbö mikaka täte metre näin kä kwinbiti. Yete niaratre rabai reire aune sacerdote erere, kukwe kwin nuainkäre ni kä nebätä jökrä kräke (Génesis 22:18; Jeremías 31:31-33; 1 Pedro 2:9; Apocalipsis 5:9, 10; 14:1-3).

Jesús murie ketani ngwanta törö jai yete ban bätä vino bianta, ¿ye nire nire raba kwete aune ñain? Miri gare nikwe jai ye erere, nire nire tä kukwe mrä ükaninte yete o nire nire näin kä kwinbiti ye aibe raba ban ye kwete bätä vino ye ñain. Üai deme Ngöbökwe ye tä mike gare ietre, niaratre dianinkä rabakäre reire kä kwinbiti (Romanos 8:16). Kukwe ükaninte Gobrankäre Jesube yete nitre ye tä arato (Lucas 22:29).

 Akwa, ¿nitre tö nünain kärekäre Kä tibien kwitai bä nuäre te ye tätre dre nuainne? Ni Däkien Jesús Mrö Biani Deu nuainta yete niaratre tä nemen Jesukwe nuain manabare ye erere, ñaka ban kwete bätä vino ñain, akwa yebiti tätre bämike kukwe ye ütiäte kräketre. Däkien Jesús Mrö Biani Deu ye nitre testiko Jehovakwe tä nuainne batibe kä kwatire kwatire te, sö 14 nisán köböi yete, Ñänä tä niken nekä ye bitikäre. Kä jökräbiti tibien nitre mil braibe ie gare niaratre näin kä kwinbiti, akwa köbö ne ütiäte krubäte nitre kristiano metre ye jökrä kräke. Köbö yete, niaratre tä töbike Ngöbö Jehová aune Jesukristo käkwe ni tarebare krubäte yebätä (Juan 3:16).