¿Dre drieta erametre Bibliakwe?

Ñobätä nita ja tare nike, nita krüte ye ngwane dreta nakainkä nibätä aune nünandre ño kä jutobiti ni mräkätre yebe bätä kukwe mada keta kabre arato yebätä Biblia tä dre niere ye tärä ja tötikakäre ne käkwe mä dimikai mike gare jai.

¿Ngöbö tö namani kukwe ne erere ie?

Ñobätä kä nengwane ja tuata kukwe kri ben ye ruäre ngwane mä tärä ngwentari ja. Biblia tä mike gare kukwe ye kwitai aune jondron kwin ye raba nemen mäkwe ye gare mäi?

KAPITULO 1

¿Kukwe meden metre nieta Ngöböbätä?

Ngöbö töita mäbätä raba ruin mäi? Niara töi ño aune mä raba nökrö ño niara ken ye mike gare jai

KAPITULO 2

Biblia ye kite Ngöbökri

¿Biblia raba ni dimike ño ja tuin kukweta ni kisete yebe? ¿Ñobätä mä raba tö ngwen kukwe nietabätä yei?

KAPITULO 3

¿Ngöbö töita ño Kä tibien ne kräke?

¿Ngöbö töita Kä tibien kwitabätä bä nuäre ye rabai bare metre? ¿Rabai bare ño?

KAPITULO 4

¿Nire abokän Jesukristo?

Jesús abokän Mesías käbämikani, nämene medente jatani aune ñobätä kädekata Monso itibe Jehovakwe ye mä raba mike gare ja

KAPITULO 5

Ni kökataribare, jondron bäri ütiäte Ngöbökwe nuainbare

¿Ni kökataridre ye dre gärätä? ¿Ye köböire dre kwin raba nemen mäkwe?

KAPITULO 6

¿Nitre krütani ye tä medente?

Ñobätä nita krüte aune nitre krütanina ye tä medente ye Biblia tä mike gare ye rabadre gare mäi

KAPITULO 7

Kukwe kwin erametre ni mräkätre tare nikwe krütani kräke

¿Mä mräkätre tare mäkwe ye krütani ¿Mäkwe tuaita? Biblia tä dre mike gare nitre gaikröta yebätä ye mä raba mike ñärärä.

KAPITULO 8

¿Dre abokän Gobran Ngöbökwe?

Orasion padrenuestro ye gare nitre kwati ie. ¿“Jakwe gobrane”, nieta ye dre gärätä?

KAPITULO 9

¿Nita nüne “kä krüte” te?

Nitre tä kukwe nuainne aune ja ngwen ni näire ye tä bämike nita nüne “kä [krüte” te niebare Bibliabätä ye erere ye mike gare jai.

KAPITULO 10

¿Nitre üaire raba ni dimike ño?

Biblia tä blite angeletre aune chokalitre yebätä. ¿Niaratre tärä? ¿Raba sribire ni töite?

KAPITULO 11

¿Ñobätä Ngöböta ja tare nika ye tuenmetre nakainkä?

Ja tare nikata kä jökräbiti yebätä nitre kwati tä ngite kite Ngöböbiti. ¿abokän tä töbike ño? Ñobätä Ngöböta ja tare nika tuenmetre nakainkä ye mä raba mike gare jai.

KAPITULO 12

Ja ngwandre Ngöbö tö ie ye erere

Ni raba kä mike juto Ngöböbätä. Erametre, mä raba nemen ja ketamuko Ngöbökwe.

KAPITULO 13

Ja nire tuin Ngöböi ye erere mä mika tuin jai

¿Monso jämi därere murie ketadre, däri mikadre ja kwatate aune jondron nire murie ketadre ye tuin ño Ngöböi?

KAPITULO 14

Ni raba nüne ño kä jutobiti ni mräkätre ben

Jesukwe ni jökrä tarebare yebiti kukwe kwin bämikani kwe nitre brare gure, nitre merire gure, nitre rüne, monsotre ye kräke. ¿Ni raba dre mike gare jai niara yebätä?

KAPITULO 15

Kukwe mikata täte abokän Ngöböta kain ngäbiti

Kukwe metre mikata täte ye kukwe keta ti tä mike gare ye mä raba mike gare jai.

KAPITULO 16

Mäkwe ja mika kukwe metre yekri

¿Kukwe mikata täte mäkwe ye mikakäre gare kukwe medenbe mäkwe ja tuai? ¿Mäkwe nuaindre ño ne kwe ñaka matadre tare ni madabätä?

KAPITULO 17

Ni raba nökrö Ngöbö ken orasion yebiti

¿Mätä orare ye Ngöböta kukwe nuin? Rabadre gare mäi, yekäre Biblia tä dre niere orasion yebätä ye mäkwe mikadre gare jai.

KAPITULO 18

Ja ngökata ñöte aune ja mäkätä Ngöböbe

¿Dre nuaindre ne kwe ni rabadre ngökani ñöte? Ja ngökata ñöte ye dre bämikata aune nuaindre ño ye mä raba mike gare jai

KAPITULO 19

Mäkwe Ngöbö tare jankunu

¿Ngöbökwe jondron jökrä nuainbare yebätä ni raba tarere ño aune debe bien krubäte ie?

APÉNDICE

Ngöbö kä: kädekadrete aune ye dre gärätä

Ngöbö kä jeñe ye diankata Biblia ruäre yebäta. ¿Ñobätä? ¿Ngöbö kä kädekadrete ye ütiäte?

APÉNDICE

Mesías rükai ye Daniel ni Ngöbö kukwei niekä käkwe mikani gare

Kä 500 ye känenkri, ñongwane metrere Mesías rükai ye Ngöbökwe mikani gare. Kukwe ütiäte rabai bare mikani gare ye mä raba mike gare jai

APÉNDICE

Jesukristo, Mesías käbämikani

Kukwe rabai bare Mesías yebätä niebare Bibliabätä ye Jesukwe mikani nemen bare täte. Kukwe niebare ye jökrä namani bare ye mä raba mike ñärärä Biblia mäkwe yebätä

APÉNDICE

Kukwe metre, Rün, Monso aune üai deme yebätä

Kukwe mikata täte abokän tä driere ni tärä Nimä Ngöböre itibe kukwe ye drieta Bibliabätä nitre kwati tä nütüre. ¿Kukwe ye metre?

APÉNDICE

¿Nitre kristiano rabadre kruso ngwen jabätä?

¿Erametre, Jesús murie ketani krusobätä? Biblia tä kukwe ye mike gare yebätä mä raba ñäke

APÉNDICE

Däkien Jesús Mrö Biani Deu: ye nuainta Ngöbö mikakäre ütiäte

Nitre kukwebätä ie ribeta rabadre Jesús murie ketani ye ngwenta törö jai, aune ye kädekata arato, Däkien Jesús Mrö Biani Deu. ¿Ñongwane nuaindre aune nuaindre ño?

APÉNDICE

“Ja nire” bätä “üai”: ¿ye dre gärätä erametre?

Nitre kwati tä nütüre nita krüte ye ngwane jondron mada ni ngrabare yete abokän tä nemente nire.

APÉNDICE

¿Dre abokän Seol aune Hades?

Biblia ruäre tä kukwe Seol aune Hades ye kwite “dobo”, o “kä ñukwäre”. ¿Kukwe ketebu ye dre gärätä?

APÉNDICE

¿Köbö Kukwe Ükatekäre ye dre gärätä?

Köbö Kukwe Ükatekäre yete kukwe kwin rabai bare nitre ja mikaka metre täte ye kräke yebätä mä raba ñäke

APÉNDICE

Kä 1914: yebätä kukwe ütiäte niebare Bibliabätä

¿Kukwe meden Bibliabätä namani bare abokän tä mike gare kä 1914 yete kukwe ütiäte namani bare?

APÉNDICE

¿Nire abokän Arcángel Miguel?

Arcángel dite ye abokän nire ye Biblia tä mike gare. Niara tä dre nuainne ne ngwane aune niara ye ño ye mäkwe mika gare jai.

APÉNDICE

¿Dre abokän “Babilonia Kri”?

Tärä Revelación ye tä blite meri iti nemen ni kwati ben ye abokän kädekata “Babilonia kri”. ¿Ye meri metre gärätä? ¿Biblia tä dre nierebätä?

APÉNDICE

¿Jesús därebare sö diciembre yete?

Jesús därebare ye käi näire kä nämene ño ye mäkwe ngwan törö jai. ¿Kukwe ye tä dre mike gare nie?

APÉNDICE

¿Ni rabadre fiesta ngwarbe käi ngwen juto jabätä?

¿Fiesta keta kabre nuainta mä käibiti ye kite kukwe medenkri? Rabai gare mäi angwane mä töi rabai ñan krütare