Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 25

Tödekadre, ja ngwandre ño aune ja taredre yebätä kukwe niebare

Tödekadre, ja ngwandre ño aune ja taredre yebätä kukwe niebare

Santiago, Pedro, Juan aune Judas tärä tikani nitre kristiano dimikakäre

SANTIAGO aune Judas ye Jesús etebakrä, aune Pedro bätä Juan ye apóstol kwe. Üai deme Ngöbökwe yebiti nitre nibokä yekwe tärä keta kükü tikani abokän tä Kukwe Kristiano Tikani Griegore yete, tärä meden meden tikani kwetre ye kädekata niaratre kä yebiti. Tärä ye tikani kwetre nitre kristiano dimikakäre ja ngwen metre aune Gobran Ngöbökwe ye mike käne jai.

Tödekadre. Nita tödeke ye nikwe niedre ye ñaka ngörä; ñakare aune bämikakäre jondron nuaindre. Santiago niebare, “nita jändrän kuinkuin nuene ñakare ni mda mdakrä, ye ngwane nita tödeke ñakare metre” (Santiago 2:26). Kukwe tare tä nemen bare nibätä ye ngwane nita tödeke kwatibe angwane, nita nemen bäri dite ja üairebiti. Ne madakäre, Ngöbökwe ni mikadre töbätä ye nikwe ribedre ie, aune ye erere nuaindi kwe ni kräke yei nikwe tö ngwandre. Nikwe ja ngwain metre Jehovai angwane, ni kai ngäbiti kwe (Santiago 1:2-6, 12). Nire tä ja ngwen metre Ngöböi ye niara tä dimike käre. Yebätä, Santiago niebare: “Krötö känime Ngöbö ken munkwe amne Ngöbökwe krötadi känime mun ken” (Santiago 4:8).

Nitre kristiano ñaka kukwe blo nuaindre aune ñaka ja ketadre kwe ni blo ben yekäre rabadre tödeka kwe ye mike dite. Nitre nämene nemen jerekäbe jabe ye ngätäite Judas nämene nüne, yebätä niebare kwe ietre, “munkwe rüdre ja dibiti tödekakrä kri” (Judas 3).

Ja ngwandre kwin. Jehová tö nitre mikaka täte ye tuai ja ngwen deme aune kwin kukwe jökräbiti. Pedro tikabare: “Munkwe nüna deme niara kwrere, ñobtä ñan angwane Ngöbö ara jire käkwe niebare krörö ja Kukweibtä: Ti abko deme, aisete munkwe nüna deme” (1 Pedro 1:15, 16). Ye nuainkäre niaratre rabadre ja ngwen Jesús erere. Apóstol Pedro niebare, “Kristo käkwe bä mikani käne abko erere munkwe nuendre” (1 Pedro 2:21). Kukwe nieta Ngöbökwe ye ruäre ngwane ñaka nemen nuäre nuaindre kräketre, akwa “ja ñan rabadre ruen ngite” ietre ye bäri ütiäte (1 Pedro 3:16, 17). Nitre Ngöbö mikaka täte tätre Köbö Kukwe Ükatekäre aune kä mrä käbämikata känti “ja kitai kukwe metrebätä” ngübare ngäbiti ye ngwane, ütiäte krubäte rabadre ja ngwen kwin bätä tätre Ngöbö mike täte ye bämikadre kwetre jondron nuainta kwetre yebiti niebare Pedrokwe (2 Pedro 3:11-13).

“Krötö känime Ngöbö ken munkwe amne Ngöbökwe krötadi känime mun ken.” (Santiago 4:8)

Ja taredre. “Ngöbö abko ni tarekä” niebare Juankwe. Jehovakwe Monsoi juani ja nire bien “ni ngite” ütiäre, yebiti bämikani kwe tä ni tarere. ¿Ni tarebare kwe ye käkwe ni töi mikadre dre nuainne? Juan mikani gare: “Ti mräkätre tare tikwe, Ngöbökwe ni tarebare kri kore, ye kwrere nikwe ja taredre kwärikwäri” (1 Juan 4:8-11). Nikwe ja mräkätre kukwebätä kadre ngäbiti kwin yebiti tare nikwe ye nita bämike (3 Juan 5-8).

¿Nitre kristiano tä Jehová tarere ye tätre bämike ño? Juan mikani gare: “Nita Ngöbö tarere angwane, nita kukwe biani Ngöbökwe nuendre nie ye mike täte jökrä amne, kukwe biani nuendre kwe nie, ye abko ñakare tare nuene, ñakare tribe doboko kwrere” (1 Juan 5:3; 2 Juan 6). Nire nire tä Ngöbö mike täte aune tarere ye niarakwe taredi jankunu aune “mikadi nüne kärekäre” kwe (Judas 21).

(Dianinkä Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan bätä Judas yebätä.)