Nitre töi käme ye Ngöbökwe ganinte jökrä, akwa Noé aune mräkätre mikaninte nire kwe

NITRE jatani nirien bäri kwati ye ngwane, jatanintre ja mike ngite aune kukwe blo nuainne bäri kä jökräbiti tibien. Enoc aibe nämene Ngöbö mike täte Kä tibienbätä raba ruin nie, ye käkwe mikani gare Jehovakwe nitre töi käme ye gaite jökrä. Akwa kukwe niebare kwe ye nitre ñan mikani era jai, aune kukwe blo ye jatani nirien bäri. Bä tuare mada, angeletre ja mikani Jehová rüere ye jatani kä nebätä aune ja kwitani kwetre nitre kä nebätä erere aune meritre kwati namani tuin kwin ietre yebe ja mikani gure kwetre. Angeletre ye monsoi därebare aune namani krikri bätä dite krubäte, abokän kädekani nefilim, niaratre kukwe blo nuainbare Kä tibienbätä. Ngöbökwe nitre sribebare ye namani ja ngwen käme, ye käkwe Ngöbö mikani ulire krubäte ye ni raba bämike ja töite.

Enoc krütani ye bitikäre, Noé, ni mada töi kwin ye namani kä tibienbätä. Niara aune mräkätre ye ja di ngwani Ngöbö mike täte. Bati, Jehovakwe ja töi mikani ñü kri mike näkäin tibien nitre töi käme ye jökrä gatekäre. Akwa, ñaka tö namani jondron nire aune Noé ye tuai krüte. Aisete arka sribedre kwe niebare ie Ngöbökwe, arka ye kaja kri nga ye kwrere. Niara aune mräkätre kwe rikadre arka ye teri aune jondron nire bätäkä ngwarbe juandre kwe arka ye teri arato. Noekwe Ngöbö kukwei mikani täte aune kä 40 o 50 näre te arka sribebare kwe. Aune kä ye ngwane niarakwe ‘kukwe metre’ driebare arato (2 Pedro 2:5). Ñü Kri namanina ja ken ye niebare kwe nitre ie, akwa nitre ñan niara kukwei mikani era jai. Ye bitikäre, kä nükani Noé aune mräkätre yei nänkäre jondron nire yebe arka teri. Ngöbökwe arka ye jukwei dikani aune ñü jatani näkäin tibien.

Ñü näkäni jobe tibien ye nuabare köbö gre ketebu dibire aune rare, aune mrä Kä tibien nikani jökrä ñöte. Nitre töi käme ñaka namaninte nire jire iti. Sö nikani ruäre ta yete, ñö jatani ngrötö aune arka ye namaninkä ngutuäbiti kwin. Ye ngwane Noé aune mräkätre kwe nikani jubäre, aune ye ngwane kä nikani kwati ta niaratre yebiti. Debe biankäre Jehovai Noé jondron nire kukwani. Ngöbökwe käbämikani ie ñaka ñü mikaita näkäin jire kwe jondron nire jökrä bätäkä ngwarbe Kä tibienbätä gatekäre. Jehovakwe kukwe käbämikani ye ükaninte metre kwe mrüträ yebiti. Nitre kä nebätä mrüträ ye tuadre batire batire angwane, Ngöbökwe kukwe niebare ye rükadreta törö ietre.

Ñü Kri ye bitikäre, Ngöbökwe kukwe mada mrä ükaninte nuaindre. Jondron nire ye ngätä kwetadre niebare kwe, akwa däri ye ñäkäibare kwe. Nitre nünandre Kä jökräbiti tibien niebare kwe arato. Akwa, ja mikakäre kukwe ye rüere nitre ja ükaninkrö kä keteitibe känti aune namani torre kri krubäte sribere, Nemrod namani sribi ye jie ngwen. Akwa Ngöbökwe sribi kwetre ye ketaninbätä. ¿Nuainbare ño kwe? Nitre nämene ja ükaninkrö kä keteitibe känti, abokän kädekani Babel aune ja känenkäre Babilonia, ye mikani blite kwe kukwe bätäkä ngwarbebiti. Aune nitre yei ja kukwei ñaka namani nüke gare kwärikwäri, yebätä nikanintre jene jene kwäräkwärä aune ñaka sribibare jankunu kwetre.

(Dianinkä Génesis kapitulo 6 nemen 11 aune Judas 14, 15 yebätä.)