Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 14

Ngöbökwe blitabare nitre niara kukwei niekä yebiti

Ngöbökwe blitabare nitre niara kukwei niekä yebiti

Jehovakwe nitre kädekani ja kukwei niekä nitre mikakäre mokre, niara mikadre ño metre täte ye niekäre aune kukwe mikakäre gare Mesías yebätä

NITRE reire Israel aune Judá gobranbare ye ngwane, nitre dianinkä ruäre sribi ütiäte nuainkäre: ye abokän nitre Ngöbö kukwei niekä. Ja di ngwani tödeke kwatibe kwetre aune ñaka kä jürä ngwen jabätä kukwe Ngöbökwe mikakäre gare. Kukwe nieta jatäri nete yebätä blitabare kwetre:

1. Jerusalén gaite. Nitre Ngöbö kukwei niekä, metrere Isaías aune Jeremías käkwe mikani gare juta Jerusalén gaite aune ñaka nünandi juta yete. Nitre juta yete käkwe dre nuainbare Ngöbö mikakäre rubun ye niebare metre kwetre arato. Nitre ye namani ja bien Jehová mikaka täte, akwa nämenentre kukwe mike täte, kukwe blo nuainne aune nitre mada nuainne tare ye nämene mike gare ñaka nämene ja ngwen kwin (2 Reyes 21:10-15; Isaías 3:1-8, 16-26; Jeremías 2:1–3:13).

2. Kukwe ükadreteta Ngöbö mikakäreta täte. Juta Ngöbökwe nuabare kä 70 ngite Babilonia, ye bitikäre jataninta ja käite templo Jerusalén ükatekäreta aune kukwe üketeta Ngöbö mikakäreta täte (Jeremías 46:27; Amós 9:13-15). Kukwe ye rabadre bare känenkri kä nikani 200 ta ye ngwane, Isaías niebare ni iti kädeka nämene Ciro käkwe juta Babilonia diain jai aune juta Ngöbökwe mikai kwäre kwe. Aune Ciro käkwe dre nuaindi kukwe ye nuainkäre ye Isaías niebare arato (Isaías 44:24–45:3).

3. Mesías däredi aune dre nuaindi kwe. Mesías däredi juta kädeka nämene Belén yekänti (Miqueas 5:2). Ja töi mikai bobre kwe, aune rikai gwäkäre Jerusalén burro yebiti (Zacarías 9:9). Nitre taredi metre kwe, akwa nitre kwati käkwe ñaka mikai ütiäte jai (Isaías 42:1-3; 53:1, 3). Ne madakäre, niara murie ketai tare krubäte. ¿Kukwe ye aibe täi Mesías käne? Ñakare, niara gaikröta ne kwe ja nire biani kwe ni kräke ye mikadre gareta kwe Ngöböi aune ye köböire ngite juandre ta ni kä tibienbätä yebiti (Isaías 53:4, 5, 9-12).

4. Mesías gobrandi. Nitre kä nebätä ngite ñaka raba gobrane kwin, akwa Jesukristo dianinkä Ngöbökwe Reire aibe raba nuainne. Ne madakäre, niara kädekai Gobran kä jäme bianka (Isaías 9:6, 7; Jeremías 10:23). Jesukwe Kä tibien gobrain ye ngwane, nünain jäme kä jökräbiti tibien aune nitre rabai nüne keteitibe jondron nire yebe (Isaías 11:3-7). Bren ñaka rabaira jire (Isaías 33:24). Aune gata ñaka rabaira jire arato (Isaías 25:8). Ne madakäre, nitre kwati krubäte rükaita nire (Daniel 12:13).

(Dianinkä tärä Isaías, Jeremías, Daniel, Amós, Miqueas aune Zacarías yebätä.)