Josué nitre Israel jie ngwani kä Canaán den jai. Jehovakwe nitre kädekani kukwe ükatekä juta kwe mikakäre kwäre nitre rüere kisete

NITRE israelita jämi kä Canaán den jai ye känenkri, Jehovakwe käbämikani Abrahán ie kä ye biain kwe niara mräkätre yei. Aune ye ngwane Josué nämene nitre israelita jie ngwen, nitre ye namanina juto Kä Käbämikani ye diankäre jai.

Ngöbökwe ja töi mikani nitre kä Canaán yekänti gainte, ñobätä ñan aune niaratre nämene ja ngwen käme krubäte aune nämene nitre mada nuainne tare krubäte. Yebätä, nitre nünanka juta jene jene te kä Canaán yekänti ye nitre israelita rabadre gainte jökrä niebare Ngöbökwe ietre.

Josué jämi niken nitre gainte ye känenkri ni juani nibu kwe juta Canaán tuinbiti. Nitre ye nikani juta Jericó yete aune nikanintre meri kädeka nämene Rahab ye gwirete. Nitre ye israelita nämenena gare Rahab ie, akwa ükani kwe ja gwirete. ¿Ñobätä? Jehovakwe kukwe keta kabre ñan tuabare nuainbare juta kwe mikakäre kwäre ye nämene gare Rahab ie aune nämene tödeke ie yebätä nuainbare kwe. Juta Jericó gadrete ye ngwane Rahab aune mräkätre kwe ñaka murie ketadre ribebare kwe nitre nibu kä tuabitikä yei.

Ye bitikäre, nitre israelita nikani kä Canaán yete aune juta Jericó ye juani ngwarbe kwetre. Jehovakwe ki Jericó ye dikaninte, aune nitre israelita rükä käkwe nitre juta yete ganinte, akwa Rahab aune mräkätre ye namaninte nire. Yete ja käne kä kwä ti te Josué aune nitre rükä kwe ye kä keta kabre diani jai Kä Käbämikani yekänti. Mrä mada, kä diani jai ye ñäkäninbiti nitre israelita ja mräkäre jene jene yebiti.

Josué jämi krüte ye känenkri, bati nitre israelita ye jökrä ükaninkrö kwe jakänti. Ngöbökwe dre dre nuainbare nitre ye mräkätre känekäne kräke ye ngwaninta törö kwe ietre aune käre niaratre ja ngwandre metre ye niebare kwe ietre. Akwa, Josué aune nitre sribikä ben krütani ye bitikäre nitre israelita kä mikaninkä Jehovabätä aune jatanintre ngöbö ngwarbe mike täte. Kä nikani 300 ta yete bä kabre niaratre ñaka Ngöbö kukwei mikani täte. Kukwe biani ye niaratre ñaka nämene mike täte ye ngwane, Jehová nämene bien nitre rüere filisteo ye kisete aune nitre mada mada rüere ye kisete. Akwa niaratre nämene ja di kärereta ye ngwane Ngöbö nämene ni kädeke mikakäre kwäre. Täte jökrä nitre namani ni jätä biti nibu niaratre mikakäre kwäre, abokän kädekani nitre kukwe ükatekä.

Tärä Bibliabätä tä blite kukwe namani bare yebätä yekänti käne blitata ni kukwe ükatekä kädekani Otniel yebätä aune tärä ye tä blite mrä ni mada dite krubäte kädekani Sansón yebätä. Kukwe namani bare kädrieta tärä Jueces yebätä ye tä kukwe ütiäte krubäte driere ja töi kräke nie: nikwe Jehová kukwei mikai täte angwane, nikwe nünain kwin; nikwe ñaka nuaindi angwane, ja tare nikadi.

(Dianinkä Josué, Jueces aune Levítico 18:24, 25 yebätä.)