Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 7

Ngöbökwe nitre israelita mikani kwäre

Ngöbökwe nitre israelita mikani kwäre

Jehovakwe kukwe tare keta kabre mikani nakainkä nitre Egipto yebätä aune Moisés nitre israelita dianinkä juta yekänti. Moisés yebiti Ngöbökwe Kukwe Biani nitre israelita ie mikadre täte

NITRE israelita nünanbare kwin Egipto kä raire te, ye bitikäre niaratre ririabare kwati krubäte. Ye ngwane faraón mada töi käme namani gobrane, abokän ie José ñaka nämene gare. Nitre israelita ririabarera bäri kwati namani tuin ie, yebätä niebare kwe nitre ye mikadre klabore aune monsoitre däredre brare ye murie ötadrekä ñö Nilo yete. Akwa, meri iti israelita ñaka kä jürä ngwen jabätä käkwe monsoi mikani kutuäte aune ükani kwe kä dubete. Monso ye kwani Faraón ngängän ie aune kädekani kwe Moisés aune ngübabare kwe rei gwirete.

Kä namani 40 Moisés yebiti angwane, ja mikani kukwe kri te kwe. Ni Egipto ji ngwanka sribibätä nämene küdrere ni israelita itibätä ye ngwane ngie mikani kwe, ye bitikäre ngitiani kä mente känti. Kä namani 80 Moisés yebiti angwane, Ngöbökwe juaninta Egipto niere faraón ie rabadre nitre israelita tuenmetre niken mentokwäre.

Bengwairebe faraón ñaka ja töi mikani kukwe ye nuainne, aisete Ngöbökwe nitre Egipto mikani ja ngie nuin kukwe tare keta jätä yebiti. Kukwe tare ketare ketare ye rabadre bare känenkri Moisés nämene niken faraón känti blitakäre ben ne kwe kukwe tare ñaka rabadre barebätä. Akwa käre faraón nämene bike kri aune nämene ñäke Moisés aune Jehová rüere. Kukwe tare keta jätä mrä ye ngwane, Ngöbökwe ángel juani iti monsotre mubai Egipto ye jökrä murie kete. Nitre käkwe Jehová mikani täte aune oveja ngäbä därie jüaninte jukwebätä kwetre ye aibe känti ángel ñaka nikani. Kukwe namani bare ye ngwankäreta törö jai nitre israelita jatani fiesta Pascua nuainne kä kwatire kwatire.

Faraón ngobo mubai krärä ketani ye bitikäre, faraonkwe Moisés aune nitre israelita juani mento juta Egipto yebätä. Jötrö ngwarbe nitre israelita ja mikani juto nänkäre mento. Akwa, faraón ja töi kwitaninta aune nikani nitre rükä kwe yebe aune carreta rükäre yebiti nitre israelita kaintari. Nitre israelita namani mar Rojo köräbiti angwane, ñaka kwärbedi kwetre namani tuin bätätre. Akwa Jehovakwe mren ñäkäninbiti aune nitre israelita nikani ta kä nötare yebiti. Nitre Egipto rükä nikani nitre israelita jiebiti angwane, Ngöbökwe mren mikaninta nen ja täte aune faraón bätä nitre rükä kwe ye murie nötaninkä mren yete.

Kä nikani ta ye ngwane nitre israelita namani nünentubu ngutuä Sinaí yekänti, aune kä yekänti Jehovakwe kukwe ükaninte bentre. Moisés yebiti Ngöbökwe kukwe keta kabre biani nuaindre ietre abokän käkwe niaratre jie ngwain aune kriemikai kukwe jökräbätä. Niaratre ja ngwandi metre aune Ngöbö mikai täte kwetre angwane, Ngöbö tädi bentre aune niaratre yebiti Ngöbökwe kukwe kwin nuain juta mada mada kräke.

Akwa niaratre jökrä bäsi käkwe ñaka tö ngwani Ngöböi. Ye dokwäre, Ngöbökwe mikanintre näin kä 40 te kä ngwarbe nötare yekänti ta. Ye bitikäre, Moisekwe ni mada kädekani ji ngwankäre, ni israelita ye kädeka nämene Josué. Mrä mada, kä nükani ietre nänkäre kä käbämikani Ngöbökwe Abrahán ie ye kokwäre.

(Dianinkä Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmo 136:10-15 aune Hechos 7:17-36 yebätä.)