Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 5

Ngöbökwe kukwe kwin nuainbare Abrahán aune mräkätre kräke

Ngöbökwe kukwe kwin nuainbare Abrahán aune mräkätre kräke

Abrahán mräkätre ririabare kwati krubäte. Ngöbökwe José kriemikani Egipto

JEHOVAI nämenena gare Monso tare krubäte kwe ye ja nire biain murie ketadre. Kukwe niebare Génesis 3:15 kukwe ye mikani gare, akwa ñaka metre ta. Ngöbö monsoi ja nire biain ye rabai tare krubäte Ngöböi ye rükadre gare nitre kä nebätä ie, yekäre niarakwe niebare Abrahán ie rabadre ngobo tare kwe Isaac ye murie kete aune kukwe namani bare ye tikamanabare kwe Bibliabätä.

Ngöbökwe käbämikani ie Ni ni Mikaka Kwäre ye jatai Isaac mräkätre yekri, ye nikwe ñaka käi kwitadrekä jabiti. Abrahán nämene tö ngwen krubäte kukwe käbämikani yei aune Ngöbökwe Isaac gaikröta yei namani tö ngwen. Aisete kukwe niebare ie ye mikani täte kwe aune ja töi mikani kwe ngobo murie kete. Akwa namanina juto ngobo murie ketakäre angwane, Jehovakwe ángel juani iti aune ángel yekwe ñaka mikani nuainne. Ye bitikäre, Jehovakwe Abrahán käikitaninkä nämene tödeke krubäte yebätä aune kukwe käbämikani ye ngwaninta törö kwe ie.

Kä nikani ta angwane, Isaac monsoi därebare nibu: Esaú aune Jacob. Akwa Jacob aibe käkwe kukwe ja üaire mikani ütiäte jai aune ye köböire kukwe kwin nuainbare kräke. Ngöbökwe niara kä kwitani aune kädekani kwe Israel aune niara monsoi ni jätä ye namani juta Israel. Akwa ¿ñokänti nitre ja mräkäre ye namani kwati krubäte?

José etebatre umbre jatani bätä ngwen Josebätä ye ngwane kukwe ye jatani nemen bare. Namanintre bätä ngwen krubäte Josebätä, yebätä rürübäinbare kwetre ni klabore erere. Nitre niara kökaka ye nikani ngwena Egipto, aune yete ja tuani kwe kukwe tare krubäte ben. Akwa monso bati ja ngwen metre aune ñaka kä jürä ngwen jabätä ye Ngöbökwe dimikani, aune ja känenkäre faraonkwe kädekani sribi ütiäte nuainkäre. Aune mrö nika namani krubäte ye ngwane Jacob käkwe monsoitre juani mrö kökö Egipto, ye ngwane Josekwe mräkätre ye dimikani. ¿Nire ie jondron kwetadre ye nämene gare? ¡José ara! José ngätäninta etebatre ben aune etebatre namani ngite juamana ta jabiti ie, ye ngwane ngite juani ta kwe niaratre yebiti aune mräkätre mada ye tuamanabare kwe. Faraón kä bäri kwin biani ietre aune yete niaratre jatani nirien bäri kwati bätä jondron namani krubäte kwetre. Jehová nämene kukwe ye nuainne ne kwe niara töi nämene ño ye rabadre bare ye nükani gare José ie.

Jacob nünanbare Egipto mräkätre tare kwe yebe nememe krütani ye ngwane. Niara krütadre ye känenkri niebare kwe Ni ni Mikaka Kwäre ye rabai reire dite krubäte aune ni ye jatai ngobo kwe Judá yekri. Kä nikani ta angwane, José niebare Ngöbökwe Jacob mräkätre ye diainkä Egipto.

(Dianinkä Génesis kapitulo 20 nemen 50 aune Hebreos 11:17-22 yebätä.)