Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 16

Mesías nükani

Mesías nükani

Jesús Nazaret ye abokän Mesías käbämikani mikani gare Jehovakwe

¿ÑOKÄNTI Mesías ye rabadre gare nitre ie? Ngöbö ara käkwe mikadre gare. Kukwe Hebreore tikani jökrä ye käi nikani 400 ta angwane, ángel iti kädekata Gabriel nükani María känti, meri bati ye nämene nüne Nazaret, kä ye nämene nemenkä ngwitärikri Galilea. María monsoi rabai niebare Gabrielkwe ie. María nämene kaibe deme, akwa rabai murore Ngöbö die köböire niebare ie, ye abokän Ngöbö üai deme. Monso ye rabai Reire aune gobrandi kärekäre kwe. Erametre, Ngöbökwe Ngobo kwe mubai nämene nüne ben kä kwinbiti ye mikai nemen Mariabätä.

Töi bobrebiti Mariakwe kukwe ye kani ngäbiti. Ngöbökwe ángel juani kukwe ye mike gare José ie. Ye bitikäre José jondron sribekä kribiti nämene niara kukwe mukore ye ja mäkäninte ben. Mesías ñaka däredi Nazaret, ñakare aune Belén niebare ye nikwe ngwandre törö jai (Miqueas 5:2). Kä Belén nämene nemenkä mobe kilómetro 140 juta Nazaret yei, ¿se ño kukwe niebare ye rabadre bare?

Kä nikani braibe ta ye ngwane, gobran romano censo nuainmanabare, yebätä nitre jökrä rikadreta ja käite ja kä tiketa täräbätä. José aune María mräkätre ye Belén, yebätä niaratre nikaninta Belén monsoi däredre käi jatanina ja ken ye ngwane (Lucas 2:3). Jesús därebare establo yekänti aune mikani tibien pesebre yebiti. Ye ngwane känime jubäre angeletre käkwe ja mikani tuare nitre oveja ngübaka yei aune Mesías o Kristo käbämikani ye därebare niebare kwetre ietre.

Jesús ye Mesías käbämikani ye nitre mada käkwe mikadi gare metre niebare arato. Isaías ni Ngöbö kukwei niekä mikani gare, Kristo sribi ütiäte nuaindi ye ni iti käkwe kömikai (Isaías 40:3). Ni ye abokän Juan Ni Ngökaka Ñöte. Bati, Jesús jutuabare ie angwane, niebare kwe: “Tuin, ne abrä kordero Ngöbökwe, käbike ngite kä tibienbätä denkä”. Ye bätäräbe, nitre nämene näin Juan jiebiti ye kwati ja mikani ja tötikaka Jesube. Nitre ye iti käkwe niebare: “Mesía kunina nun ie” (Juan 1:29, 36, 41, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte).

Akwa kukwe ütiäte nämene rabadre bare. Juankwe Jesús ngökani ñöte ye ngwane, Jehovakwe Jesús kädekani Mesías üai deme kwe yebiti aune niebare kwe: “Ni ne abra ti Ngobo tikwe. Niara tare kri tikwe. Niara käi nuäre kri tibtä” (Mateo 3:16, 17). ¡Mesías käbämikani ye nükani!

Akwa, ¿ñongwane ye namani bare? Kä 29 yete, aune ye ngwane kä 483 niebare Danielkwe ye nikani ta. Erametre, Jesús ye Mesías ye kukwe keta kabre tä mike gare, akwa kukwe ruäre aibe kädrite nete. Aune, ¿niara tädi Kä tibienbätä ye ngwane kukwe meden kädriei kwe?

(Dianinkä Mateo kapitulo 1 nemen 3, Marcos kapitulo 1, Lucas kapitulo 2 aune Juan kapitulo 1 yebätä.)