Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 23

Kukwe kwin drie jatani bäri

Kukwe kwin drie jatani bäri

Apóstol Pablo nänbare jateta tibien aune mrenbiti Gobran Ngöbökwe kukwei driekäre

PABLO ja mikani kristiano ye ngwane, jatani Gobran Ngöbökwe kukwei ye driere kä jutobiti. Akwa nitre jatani kukwe keta kabre taretare nuainne niarabätä. Apóstol yekwe ñaka ja ngwani di nekä, Ngöbö tö namani ni kä tibienbätä tuai nüne ño kena ye Gobran Ngöbökwe mikaita nemen bare ye driekäre nänbare mente krubäte kwe.

Nikani mente kukwe driekäre kena ye ngwane, janamene Listra aune ni iti nakwente mikaninta kwin kwe. Apóstol Pablo aune nänkä ben Bernabé jutuabare nitre kwati ie ye ngwane niaratre abokän Ngöbö kwrere namanintre niere ja dibiti. Ñaka nitre ye tuanimetre kwetre jondron nuainne ja mikakäre täte. Akwa, nitre yekwe ja tuanimetre töi kwitadre nitre ja mikaka Pablo rüere yei aune täkäni jäbiti kwetre. Apóstol Pablo krütani namanintre nütüre, akwa nämene nire, ye bitikäre nikaninta jutate nitre ja tötikaka mada ye dimikakäre.

Ye bitikäre, nitre kristiano judío ruäre tö namanintre nitre kristiano ñaka judío ye tuai Kukwe biani Moisés ie ye ruäre mike täte. Nitre apóstol aune nitre umbre nämene Jerusalén ie Pablo nikani kukwe ye mike gare. Nitre yekwe kukwe ye känäntaribare kwin Ngöbö kukweibätä aune üai deme ribebare kwetre Ngöböi, ye bitikäre tärä juani kwetre konkrekasionte aune niebare kwetre ja mräkätre ñaka rabadre jondron sribere ngöböre jai, ñaka rabadre däri aune ngri därie ngöi kwete bätä ñaka rabadre nemen gore jabe. Kukwe biani nuaindre ye “kuinkuin”, akwa nuainkäre niaratre ñaka rabadre Kukwe biani nuaindre Moisés ie ye mike täte (Hechos 15:28, 29).

Pablo nikani mente kukwe driekäre bobukäre ye ngwane janamene Berea, juta ye nemenkä kä nengwane juta Grecia yekänti. Nitre judío kä yekänti kukwe Ngöbökwe kani ngäbiti töi kwinbiti, mantre jetebe nämenentre ja tötike kwin Ngöbö Kukweibätä kukwe ye metre o ñakare mikakäre gare jai. Kä nikani braibe ta angwane, Pablo ngitianinta nitre ja mikaka rüere ngänikaire. Nikani nemen Atenas, kä yekänti namani nitre kwati töbätä ngwärekri aune kukwe kädriebare kwin krubäte kwe aune nuainbare töi kwinbiti kwe.

Pablo janamene bämäkäre misionerore, ye bitikäre nikani Jerusalén. Namani templote angwane nitre tö namani murie ketai. Akwa nitre rükä romano yekwe nitre ye ketaninbätä aune Pablo jänikani kwetre ja ngwärekri kukwe ngwantarikäre ie. Pablo ye ni romano arato yebätä tuanimetre kukwe nämene kisete ye niere gobran Félix ie. Ñobätä kitani ngise ye nitre judío ñaka mikani gare kukwe metrebiti. Akwa, Festo, sribikä Félix täte, ye tö namani mikai nitre judío ye kisete. Akwa ye ñaka rabadre bare yekäre, apóstol Pablo rikai kukwe ye mike gare César ie niebare kwe, yebätä gobran yekwe niebare ie: “Cesar ie mä näin” (Hechos [Sribebare] 25:11, 12, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte).

Kukwe ye ükadrete Roma. Yebätä Pablo nikani ru mrente yete juta Italia kokwäre, akwa ru ye nikani ñöte, aune niara nikani isla Malta yekänti kä ñüre ye näire. Namani Roma ye ngwane, nünanbare kwe kä kubu te ju ütiä bian nämene kwe yete. Nitre nämene krarebiti, akwa töi nämene kwatibe sribibätä Ngöbö kräke aune nämene jankunu Gobran Ngöbökwe kukwei driere nitre nämene nüke känti yei.

(Dianinkä Hechos 11:22–28:31 yebätä.)