Känändre nekänti

Indice yete känändre

 SECCIÓN 24

Pablokwe tärä tikani konkrekasion jene jene ie

Pablokwe tärä tikani konkrekasion jene jene ie

Pablo tärä tikani nitre kristiano mikakäre dite

KONKREKASION kristiano ükaninte ye köböire Jehová töi nämene ño ye mikadre nemen bare. Akwa kukwe taretare nuainbare ja mräkätre yebätä aune kukwe tare nuainbare bätätre konkrekasionte arato. Akwa ¿dre käkwe dimikani ja ngwen metre? Kukwe Kristiano Tikani Griegore yete tärä tikani 21 yekwe niaratre dimikani aune nämenentre kukwe kwin ribere jai ye ererebiti mäträbare bätätre.

Tärä 14 käne ye Pablo tikabare, tärä Romanos nemen Hebreos ye tikabare kwe. Nire kräke o konkrekasion meden ie tärä ye tikani ye kä tä tikanibätä. Apóstol Pablo blitabare kukwe medenbätä ye ani mike gare ruäre jai.

Ja ngwandre kwin. Nire nemen gure gore jabe, nitre tärä gure metre akwa nemen ni madabe aune nire ja mike ngite krubäte aune ñaka ja töi kwiteta “yekwe Gobran Ngöbökwe ñaka rabai” (Gálatas 5:19-21TNM; 1 Corintios 6:9-11). Nitre nüne juta jene jene te ñaka ja kete kwin ye erere nitre Ngöbö mikaka täte ñaka rabadre ja töi mike jire (Romanos 2:11; Efesios 4:1-6). Rabadre ja töi mike mantiame aune rabadre ja mräkätre kukwebätä ye dimike (2 Corintios 9:7). Apóstol yekwe niaratre nübaibare ja driere ja brukwä tätebiti Jehovai aune kukwe ne niebare kwe ietre mäträkärebätä: “Käre munkwe blita Ngöböbe” (1 Tesalonicenses 5:17; 2 Tesalonicenses 3:1; Filipenses 4:6, 7). Akwa Ngöbökwe niaratre kukwe nuadre yekäre, rabadre orare aune tödeke kwatibe (Hebreos 11:6).

¿Pablo kukwe meden medenbiti mäträbare nitre ja mräkäre yebätä? Nitre brare gure tätre ja tarere akwle ye erere rabadre muko kwe tarere. Ye erere arato, meri gure ye rabadre muko kwe ye mike ütiäte jai. Ne madakäre, Ngöbö tö monsotre tuai rün aune meye mike täte, aune nitre rüne rabadre monsotre kwe ye tötike ja tare yebiti bätä rabadre kukwe nieta Bibliabätä ye driere ietre (Efesios 5:22–6:4; Colosenses 3:18-21).

Ngöbö töita ño. Ngöbökwe Kukwe biani Moisés ie yekwe nitre israelita kriemikani aune jie ngwani nememe Mesías käbämikani nükani ye ngwane, akwa nitre kristiano käkwe kukwe ye mikadre täte ye ribe ñaka nämene ietre (Gálatas 3:24). Nitre Hebreos, ye abokän nitre kristiano judío arato, ie Pablo tärä tikabare, ye ngwane, kukwe biani nuaindre Moisés ie aune sribi meden mikani Kristo kisete Ngöbö töi mikakäre nemen bare ye niebare kwe tärä yete. Ngöbökwe Kukwe biani Moisés ie  yete kukwe niebare ye abokän jökrä bäsi rabai bare ja känenkäre niebare kwe. Ñodre, jondron nire bian nämene ye abokän ja känenkäre Jesukwe ja nire biain ye bämikani (Hebreos 10:1-4). Ye medenbätä, Jesús murie ketani ye ngwane Ngöbökwe Kukwe biani Moisés ie ye mikani krüte (Colosenses 2:13-17; Hebreos 8:13).

Kukwe ükadrete ño konkrekasionte. Nitre brare kisete sribi mikata konkrekasionte yekwe kukwe ruäre nuaindre ribeta ietre aune kukwe meden ja üaire ribeta ietre Bibliabätä ye erere nuaindre kwetre (1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9). Ne madakäre, nitre Ngöbö mikaka täte ye jökrä rabadre ja ükökrö käre gätäbätä aune ja dimike kwärikwäri ye ütiäte krubäte (1 Corintios 14:26, 31; Hebreos 10:24, 25).

Pablokwe tärä tikani mrä ketebukäre Timoteo ie ye ngwane, nämene bobukäreta Roma ngite, aune kä yekänti kukwe ükadrete ben ye ngüba nämene kwe. Nitre kristianobätä kä jürä ñaka ye ruäre janamene känti. Kä namanina krüte apóstol Pablo käne yebätä kukwe ne tikabare kwe: “Tikwe rübare kwin; niabarera ünä tikwe, ti tä tödeke käre” (2 Timoteo 4:7). Ye bitikäre nitre Pablo murie ketani ni raba niere. Akwa, tärä tikani kwe yekwe nitre kristiano dimikani jankunu Jehová mike täte metre, aune kä nengwane kukwe ye täbe nitre kristiano dimike arato.

(Dianinkä Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón bätä Hebreos yebätä.)