Biblia ¿tä dre mike gare?

¿Kukwe meden kädrieta Bibliabätä?

¿Ñobätä kukwe Bibliabätä mikadre gare jai?

Mäkwe kukwe ruäre mika gare jai Biblia yebätä, tärä ye gare bäri kä jökräbiti tibien.

SECCIÓN 1

Ngöbökwe kä bä nuäre biani nünankäre ni kä nebätä ie

¿Ni nire sribebare yebätä Biblia tä dre mike gare? ¿Ngöbökwe kukwe meden biani nuaindre nitre nibu kena yei?

SECCIÓN 2

Juanintari Kä Bä Nuäre bäre mento

Ngöbökwe Adán aune Eva käräbare kukwe ükatekäre ben ye ngwane, ¿kukwe meden käbämikani kwe?

SECCIÓN 3

Nitre namaninte nire ñü kri näire

¿Ñokänti kukwe blo ye namani käbiti tibien? ¿Noé nämene ja ngwen metre ye bämikani ño kwe?

SECCIÓN 4

Ngöbökwe kukwe ükaninte Abrahán ben

¿Ñobätä Abrahán nikani nüne Canaán?

SECCIÓN 5

Ngöbökwe kukwe kwin nuainbare Abrahán aune mräkätre kräke

¿Jehovakwe niebare Abrahán ie rabadre Isaac murie kete ye ngwane nämene dre mike gare ie? ¿Jacob kukwe meden mikani gare krütadre ye känenkri?

SECCIÓN 6

Job ja ngwani metre

¿Jondron nire töbätä ye raba ja di ngwen gobran Ngöbökwe mikakäre ütiäte jai ye bämikata ño tärä Job yebätä?

SECCIÓN 7

Ngöbökwe nitre israelita mikani kwäre

¿Moisés yebiti Ngöbökwe nitre Israel mikani ño kwäre nämene klabore Egipto ye ngwane? ¿Ñokänti Pascua nuain jatani?

SECCIÓN 8

Nitre Israel kä Canaán diani jai

Nitre Israel kä Canaán diani jai ye ngwane, ¿ñobätä Ngöbökwe ñaka Rahab aune mräkätre ye ganinte?

SECCIÓN 9

Nitre israelita rei käräbare ja kräke

Nitre israelita rei käräbare ja kräke ye ngwane Jehovakwe Saúl dianinkä. ¿Ñobätä Jehovakwe David mikani Saúl ye täte?

SECCIÓN 10

Salomón rei töbätä

¿Salomón töbätä bämikani ño kwe ruäre? ¿Niarakwe ñaka nänbare ji Jehovakwe yebiti angwane dre namani barebätä?

SECCIÓN 11

Kansion tä ni tötike aune ni töi mike jäme

¿Nitre tä Ngöbö tarere ye Ngöböta dimike ño ye salmo meden tä mike gare? ¿Tärä El Cantar de los Cantares tä blite drebätä?

SECCIÓN 12

Kukwe kwin nieta ja jie ngwankäre nie

Ngöbö üai deme köböire kukwe tikani tärä Proverbios aune Eclesiastés yebätä ye raba ni jie ngwen kwin aune ni mike tö ngwen Ngöböi ye mike gare jai.

SECCIÓN 13

Nitre reire töi kwin aune nitre reire töi käme

¿Ñokänti nitre Israel ja ñäkänintubu ketebu?

SECCIÓN 14

Ngöbökwe blitabare nitre niara kukwei niekä yebiti

¿Nitre Ngöbö kukwei niekä ye käkwe kukwe meden meden mikani gare? Kukwe ketabokäbätä blitabare kwetre yebätä ja tötike.

SECCIÓN 15

Ni Ngöbö kukwei niekä ie kukwe ja känenkäre mikani tuare

¿Kukwe meden namani gare Daniel ie Mesías aune Gobran Ngöbokwe yebätä?

SECCIÓN 16

Mesías nükani

¿Juan ni ngökaka ñöte bätä angeletre yebiti Ngöbökwe Jesús ye Mesías mikani gare ño?

SECCIÓN 17

Jesukwe kukwe driebare Gobran Ngöbökwe yebätä

¿Jesús nämene kukwe driere ye ngwane kukwe medenbätä blitabare kwe? ¿Gobrandi ja tarebiti kwe aune kukwe ükaite metre kwe ye bämikani kwe?

SECCIÓN 18

Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare

¿Jesukwe jondron ñan tuabare nuainbare ye tä dre mike gare niara die aune gobrandi kwe kä tibienbätä ja känenkäre yebätä?

SECCIÓN 19

Kukwe niebare abokän rabai bare kä jökräbiti

¿Jesukwe kukwe mikani gare nitre apóstol kwe yei ye dre gärätä?

SECCIÓN 20

Jesús murie ketani

¿Jesús kita ngise jämi aune meta jämi kribätä ye känenkri kukwe meden ükaninte kwe?

SECCIÓN 21

Jesús ganinkröta

¿Ngöbökwe Jesús ganinkröta ye namani gare ño nitre ja tötikaka kwe yei?

SECCIÓN 22

Nitre apóstol ñan kä jürä ngwani jabätä kukwe driekäre

¿Dre namani bare fiesta Pentecostés yete? ¿Nitre ja tötikaka Jesukwe jatani kukwe driere ye ngwane nitre ja mikaka rüere ye dre nuainbare?

SECCIÓN 23

Kukwe kwin drie jatani bäri

¿Pablo ni iti bren mikaninta kwin Listra ye ngwane dre namani bare? ¿Dre namani bare Pablobätä Roma?

SECCIÓN 24

Pablokwe tärä tikani konkrekasion jene jene ie

¿Pablokwe kukwe meden niebare konkrekasion ükaninte yebätä? ¿Dre niebare kwe monso käbämikani yebätä?

SECCIÓN 25

Tödekadre, ja ngwandre ño aune ja taredre yebätä kukwe niebare

¿Ni kristiano tödekadre ño jankunu? ¿Nita Ngöbö tarere metre ye nita bämike ño?

SECCIÓN 26

Kä tibien kwitaita bä nuäre

¿Tärä Apocalipsis ye tä kukwe Bibliabätä ye mike krüte ño?

Biblia tä kukwe mike gare kädrieta jötrö

¿Jesús ye Mesías abokän käkwe kä tibien mikaita bä nuäre ye Jehovakwe mikani gare ño bätärekä jätäri?

Kä ükaninte jatäri Bibliabätä

Kä ükaninte jatäri Bibliabätä näire kukwe namani bare ye mike gare jai, kä 4026 k. 1 k. nemen bäsi kä 100