Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 113: Pablo namani Roma

Kukwe kira 113: Pablo namani Roma

KADENA tä Pablo küdebätä, aune ni rükä Roma tä ngübarebiti mike ñärärä. Pablo tä ngite Roma. Gobran Roma dre nuaindi niarabätä nämene ngübare. Nämene ngite ye ngwane, nitre tuanmetre nämene niara tuinbiti

Pablo namani Roma ye bitikäre kä nikani köbömä ta aune, nitre judío ruäre ji ngwanka käräbare kwe ja tuinbiti. Yebätä, nitre judío kwati nünanka Roma nikani. Pablo kukwe driebare Jesús aune Ngöbö gobrain yebätä ietre. Nitre ruäre mikani täte aune ja mikani kristiano, akwa ruäretre ñaka mikani täte.

Pablo nämene ngite

Pablo kukwe driebare nitre rükä nämene ngübarebiti ie arato. Kä kubu te Pablo nämene ngite ye ngwane, kukwe driebare kwe nitre jökrä ie. Ye köböire nitre sribikä Gobran kräke käkwe kukwe kwin gobran Ngöbökwe yebätä kukwe nuani, aune ruäretre ja mikani kristiano.

Akwa, ¿ni iti tä Pablo känti tärä tike mesabiti ye nire? ¿Nire gare mäi? Ye Timoteo. Niara nämene Ngöbö gobrain kukwei driere, yebätä mikani ngite arato, akwa ye ngwane nämene kwäre. Nikani Pablo dimike. ¿Tä dre tike gare mäi? Ani mike gare jai.

¿Juta Filipos aune Éfeso kädrieta kukwe Kira 110 känti ye törö mäi? Pablo nitre yete dimikani konkrekasion sribere. Pablo mikani ngite ye ngwane, tärä tikani kwe nitre kristiano yete ie. Tärä kä Efesios bätä Filipenses tikani kwe ye tä Bibliabätä. Timoteo dre tikadre nitre kristiano Filipos ie ye Pablo niebare ie.

Nitre Filipo ja töimikani kwin krubäte Pablo kräke. Niara nämene ngite kräke jondron juani kwetre, yebätä Pablo debe biani ietre. Epafrodito nikani jondron ye ngwena. Akwa namani bren krubäte aune bäsi krütani. Biti niara namaninta kwin aune gwäune nikaninta juta kwe känti. Niara näinta Filipos aune, Pablo bätä Timoteo tärä tikani ye näin ngwena.

Pablo nämene ngite känti, tärä mada tikani ketebu kwe tä Bibliabätä. Keteiti nitre kristiano juta Colosas kräke. ¿Kädekata ño gare mäi? Colosenses. Keteiti ja ketamuko kwe kädeka nämene Filemón nünanka Colosas kräke. Tärä tikani ye tä blite Onésimo, ni sribikä Filemón kräke yebätä.

Onésimo ngitiani Filemón yebätä aune nikani Roma. Pablo nämene ngite yete namani gare Onésimo ie. Nikani tuinbiti aune Pablo kukwe driebare ie. Gwäune Onésimo ja mikani kristiano. Onésimo ngitiani yebätä namani ulire krubäte. Yebätä, ¿Pablo dre tikani tärä nebätä Filemón ie gare mäi?

Filemón kukwe juandre ta Onésimo yebiti Pablo käräbare ie. ‘Ti bike juenta mä känti,’ Pablo tikani. Akwa niara ñaka niena sribikä jerekäbe mäkrä. Niara mä mräkä kristiano kwin arato. Onésimo nikaninta Colosas ye ngwane, tärä tikani ketebu ye jänikani kwe, keteiti nitre Colosas kräke aune keteiti Filemón ie. ¡Onésimo ni sribikä Filemón kräke ja mikani kukwebätä niara erere namani gare Filemón ie aune kä namani juto krubätebätä, ye bämike ja töibätä!

Pablo tärä tikani nitre Filipo aune Filemón ie aune, kukwe kwin mikani gare kwe ietre. ‘Ti bike Timoteo juen,’ Pablo niebare nitre Filipo ie. ‘Akwa gwäune ti näin mun tuinbiti arato.’ Aune Filemón ie, tikani kwe: ‘Mä kä känä yete ja dükakrä tie.’

Pablo namani kwäre ye ngwane, mräkätre kristiano kä keta kabre känti tuaninbiti kwe. Akwa ye biti Pablo mikani ngite bobukäre Roma. Ye ngwane niara kämikai nämene gare ie. Yebätä, Timoteo jatadre jötrö niebare kwe. ‘Ti Ngöbö mikani täte metre’ niebare kwe, ‘aune niara ütiä biain tie.’ Pablo kämikani ye biti kä nikani braibe ta aune, nitre Roma Jerusalén ganinte.

Akwa Bibliabätä kukwe mada mikata gare. Jehová apóstol Juan mikani tärä ruäre mrä ye tike, keteiti Revelación. Tärä ye tä blite kä ja känenkäre yebätä. Kä ja känenkäre te dre rabai bare ani mike gare jai.

Hechos 28:16-31; Filipenses 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Hebreos 13:23; Filemón 1-25; Colosenses 4:7-9; 2 Timoteo 4:7-9.kukwe ngwantarita

 • ¿Pablo nämene ngite Roma ye ngwane nirei kukwe driebare kwe?
 • ¿Ni iti nükani Pablo tuinbiti tä täkäni mesabätä ye nire, aune tä dre nuainne kräke?
 • ¿Epafrodito ye nire, aune nikaninta Filipos ye ngwane dre jänikani kwe?
 • ¿Ñobätä Pablo tärä tikani keteiti ja ketamuko kwin kwe Filemón ye ie?
 • ¿Pablo mikani kwäre ye ngwane dre nuainbare kwe, aune ye bitikäre dre namani barebätä?
 • ¿Jehovakwe nire mikani tärä mrä ruäre Bibliabätä ye tike, aune tärä Revelación tä blite drebätä?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Hechos 28:16-31 aune Filipenses 1:13 yebätä.

  ¿Pablo nämene ngite Roma ye ngwane kä nämene nemente ie yebiti dre nuainbare kwe, aune tödeka kwe nämene dite krubäte ye matani ño nitre kristiano konkrekasionte yebätä? (Hech. 28:23, 30; Fili. 1:14.)

 • Ñäkädre Filipenses 2:19-30 yebätä.

  ¿Pablo kukwe meden kwin tikani Timoteo bätä Epafrodito yebätä, aune ni raba ja ngwen ño apóstol ye erere? (Fili. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Cor. 16:18; 1 Tes. 5:12, 13.)

 • Ñäkädre Filemón 1-25 yebätä.

  ¿Kukwe medenbiti Timoteo jondron kwin nuaindre Pablo niebare ie, aune kä nengwane ye tä ja tökrä ño ni umbre konkrekasionte ie? (File. 9; 2 Cor. 8:8; Gál. 5:13.)

  Ja mräkätre mada konkrekasionte töinämene ñö ye Pablo nämene mike ütiäte jai, ¿Filemón 13, 14 ye tä mike gare ño? (1 Cor. 8:7, 13; 10:31-33.)

 • Ñäkädre 2 Timoteo 4:7-9 yebätä.

  Apóstol Pablo erere, ¿nikwe Jehová mikai täte metre nememe kä krüte te angwane niarakwe ütiä biain nie ye ñobätä nikwe tö ngwandre ie? (Mat. 24:13; Heb. 6:10.)