Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 103: Kä teri kwarto dikani te

Kukwe kira 103: Kä teri kwarto dikani te

PEDRO bätä Juan nämene Jesús doboibiti biti nikaninta ye ngwane, María namani kaibe yete. Namani muen ¡Biti nikrabare kwe nguse aune ángel nibu jutuabare ie! Niaratre ngwanintari ie: ‘¿Ñobätä mätä muen?’

María niebare: ‘Ti Dänkien jänikani, aune mikani medente ñaka gare tie.’ Biti nikwitaninte aune ni jutuabare iti ie. Ni ye ngwanintari ie: ‘¿Mätä nire känene?’

Ni ye kä ükatekä abokän nikani Jesús ngwaka ngwena namani ruin María ie. Yebätä niebare kwe: ‘Mä nikani ngwena aune mä mikani medente niere tie.’ Akwa ni ye Jesús. Bä yebätä ñaka nükani gare María ie. Akwa Jesukwe kädekani aune, nükani gare ie. Niara nikani betekä niere nitre ja tötikaka ie: ‘¡Tikwe ni Dänkien turi!’

Biti, köbö ye arabe te nitre ja tötikaka nibu nikani jutate Emaus aune, ji ngrabare ni iti nikani ben. Jesús kämikani yebätä nitre ja tötikaka kwe nämene ulire krubäte. Akwa nikanintre ye ngwane ni yekwe kukwe keta kabre Bibliabätä driebare, aune ja namani ruin kwin ietre. Mrä mada, namanintre mröre ye ngwane, nitre ja tötikaka nibu ye ie Jesús nükani gare. Jesús ye nianinkä, aune niaratre nikaninta Jerusalén mikakäre gare nitre apóstol ie.

Niaratre nikani ye ngwane, Jesús ja mikani tuare Pedro ie arato. Kukwe ye namani gare mräkätre mada ie aune kä namani juto bätätre. Biti nitre nibu ja tötikaka ye nikani Jerusalén aune namanintre nitre apóstol känti. Jesús ja mikani tuare ji ngrabare ietre niebare kwetre niaratre ie. Niaratre nämene kukwe ye niere aune, ¿dre namani bare gare mäi?

Tä bämikani ye mike ñärärä. Jukwe nämene dikani akwa batibe Jesús namani kwarto yete. ¡Kä namani juto krubäte nitre ja tötikaka yebätä! ¡Köbö yete kukwe kwin krubäte namani bare! ¿Jesús ja mikani tuare bäbe mä raba niere? ¿Bärike?

Jesús ja mikani tuare nitre ja tötikaka kwe ie

Jesús ja mikani tuare niaratre ie ye ngwane apóstol Tomás ñaka nämene bentre. Yebätä, nitre ja tötikaka niebare ie: ‘¡Nun ni Dänkien turi!’ Akwa Tomás niebare, ti niara tuadre aune ti mikadre täte. Kä nikani köbö kwä ta ye bitikäre nitre ja tötikaka nämene bobukäre kwarto dikani te, ye ngwane Tomás nämene yete. Batibe Jesús namani yete. Ye ngwane Tomás mikani täte.

Juan 20:11-29; Lucas 24:13-43.kukwe ngwantarita

 • ¿Ni kä ükatekä namani ruin María ie ye ie dre niebare kwe, akwa ñokänti ni ye Jesús namani gare ie?
 • ¿Nitre ja tötikaka nibu nikani jutate Emaus yebätä dre namani bare?
 • ¿Nitre ja tötikaka nibu käkwe Jesús tuani niebare kwetre nitre apóstol ie ye ngwane dre ñan tuabare namani bare?
 • ¿Jesús ja mikani tuare bäbe nitre nänkä niara jiebiti ie?
 • ¿Nitre ja tötikaka käkwe ni Dänkien tuani niebare kwetre Tomás ie angwane dre niebare kwe, akwa kä nikani köbö kwä ta yete dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Juan 20:11-29 yebätä.

  Ni kä tibienbätä raba ngite juen ta ni madabiti, ¿ye ai gäräbare Jesukwe Juan 20:23 yekänti? Mikadre gare (Sal. 49:2, 7; Isa. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Juan 2:1, 2).

 • Ñäkädre Lucas 24:13-43 yebätä.

  ¿Ni raba ja brukwä ükete ño kukwe metre Bibliabätä ye kan ngäbitikäre? (Luc. 24:32, 33; Esd. 7:10; Mat. 5:3; Hech. 16:14; Heb. 5:11-14.)