MERI bä nuäre ne María. Niara ye ni Israel, nünanka juta Nazaret. Niara töi kwin krubäte gare Ngöböi. Yebätä ángel Gabriel juani blite ben. ¿Gabriel dre niebare María ie gare mäi? Ani mike gare jai.

Gabriel niebare, ‘köbö kwin, Ngöbö töi kwin krubäte mäkrä.’ ‘Jehovata mäbe.’ María ñaka ni ye tuabare jire. Dre niebare kwe ñan nükani gare ie, yebätä namani töbike krubäte. Akwa jötrö ngwarbe Gabriel niara töi mikani jäme.

María

‘María, mä ñan kä jürä ngwan jabätä,’ niebare kwe. ‘Mä käi juto Jehovabätä. Yebätä kukwe kwin krubäte nuain kwe mäkrä. Kä braibe te mä monsoi rabai iti. Aune mä kädeka Jesús.’

Gabriel kukwe ne niebare mada: ‘Monso ne rabai ütiäte kri, aune kädekai Ngöbö Kri kä Kwinbiti Monsoi. Jehová mikai reire, David nämene ye erere. ¡Akwa Jesús rabai reire kärekäre, gobran kwe ñan krütai jire!’

‘¿Kukwe jökrä ne rabai bare ño?’ María ngwanintari. ‘Ti jämi ja mike gure aune nemen ni brare ben, ¿se abokän ño monso rabai tikwe?’

Gabriel niebare, ‘Ngöbö die rabai mäbiti, yebätä monso ye kädekai Ngöbö Monsoi.’ Biti niebare kwe ie: ‘Mä mräkä Elisabet ngwen törö jai. Niara niena umbre krubäte aune monsoi ñan raba nemen nitre nämene niere. Akwa monso köböra nemen kwe. Nibira gare mäi, jondron jökrä ye nuäre nuaindre Ngöbökrä.’

Bengwaire María niebare: ‘¡Ti sribikä Jehovakrä! Mä kukwe nini ye erere rabadre bare tibätä.’ Biti ángel nikaninta.

María nikani jötrö ngwarbe Elisabet känti. María kukwei juruabare Elisabet ie, aune bätäräbe kä namani juto monso yebätä aune betatebare kwe Elisabet yebätä. Üai deme namani Elisabet yebätä aune niebare kwe María ie: ‘Meri jökrä ngätäite Ngöböta kukwe kwin nuainne mäkrä.’ María nünanbare sö krämä Elisabet ben, biti nikaninta Nazaret.

María namanina ja mikakrä gure José ben. Akwa María monsoi rabai namani gare José ie aune ñan tö namani ja mikai gure ben. Yebätä ángel Ngöbökwe käkwe niebare ie: ‘Ja mike gure María ben. Ñobätä ñan aune Ngöbö monso biani ie.’ Yebätä María bätä José ja mikani gure, aune Jesús däredi namani ngübare.

Lucas 1:26-56; Mateo 1:18-25kukwe ngwantarita

 • ¿Meri bämikani ye nire?
 • ¿Gabriel käkwe dre niebare María ie?
 • María ñaka gure akwa monsoi rabai, ¿ye Gabriel käkwe mikani gare ño ie?
 • ¿María nikani mräkä kwe Elisabet yekänti angwane dre namani bare?
 • ¿María monsoi rabai namani gare José ie ye ngwane töbikabare ño kwe, akwa ñobätä ja töi kwitani kwe?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Lucas 1:26-56 yebätä

  Lucas 1:35 tä mike gare ye erere, ¿ñobätä Jesús ñaka därebare ngite, Jehovakwe mikani därere Mariabätä ye ngwane? (Ageo 2:11-13; Juan 6:69; Heb. 7:26; 10:5.)

  Jesús jämi därere ye känenkri, ¿ñokänti mikani ütiäte kri? (Luc. 1:41-43.)

  ¿Nitre kristiano kisete sribi ütiäte mikata yekrä María käkwe kukwe meden kwin bämikani? (Luc. 1:38, 46-49; 17:10; Pro. 11:2.)

 • Ñäkädre Mateo 1:18-25 yebätä.

  Jesús ñaka kädekani Emmanuel akwa, ¿Emmanuel ye dre gäräbare bämikani ño kwe nämene kä tibienbätä ye ngwane? (Mat. 1:22, 23; Juan 14:8-10; Heb. 1:1-3.)