Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 59: Ñobätä David ngitiani

Kukwe kira 59: Ñobätä David ngitiani

DAVID käkwe Goliat kämikani, biti Abner nitre Israel rükä jie ngwanka nikani ngwena Saúl känti. Saúl käkwe David mikani nitre rükä jie ngwen aune mikani nüne kwe ja gwirete.

Nitre Israel nämene rüre nitre filisteo ben nükaninta angwane, meritre käkwe kantabare: ‘Saúl nitre kwati kämikani, akwa David nitre kämikani bäri kwati krubäte.’ David mikani bäri ütiäte Saúl yekrä, yebätä namani ja rüere ben. Akwa Jonatán Saúl monsoi ye töi ñaka käme. David tare kwe, aune niara tare Davikwe arato. Yebätä rabai käre ja ketamukore kwärikwäri käbämikani kwetre jai

Rei Saúl käkwe lanza kitani

David arpa ye täke kwin krubäte, niara nämene musika täke ye nämene tuin kwin Saúl ie. Saúl töi nämene käme ye käkwe töi mikani kukwe käme krubäte nuainne David rüere. David nämene arpa täke angwane, Saúl käkwe täkäni lanza yebiti aune niebare kwe: ‘¡Ti bike David mete kibätä!’ Akwa David käkwe ja mikaninte mento lanza ye ngänikaire. Ye bitikäre, Saúl käkwe David täkäbareta akwa lanza nikaninta bäre ie. Yebätä David käkwe ja ngübadre kä jökrä ngwane namani gare ie.

¿Saúl käkwe kukwe käbämikani ye törö mäi? Nirekwe Goliat kämikai ye ie niarakwe ngängän biandi käbämikani kwe. Mrä David raba niken Saúl ngängän Mical ngwena jabe niebare kwe ie, akwa käne rabadre nitre 100 filisteo kämike. ¡Töbike kukwe nebätä! Saúl tö namani nitre filisteo tuai David kämike. Akwa ye erere ñan namani bare, aune Saúl käkwe ngängän biani David ie mukore.

Saúl tö namani David kämikai niebare kwe Jonatán bätä nitre mräkä sribikä kräke ye ie. Akwa Jonatán niebare ie: ‘Mä ñan David nuain tare. Niara ñan kukwe käme nuainne jire mäbätä. Ñakare aune tä mä dimike. Niara Goliat kämikani ye ngwane bäsi ja nire mikani kwe kämikadre, mäkwe ye tuaba angwane, kä rababa juto mäbätä.’

David käkwe ja mikaninte mento lanza ngänikaire

Saúl käkwe ngobo kukwe nuabare, aune ñaka David nuaindi tare kwe käbämikani kwe. David jänükani bobukäre, aune namani sribire Saúl kräke käne ye erere. Akwa, bati David nämene musika täke angwane, Saúl käkwe täkäbareta lanza yebiti. David käkwe ja mikaninte mento aune lanza ye matani ki yebätä. ¡Bämäkäre ne nuainbare kwe! ¡Yebätä David gitiadre nükani gare ie!

Köbö yete deu David nikani ja gwirete, akwa Saúl käkwe ni juani kämike. Saúl tö namani dre nuain ye namani gare Mical ie. Niebare kwe David ie: ‘Matare deu ngitie mentokwäre, ñakare aune jetebe mä täi ngwakare.’ Köbö yete deu Mical käkwe David dimikani ngitie. David ja ükabare kä kwä kükü te Saúl ye ngänikaire kä jene jene känti.

1 Samuel 18:1-30; 19:1-18.kukwe ngwantarita

 • ¿Ñobätä Saúl nämene bätä ngwen David yebätä, akwa monsoi Jonatán ye töi nämene ño?
 • ¿Bati David nämene arpa täke Saúl kräke ye ngwane dre namani bare?
 • ¿David jämi ja mike gure Mical yebe känenkri rabadre dre nuainne Saúl niebare, aune ñobätä ye niebare kwe?
 • Bämikani ye erere, ¿David nämene arpa täke Saúl kräke ye ngwane dre namani bare bämäkäre?
 • ¿Mical käkwe David kriemikani ño ne kwe ñaka kämikadre, aune David käkwe dre nuainbare kä kwä kükü te?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre 1 Samuel 18:1-30 yebätä.

  Nitre “obeja mräkä” bätä “obeja braibe” yekwe ja tare, ¿ye Jonatán bätä David käkwe bämikani ño nämene ja tarere metre yebiti? (1 Sam. 18:1; Juan 10:16; Luc. 12:32; Zac. 8:23.)

  Jonatán ye käkwe gobrandre metrere Saúl ye täte, akwa ni dianinkä reire ye niara nämene mike ütiäte krubäte jai, ¿ye 1 Samuel 18:4 tä mike gare ño?

  Ni bätä ngwen ye raba ni töimike kukwe käme nuainne, ¿kukwe namani bare Saúl yebätä ye tä mike gare ño aune kukwe ye tä dre mike gare ja tökrä nie? (1 Sam. 18:7-9, 25; Sant. 3:14-16.)

 • Ñäkädre 1 Samuel 19:1-17 yebätä.

  Jonatán käkwe Saúl ketaninbätä ye ngwane, ¿ñobätä kukwe tare känänbare kwe jakrä? (1 Sam. 19:1, 4-6; Prov.16:14.)