Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 22: José kitani ngite

Kukwe kira 22: José kitani ngite

KÄ NAMANI 17 José yebiti angwane jänikani ngite Egipto. Yete rürübäinbare ni kädeka nämene Potifar ie. Potifar nämene sribire rei Faraón kä Egipto känti yekrä.

José tä ngite

José nämene sribire ja dibiti Potifar kräke. Yebätä José namani kri angwane, Potifar käkwe mikani jondron jökrä kwe ngübarebiti. Akwa, ¿ñobätä José tä ngite? Potifar muko ye dokwäre.

José ririabare angwane namani bä nuäre krubäte, aune Potifar muko tö namani rabai ben. Akwa kukwe ye käme nämene gare José ie, aune ñaka nuainbare kwe. Potifar muko namani rubun krubäte. Yebätä, muko nükaninta angwane ngökabare kwe aune niebare kwe ie: ‘¡José ni käme se tönibi ti mikai jabe!’ Potifar käkwe muko kukwei mikani metre jai aune namani rubun krubäte José kräke. Aune kitani ngite kwe.

Guardia ye ie José töi kwin nükani gare. Yebätä mikani kwe nitre ngite jökrä ngübarebiti. Faraón namani rubun ni vino bianka ie bätä ni ban sribekä yekrä, aune kitani ngite kwe. Yebiti deu nitre itire itire ye käkwe köböbare, akwa ñaka nükani gare ietre. Jädrinaine José niebare ietre: ‘Munkwe köböbare ye niere tie.’ Ngöbö diebiti Josekwe köbö ye mikani gare ietre.

Ni vino bianka rei ie yei Josekwe niebare: ‘köbömä te mä rabaita kwäre, aune mä rabaita vino bien Faraón ie.’ Aune Josekwe niebare ie: ‘mä rabata kwäre angwane mäkwe ti kädrie Faraón yebe aune mä ti dimika ne kwe ti rabadre kwäre.’ Akwa ni ban sribekä ye ie Josekwe niebare: ‘Köbömä te Faraón käkwe mä dokwä tikaikä.’

Köbömä angwane, Josekwe blitabare ye erere namani bare. Faraón käkwe ni ban sribekä ye dokwä tikaninkä. Akwa ni vino bianka ye mikani kwäre kwe aune namaninta vino bien ie. ¡Akwa José käi kwitaninkä jabiti kwe! Ñaka José kädriebare kwe Faraón yebe, aune José namani ngite.

Génesis 39:1-23; 40:1-23.kukwe ngwantarita

 • ¿Kä nämene kwäbe José yebiti angwane jänikani Egipto, aune niara namani ye ngwane dre namani bare?
 • ¿Ñobätä José kitani ngite?
 • ¿José nämene ngite ye ngwane sribi meden biani ie?
 • Ni dö bianka bätä ni ban sribekä Faraón kräke, ¿yekrä dre nuainbare Josekwe nämene ngite ye ngwane?
 • Ni dö bianka mikani kwäre ye bitikäre, ¿dre namani bare?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 39:1-23 yebätä.

  José näire Ngöbö kukwei ñaka nämene tikani ni niena gure rabadre ni madabe ye ñäkäikäre, ¿akwa dre käkwe töimikani ngitie Potifar muko yebätä? (Gén. 2:24; 20:3; 39:9.)

 • Ñäkädre Génesis 40:1-23 yebätä.

  Ni dö bianka käkwe dre köböibare aune ye dre gäräbare mikani gare Jehovakwe José ie, ye mä raba niere jötrö ngwarbe (Gén. 40:9-13).

  ¿Ni ban sribekä käkwe dre köböibare aune ye dre gäräbare? (Gén. 40:16-19.)

  ¿Nitre sribikä täte metre bätä töbätä tä ja töi mike ño José erere kä nengwane? (Gén. 40:8; Sal. 36:9; Juan 17:17; Hech. 17:2, 3.)

  ¿Nitre kristiano töi ño kumpleaño sribeta yebätä ye mikata gare ño Génesis 40:20 yekänti? (Ecl. 7:1; Mar. 6:21-28.)