Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe kira 19: Jacob mräkätre kwati

Kukwe kira 19: Jacob mräkätre kwati
Jacob bätä monsotre kwe

NITRE kwati ye mike ñärärä. Ye Jacob monsoi ni jätä biti nibu. Aune niara monsoi namani merire arato. ¿Monsoi ruäre ye kädekata ño gare mäi? Ani ruäre mike gare jai.

Lea ye monsoi abokän Rubén, Simeón, Leví bätä Judá. Raquel ye monsoi ñaka namani nemen angwane, namani ulire krubäte. Yebätä meri sribikä ben Bilhá ye biani kwe Jacob ie, aune Bilhá ye monsoi namani nibu kädekani Dan bätä Neftalí. Ye erere Lea käkwe meri sribikä ben Zilpá ye biani Jacob ie arato, Zilpá ye monsoi namani nibu Gad bätä Aser. Mrä mada Lea monsoi mada namani nibu, Isacar aune Zabulón.

Mrä, Raquel monsoi namani iti. Kädekani kwe José. Biti nikwe José ye mikai gare jai, ñan ñobätä aune niara ye namani ütiäte krubäte. Jacob nämene nüne Labán Raquel rün yebe angwane, monsoi namani ni jätä biti iti.

Jacob monsoi namani ruäre merire arato. Akwa Biblia kätä itibe kädriere. Kädekani Dina.

Biti Jacob käkwe kä mikaninkä Labán yebätä aune nikaninta Canaán. Yebätä, mräkätre bätä obeja aune nibi ye jökrä ükaninkrö kwe aune nikaninta kä mente känti.

Jacob bätä mräkätre nikaninta Canaán ye ngwane, ji ngrabare Raquel monsoi mada namani. Raquel monsoi därebare ye ngwane niara krütani. Akwa monsoi chi ye namani nire. Jacob käkwe kädekani Benjamín.

Jacob monsoi ni jätä biti nibu ye nikwe ngwandre törö jai, ñan ñobätä aune nitre ye köböire juta Israel ye namani. Jacob monsoi ni jätä aune José monsoi nibu yebiti juta Israel ye kädekani. Monsotre jökrä därebare ye bitikäre Isaac käkwe nünanbare kä kwati krubäte te, bräi namani kwati ye käi namani jutobätä. Akwa dre namani bare bün Dina yebätä ani mike gare jai.

Génesis 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37:35.kukwe ngwantarita

 • ¿Jacob muko kena monsoi namani ni ti ye kädekani ño?
 • ¿Jacob muko Zilpá sribikä Lea kräke monsoi namani nibu ye kädekani ño?
 • ¿Jacob muko Bilhá sribikä Raquel kräke monsoi namani nibu ye kädekani ño?
 • ¿Raquel monsoi meden namani nibu, akwa nibukäre därebare ye ngwane dre namani bare?
 • Bämikani ye erere, ¿Jacob monsoi namani nibe, aune niaratre köböire juta meden namani?

kukwe mada ngwantarita

 • Ñäkädre Génesis 29:32-35; 30:1-26 bätä 35:16-19 yebätä.

  Jacob monsoi ni jätäbiti nibu kädekani ye erere, ¿kirabe monsotre kia hebreo ye kädeka nämene ño?

 • Ñäkädre Génesis 37:35 yebätä.

  Biblia kätä Dina aibe kädriere akwa, ¿Jacob ngängän mada namani ye ñokänti gare nie? (Gén. 37:34, 35.)