Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Dhɛɛdɩ- Biiblʋ- ˈcɩaan -kɔndɩ -ɛ?

Dhɛɛdɩ- Biiblʋ- ˈcɩaan -kɔndɩ -ɛ?

-Ka Biiblʋ- ˈbhɛa ʋn ˈyea -ʋn sʋn bho po -wɛeˈ dɩ ˈjɛɩn- ɲiɔn ɔn deea ɔɔˈ ˈˈjɛ i ˈdhe ˈkmʋn anˈ dɩ ˈdhi yeˈ ɩanˈ ˈdhe -zaaˈ ˈjhe ɛ, -ˈbheɛ yeɛˈ ˈcɩan.