Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Dee Biiblʋ a cɩaan dhi, ɛ nɩɛn jhai

Man bɔn ye Biiblʋ i ŋwɔn kajɔɔnka? Mɛn dhɛ aa tɔɔan ɲʋn Biiblʋ jhai gmɛin dhi i ɛ, ɛɛ muɛn ʋn sʋn bho po. Dee Biiblʋ a cɩaan dhi da ɲɔn ɔn deeɛ dhi bho sɛɛ nɛn ɛn zɔn.