Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Zoova a Bobhlaʋn an dhruigbooɛ

Ka aa nʋan dhruigboo sʋn ɛn. Mun da aa gbooa dhrui ɔ kʋan mʋin.

ˈBɔn -da ˈˈkʋan mʋn in

Ɛɛ nʋʋɛn aa ɲɔnsoagbi dhii ɛ?

Zoova a Bobhlaʋn an gbooɛ dhru i ʋa ɲɔnsoagbi dhi i kpɛ sɔɔn dhe dhɔɔ dhi. (Eble 10:24, 25) Dhe aa ɲɔnsoagbu dhi ɲʋn an klɛɛ bhɛɛa ʋʋ yea jhi ɛ, bho a mun e ɛ, aa cɩan Biiblʋ e ka a yea nʋn wɛe a yea ʋan srɩn jhriɛ du ɛ.

Dhɩ a cɩaan an, ɩan fɛ duu nɩn o ɩn dhe dhi ɲɔn ɔn to sʋn jha ɲɔn ɔn ghlu, ka ɲɔn ɔn nʋan ˈdhe klain ɛn. Bho aa ŋmɩɛn ye dee dhe ɛ ye jha gwɛ ke ɛ, aa bhleɛ dhʋ dhe aa bhae Ɲɔnsoa.

Ɛ se ye Zoova a Bobhlai nɩn kpɔkpɔ dhe ye aa ŋmʋɛn mʋn jhi nɩn. Aa dha ɲɔn o ɲɔn mɛn ɔ ye jhi. Ɲɔn ɔn za deɩn gei. Ɲɔn ɔn za ghwɛi.