Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Dhɛɛdɩ- Biiblʋ- ˈcɩaan -kɔndɩ -ɛ?

ˈKmʋn anˈ dɩ ˈjɛɩn- anˈ ˈdhe-zaaˈ ɲʋn an ˈbɔan in ɛn, ɩmɩn- ɲʋn -duuˈˈ -duu a ˈjhe ˈdhe Biiblʋ- ˈdhi da ˈbhlʋa- aˈ klɛɛ ˈˈkpe. -Man ˈbɔn yeˈ ˈe ɲʋn nʋnˈ ˈˈklun nɩn-?

Dee Biiblʋ a cɩaan dhi

Cɩan Biiblʋ jhai nɔn e da man bɔan.

Zoova a Bobhlaʋn an dhruigbooɛ

Da Zoova a Bobhlaʋn an gbooa dhrui e ʋa ɲɩnsʋn e.

-Manɩanˈ -ghlʋa ˈbhlʋɩ ˈdhii ɛ

  • Zoova aˈ -Bobhlaʋn- nɩɛn ˈBhlʋɩ aˈ 239 ˈdhii

  • Zoova aˈ -Bobhlaʋn- -nɩɛn- 8.201.545

  • Ɲʋn -aa tɔɔan Biiblʋ ˈˈjhai ŋmɛinˈˈ ˈdhii ɛ, ʋʋ -nɩɛn- 9.499.933

  • Ɲʋn jhia Zezi ɔˈ ˈmɛan anˈ -Gwliinaanzɔn poaˈ a ʋʋ -nɩɛn- 19.950.019

  • Ɲɔnsoagbi -nɩɛn- 115.416