Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

Aʋa bɔn aʋ ye bɔya dɩ ŋwɔn?

Aʋa bɔn aʋ ye bɔya dɩ ŋwɔn?

Manɩan saɩn mɩn dia ka dhe, dawɛ aʋ bhɛɛ aʋ ye bɔya dɩ jhee ɛ? Video nɔn nʋɛn wɛe ɲʋn ye aa sɛɛ Bɔya dɩ ghlu e Ɲɔnsoa bho jhibho.