Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

Dhɛ ɲʋn an mun nʋan dhe Bheɔglɔ ɔ Gbu dhi -ɛ?

DHI A KPƐ BHƐƐA YEA MƲNDHUO Ɛ