Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Zoova a Bobhlaʋn

Dhɛɛdɩ Biiblʋ a cɩaan kɔn dɩ ɛ?

DHI A KPƐ BHƐƐA YEA MƲNDHUO Ɛ