Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 Dhʋ 139

Nʋɛn ʋʋ ˈye tɔˈdɩ ikpʋn!

Nʋɛn ʋʋ ˈye tɔˈdɩ ikpʋn!

Dhuɛ mʋn:

(Matie 28:19, 20)

 1. Zoova, man bhlae ɲnun ka da zɩan

  Da bhlʋa kpe, ɩn ye ɩdie.

  Mɔn tɔɩn dhɛ, mɔn pʋɩ sʋn bho sʋ zɩan

  Ɩn kuɛ i dhe tɔdɩ dhi.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Ɲɔnsoa Zoova, aa bhae mʋn mɛn.

  Man bhlae ɲnun ka dhe yɩ jha ŋmʋn.

  Zezi ɔ dɩ kɔn gɩn ŋmʋɩn jha: Ɩn kpʋn tɔdɩˈi!

  Aa bɔn ɩn ye iku dhue dhue.

 2. Zɔn yea zɩn dheˈa sa bhae i ɩan dɩ

  Ɔ se nɩn, Ɲɔnsaʋn ɔn dɩ.

  Aa tɔɩn dhɛ, aa duɛ ɩan dɩ jheejhee

  ɩan yea bhʋa, ɩan yea iku.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Ɲɔnsoa Zoova, aa bhae mʋn mɛn.

  Man bhlae ɲnun ka dhe yɩ jha ŋmʋn.

  Zezi ɔ dɩ kɔn gɩn ŋmʋɩn jha: Ɩn kpʋn tɔdɩˈi!

  Aa bɔn ɩn ye iku dhue dhue.

 3. Ɩan klɛɛkpɛ ye Zoova gwlɩ de,

  Ɔmɔn e ɔɔ Jhu Zezi.

  Dhe kle dhi ɩn kpʋn ɲɔnsoadhɛ i

  Dhe ɩan kmʋn ye ɲan imun.

  (ˈDhʋŋwɔɛn-)

  Ɲɔnsoa Zoova, aa bhae mʋn mɛn.

  Man bhlae ɲnun ka dhe yɩ jha ŋmʋn.

  Zezi ɔ dɩ kɔn gɩn ŋmʋɩn jha: Ɩn kpʋn tɔdɩˈi!

  Aa bɔn ɩn ye iku dhue dhue.

(Zro Luk. 6:48; Nʋʋ. 5:42; Fil. 4:1 -ke.)