Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 Dhʋ 149

Zeieghwliɛ- ɛˈ ˈsɛpodhʋ-

Zeieghwliɛ- ɛˈ ˈsɛpodhʋ-

-ˈˈDhuɛ ˈmʋn:

(Lukɩ 22:20)

 1. Man sɛ mɛn a jha zɩan,

  Ɲɔnsoa, aa Bha, Zoova.

  Dhɛ nʋan da, ɲɔn seɛ nʋn dhue

  nɔn kmʋn, a seɛ ŋwɔn ke:

  Man Jhu Zezi, ɔmɔn zaa sraa

  dhe a ye pʋ.

  Dhɛ se baan nɔn zii nɔn kmʋn,

  dhɛ seɔ zii nɔn kmʋn.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Glɔɲiɔn dɩ sʋ ɔ to ɔɔ kmʋn.

  A ye mɛn dhe wɛe ɔ jhi.

  Ɛmɛn bhle sɛ

  aa po da zɩan sʋ dhe kmʋn an klɛɛ dhi.

 2. Zezi ɔɔ bɔn a ye kmʋn nɩn,

  ɛɛ dɩ ɔ jhi.

  Ɲʋndɩkmaan za ɔɔ pɛɛ mɛn

  sʋ ɔ see jhaʋn dhi sie.

  Aa klɛɛ mɛɛn dhe dhɛsaʋn ɛn dɩ,

  a siɛ kwla dhe.

  Ɔmɔn si kmʋn wɛe a pʋ,

  mɛan muɛn igwɛ-.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Glɔɲiɔn dɩ sʋ ɔ to ɔɔ kmʋn.

  A ye mɛn dhe wɛe ɔ jhi.

  Ɛmɛn bhle sɛ

  aa po da zɩan sʋ dhe kmʋn an klɛɛ dhi.