Dhuɛ mʋn:

(Ezekiel 3:17-19)

 1. A nɩɛn nɔn Ɲɔnsoa a

  ɲʋn an ghwɛe jhe nɔn dhi zɩan

  Ɲɔnsoa naan ɔɔ muɛn ɲʋnsaɩn

  iza dhe ɔɔ cɛn dhi.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Bho zɔn nɔn ɲnin, ɔ ye pʋ ɛ?

  Aa jɛ ye pʋ, ɲʋn ye pʋ.

  Ɲʋn dea dhɛ gwlɩ ʋbʋ ye pʋ.

  A ye bo bhla bhlʋɩ a klɛɛ dhii

  gwlɛˈɛ klɛɛ dhii.

 2. A bhleɛ bo a ye bhla

  dhe ɲʋn an klɛɛkpɛ bho zɩan:

  “Aʋ jhi aʋ nɩn Ɲɔnsoa ye

  ghlu da dhue po, aʋ jhi.”

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Bho zɔn nɔn ɲnin, ɔ ye pʋ ɛ?

  Aa jɛ ye pʋ, ɲʋn ye pʋ.

  Ɲʋn dea dhɛ gwlɩ ʋbʋ ye pʋ.

  A ye bo bhla bhlʋɩ a klɛɛ dhii

  gwlɛˈɛ klɛɛ dhii.

  (ˈDHƲ ˈˈZAAN-)

  A doo bhla a ye bo bhla,

  ɲʋn ye ghlu ŋwɔn dhe ʋʋ ye pʋ.

  A tɔɔn ɲʋn Ɲɔnsoaˈa tɔdɩ.

  A tɔɔn ʋbʋ ɲʋnpʋʋ tɔdɩ.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Bho zɔn nɔn ɲnin, ɔ ye pʋ ɛ?

  Aa jɛ ye pʋ, ɲʋn ye pʋ.

  Ɲʋn dea dhɛ gwlɩ ʋbʋ ye pʋ.

  A ye bo bhla bhlʋɩ a klɛɛ dhii

  gwlɛˈɛ klɛɛ dhii.