Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-A -bhlee Zoova bho​—ˈDhɩ -dhee

 Dhʋ 143

Zɔn zɩn ˈdhe -kwidhe- ˈdhi

Zɔn zɩn ˈdhe -kwidhe- ˈdhi

Dhuɛ mʋn:

(2 Kolɛntɩ 4:6)

 1. Nɔn kmʋn zɩan, tɔdɩ se nɔn nɩn,

  Ɛɛ nʋɛn ɲʋn an jhe i.

  Zɔn zɩn bhla, a ghlʋɛˈe kwidhe dhi.

  Ɔɔ mʋɛn zɩn ɲʋn ye ijhe.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Ka zɔn ɔn zɩan kamɔn

  Bo aa bhla ɔɔ fan zɩan ke.

  Ɔɔ ɲɩɛn ɲʋn gwlɩdedhɛ,

  Ɔɔ tmʋɛn kmʋn dhee a dɩ,

  Kmʋn saʋn nɩan zɩan ʋan muɛn zi

  Dhe zɔn ye zɩn.

 2. Ɲʋn an mʋan, da nɔn sea zi ke

  Ʋʋ doo ʋʋ ye ʋn sɔn.

  Zɔn oo zɔn a ye ɲʋn ikuu.

  A bhae Ɲɔnsoa ʋa dɩ.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Ka zɔn ɔn zɩan kamɔn

  Bo aa bhla ɔɔ fan zɩan ke.

  Ɔɔ ɲɩɛn ɲʋn gwlɩdedhɛ,

  Ɔɔ tmʋɛn kmʋn dhee a dɩ,

  Kmʋn saʋn nɩan zɩan ʋan muɛn zi

  Dhe zɔn ye zɩn.

(Zro Zan 3:19; 8:12; Wlɔ. 13:11, 12; 1 Pi. 2:9 -ke.)