Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-A -bhlee Zoova bho​—ˈDhɩ -dhee

 Dhʋ 141

-A ˈbɔn ɲʋnpeɛˈ i

-A ˈbɔn ɲʋnpeɛˈ i

Dhuɛ mʋn:

(Lukɩ 10:6)

 1. A bhla bɔya bo, ɛmɛn Zezi nʋn.

  Bho jhrʋˈa sa fan ɔ ɲnan je bhoi,

  Zoovaˈa Ghlu mʋn ɔɔ tɔɔn ɲʋn.

  Ɔ kman ɲʋn an dɩ ɔɔ yea ʋa dɩ du.

  Ɔ se sɩn ipo,

  ɔɔ nʋɛn dhbho sʋ blibli gluˈa yea gɔ.

  Ŋmɛin dhii ɛmɛn aa nʋn,

  Aa bhla bo dhe ɲɔn oo ɲɔn bho:

  Nɔn dhɛ zaan dhi ɲiɔn se

  sea i bhodhe.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  A bɔn ɲʋn in,

  A bɔn ɲʋnpeɛ bhlʋɩ a klɛɛ dhii.

  A bɔn ɲʋn in

  Kmʋn sea tian bhle ʋʋ ye ʋan je jhe.

  A bɔn ɲʋn in

  Ʋʋ ye pʋa jhe.

 2. Ka zɔn ɔn zɩan kamɔn ke glu a gɔ.

  Ɲʋn duu ye pʋ ɛmɛn aa bɔn,

  Bho ɔ nɩn dhue a poɔ sʋn bho

  Ɲʋndɩkmaan mɛn nʋɛn dhe a bhle kpɩ.

  Ɲʋn an sea zɩan kmʋn an dɩ

  ʋa muɛn sʋn bho poɛ jhe.

  Aa bhliiɛ i aa ŋmʋʋɛn in,

  Bho a jhe ɲɔn, ɛ mʋnandɩ,

  A nʋn mʋnan a ye kpɩ bhle, a mun ɲan.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  A bɔn ɲʋn in,

  A bɔn ɲʋnpeɛ bhlʋɩ a klɛɛ dhii.

  A bɔn ɲʋn in

  Kmʋn sea tian bhle ʋʋ ye ʋan je jhe.

  A bɔn ɲʋn in

  Ʋʋ ye pʋa jhe.