Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-A -bhlee Zoova bho​—ˈDhɩ -dhee

 Dhʋ 140

-Jezai- ɔˈ ˈkmʋn

-Jezai- ɔˈ ˈkmʋn

Dhuɛ mʋn:

(Ecclésiaste 11:6)

 1. Ye bo bhla, zɔn zɩn wɛ, da jhrʋ sea fan ke ɛ,

  Ye zɔn si ye ghlu bhla

  klaa ɲɩnɔn jhiɛ dhee jhri,

  ye bhae.

  Man kelɛ dhe ɲʋn bho, dhe ɲʋan klɛɛ ʋa zia bho.

  Dhue jhia sʋ ɔ ɲnan in,

  nʋʋn an zi ʋa muɛn ɲan, kɛ nɩn see.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Ka jezai ɔ kmʋn nɩn.

  Ɩn nɩɛn kmʋn Zoova dɩ.

  Dhɩ a klɛɛ ɔɔ bɔan, man muɩn nʋn.

  Man muɛn bobhladhbho nʋn,

  Bho jhrʋ fan, bho nin dhbha.

  Dhɛ man bɔan yea to ɛ, ɛmɛn nɩn:

  Man dɩkmaan.

 2. Ye dhemun, glu gɔ wɛ, kwidhe kpʋn, ye ghwla bhla,

  Ɛ tɔdɩ ɩn sɩa,

  klaa man mʋnan jhiɛ dhɛ,

  ye bhae.

  Ʋmʋn ka, kmʋn man bɔan, ye ɲʋn duu sʋn bho po.

  A sɛ jɛɛn Zoova,

  ɩn Bha nɩan e jhaʋn dhi, man sɛ ka.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Ka jezai ɔ kmʋn nɩn.

  Ɩn nɩɛn kmʋn Zoova dɩ.

  Dhɩ a klɛɛ ɔɔ bɔan, man muɩn nʋn.

  Man muɛn bobhladhbho nʋn,

  Bho jhrʋ fan, bho nin dhbha.

  Dhɛ man bɔan yea to ɛ, ɛmɛn nɩn:

  Man dɩkmaan.