Dhuɛ mʋn:

(Psaume 83:18)

 1. Ɲɔnsoa nɩan dhue nɔn kmʋn,

  Mɔn nʋn dhɩ a klɛɛ nɩan nɔn kmʋn.

  Ɛ ghlʋa e tɛn kmʋn dhi ɛ,

  Man ɲnɩn nɩn Zoova.

  Ɛ nɩɛn aa mʋnan dɩ,

  Aa klɛɛkpɛ nɩɛn man cɛdhru.

  Gwlɛ e bhlʋɩ a klɛɛ dhii ɛ,

  Aa muɛn man ɲnɩn bho bhlee,

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Zoova, Zoova,

  Man sʋ mɔn nɩn Ɲɔnsoa.

  Dhe jhaʋn dhi, da bhlʋa kpe,

  Se sɔɔn nɔn bhle, nɩɛn dhue.

  Ka nɩan dhue dhe sea sɔɔn nɔn bhle,

  Aa bɔn ɲʋan klɛɛ yɩ ŋwɔn.

  Zoova, Zoova,

  A se Ɲɔnsoa nɔɔn bhle, nɩɛn dhue.

 2. Dhɛ man bɔan a yea kpa,

  Dhe man ɲnɩn mʋn aa muɛn kpa

  Dhe a ye man glʋdɩ nʋn.

  Man ɲnɩn nɩn Zoova.

  A nɩɛn man Bobhlaʋn.

  Ɛmɛn man bɔn a ye nɩn.

  Dhe man ghlu dhi man jɛ naan

  A nɩɛn man gbuzɔncɛ.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Zoova, Zoova,

  Man sʋ mɔn nɩn Ɲɔnsoa.

  Dhe jhaʋn dhi, da bhlʋa kpe,

  Se sɔɔn nɔn bhle, nɩɛn dhue.

  Ka nɩan dhue dhe sea sɔɔn nɔn bhle,

  Aa bɔn ɲʋan klɛɛ yɩ ŋwɔn.

  Zoova, Zoova,

  A se Ɲɔnsoa nɔɔn bhle, nɩɛn dhue.