Dhuɛ mʋn:

(Gbɔˈwlʋdhɩ- 11:15; 12:10)

 1. Ɲɔnsoa sea tian bhle Zoova,

  Man sʋ mɔn nɩn Ɲɔnsoa

  Man Jhu Zezi Klisɩ kpa Bheɔ,

  Man jɛ mɔn ɲɩɔn bheɔdhɛ.

  Ɲɔnsoaˈa Bheɔglɔ nɩɛn dhe jhaʋn dhi!

  Ɔɔ jhi dhe ɔ ye bhlʋa bhle.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Kaan bhla ɲʋnpʋɛˈɛ ti ɲnin

  Man Bheɔglɔˈɔ ɩkmansʋn yeɛ nʋn.

  Bheɔglɔ dei wɛ bhla.

  A bhae: “Ɔ ye jhi, ɔ ye jhi!”

 2. Ɲɔnsaʋn ɔn ghwɩ sia o se ɩdie.

  Ɛmɛn dɩ ɲʋn an sea.

  Ka kledɩ mɩn jhe ɩn nɩn zɩan,

  Dhɩjɛɩn ɩan jhi dhe ɲan.

  Ɲɔnsoaˈa Bheɔglɔ nɩɛn dhe jhaʋn dhi!

  Ɔ jhi dhe ɔ ye bhlʋa bhle.

  (ˈDHƲŊWƆƐN-)

  Kaan bhla ɲʋnpʋɛˈɛ ti ɲnin

  Man Bheɔglɔˈɔ ɩkmansʋn yeɛ nʋn.

  Bheɔglɔ dei wɛ bhla.

  A bhae: “Ɔ ye jhi, ɔ ye jhi!”

 3. Ɲɔnsoaˈa dhbhoozii a nʋɛn mʋnan.

  Ɩan bhle dhe jhaʋn dhi.

  Ɲʋn nɩan e jhaʋn dhi jheɛ bɔya,

  Ɲʋn poɛ Satan zɔn bhla.

  Ɲɔnsoaˈa Bheɔglɔ nɩɛn dhe jhaʋn dhi!

  Ɔɔ jhi dhe ɔ ye bhlʋa bhle.

  (Dhʋŋwɔɛn)

  Kaan bhla ɲʋnpʋɛˈɛ ti ɲnin

  Man Bheɔglɔˈɔ ɩkmansʋn yeɛ nʋn.

  Bheɔglɔ dei wɛ bhla.

  A bhae: “Ɔ ye jhi, ɔ ye jhi!”