Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

-A -bhlee Zoova bho​—ˈDhɩ -dhee

Bhle ˈdhɩ -dhee ˈˈdhe -ˈye Ɲɔnsoa Zoova ˈˈɩˈbhɛɛ-. -ˈˈDhuo- ɩanˈ bhlaadhɩ aˈ ghlu ˈmʋn ˈbho ɛntɛɛnɛtɩ ˈˈkpe ˈˈdhe -ˈye ɩanˈ trɔnˈ dhi.

ˈBheɔglɔ -dei -wɛ bhla: -A bhae- ɔ ˈye jhi!

ˈDhʋ nmanˈˈʋn -ʋn ˈdhe ˈdhi ɲɔn ɔn poa Ɲɔnsoa ˈsɛ, ˈBheɔglɔ Zezi ˈbhlea aˈ dɩ ɛ

-ˈˈƝɩn aʋ ˈkpɩ

Bhle ˈdhʋ nʋn -ʋn nɩan bhaeghlu- ɲɔn ɔn toa Zoova ˈˈɩ -wɛeˈ ɔ ˈye -aʋ ˈkpɩ ˈˈɲɩn ˈˈdhe -a -ˈyea ɔɔˈ ˈɲnɩn anˈ dɩ ˈtmʋn ɛn.

-Manˈ ˈɲnɩn -nɩn Zoova

-ˈBhɛɛ- Zoova aˈ ˈɲnɩn ˈˈɩn ˈˈdhe ɲʋn anˈ klɛɛ ˈyɩ jhibho- -ka ɔ nɩan ˈo dhɩ aˈ klɛɛ ˈˈdhru ɛ.

Nʋɛn ʋʋ ˈye tɔˈdɩ ikpʋn!

Bhaeglu ɲʋn toa ˈe Zoova bho -wɛeˈ ɔ yea ɔɔˈ ˈbhlae ˈdheifuo- ˈˈdhe ɔ ˈyɩ sʋn bho po ɛ. -ˈˈDhuo- bhlaadhɩ aˈ ghlu -e ɩanˈ bhlesʋn ˈmʋn.

-Jezai- ɔˈ ˈkmʋn

-Ka kman Zoova aˈ dɩ ˈˈdhe -ka -manˈ dhbho -e -manˈ ˈkmʋn an nʋan -ʋn ˈtʋn ɛn, bhleɛ ˈdhe ˈdhʋ ˈdhi.

-A ˈbɔn ɲʋnpeɛˈ i

ˈMʋnan- -dhʋ -ʋan- toɛ -ka -a kman ɲʋn anˈ dɩ ˈˈdhe -ʋan- toɛ -ke -ka -aa ˈbɔan Ɲɔnsoa aˈ ˈbhlae ɲnun in ɛn. -ˈˈDhuo- bhlaadhɩ aˈ ghlu -e ɩanˈ bhlesʋn ˈmʋn.

-A bhla bo ˈdhe ɲʋn anˈ klɛɛ bho

-Ka Zoova nmɔan ˈdhi ŋwɔn -e -ka -aa poɔ sʋn bho -wɛeˈ ɲʋn anˈ kpɛ ˈyea ɔɔˈ bhao -ˈˈwe nɩn- ɛn, bhle ɛɛˈ ˈdhʋ.

Zɔn zɩn ˈdhe -kwidhe- ˈdhi

Ka zɔn ɔn zɩan ˈkamɔn- -bo -aa bhla ɔɔ ŋwan zɩan -ke.

Ɲʋn ˈye pʋ

-Da ti sea zi ke ɛ, -a bhla Ɲɔnsoa aˈ bo.

Zeieghwliɛ- ɛˈ ˈsɛpodhʋ-

Zeieghwliɛ- -nɩɛn- -baanˈ- klaaˈˈ -ˈghlʋ ˈe Zoova bho. Zezi ɔ ˈbɔn -a -ˈye ˈkmʋn nɩn-. Dhɩ -ˈnɩn anˈ klɛɛ ɛˈ dɩ -a -ˈye Zoova ˈsɛ po ˈdhe ˈkmʋn anˈ klɛɛ ˈdhi.