Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 ˈCƖAANDHƐ- 11

Dhɛ -aa -ˈjhe ˈdhe -aaˈ ˈˈdhruigboɛ- klaeˈˈ ˈmʋn -ɛn?

Dhɛ -aa -ˈjhe ˈdhe -aaˈ ˈˈdhruigboɛ- klaeˈˈ ˈmʋn -ɛn?

Mɛsikɩ

Dhiman

Bɔsoana

Nikalagua

Itali

Dhɛɛdɩ- ɲʋn nʋn an nʋn ˈmʋnan -an? Ʋʋ -nɩɛn- ˈe -aaˈ ˈˈdhruigboɛ- klaaˈˈ dhueˈ ˈmʋn. Ɲɔnsoa aˈ ˈcɛ nɩan tɛnˈˈ -dhe ɛ, ʋa ˈgbooɛ ˈˈdhrui kpɛ taan ˈdhe zʋn ˈdhi. ˈZɩan -ke ɛ, -aa diɛ ˈˈɩ -aa yea ˈˈdhrui ˈgboo ˈdhe ˈmʋnan ˈdhi. (Deutéronome 16:16) -A -ˈbhleɛ ˈˈdhruigboɛ- klaeˈˈ taan ˈdhe zʋn ˈdhi: Kpɔ ˈˈzaan- anˈ ˈˈdhruigboɛ- ˈsɔɔn -ɩan- nʋn -zɔn dhueˈ ˈdhue, ɩmɩn- -e kpɔ klaaˈˈ aˈ ˈˈdhruigboɛ- -ɛɛ nʋn ˈghwɩ taan. Dhɛ -aa -ˈjhe ˈdhe ˈˈdhruigboɛ- -ˈnɩn anˈ klɛɛ ˈmʋn -ɛn?

Ɩan kuuɛ -aaˈ ˈdhoudhidhɛ i. -Zɔn Israɛkɔʋn an ˈgbooa ˈˈdhrui -wɛeˈ ʋa ˈˈɲɩan Zoova a, ɔɔ nɩɛn ˈmʋnan- -zɔn. ˈKamɔn- -aa -ˈkpa -da dhueˈ ˈdhe ˈmʋnan ˈmʋn -aa -ˈˈɲɩn Ɲɔnsoa ˈzɩan. (Psaume 26:12; 111:1) ˈˈDhruigboɛ- -ˈnɩn an nʋɛnˈ -bobhlaʋn- sea ˈbhlʋɩ -e -gwlɛ nɩan dhueˈ ˈdhii ˈghlʋ ɛ, ʋa yea bha jhibho. ˈJhrʋ -gbaoˈ -da -aa ˈgbooa ˈˈdhrui ɛ, ˈbho- -aa sie -wɛeˈ -aa kpa sʋn -da dhueˈ. Ɛɛ nʋɛnˈ -kenɛnˈ -jhbhɛɛ- ɛ yea kpʋn ˈbho -a -ˈɲnɩn. (Nʋʋdhɩ- 2:42) ˈDhe ˈˈdhruigboɛ- klaeˈˈ -ˈnɩn ˈmʋn -ke ɛ, -ka -a kman bha aˈ dɩ ˈjɛɛn- ˈnɔn ‘ˈdhoudhi’ -glibha- nɔn ˈdhi ɛ, -aa -ˈjheɛˈ -kajɔɔnka.—1 Piɛɛ 2:17.

Ɩan poɛ -aaˈ ɲɔnsoadhɛ ˈˈkpe. Ɲʋn bhla ɲɔnsoaghlu ˈdhe Israɛkɔʋn bho ˈˈdhe ʋʋ ‘ˈŋwɔan dɩ -ɩn -ˈtmʋʋan’ in ɛn, ɛ nʋn ʋbʋ dhɛ ˈjɛɛn ˈˈjhrii -ke ˈdhe-. (Nehémia 8:8, 12) Biiblʋ aˈ ˈsrɩn ɲʋn an ˈˈdua -aʋ ˈdhe -aaˈ ˈˈdhruigboɛ- ˈmʋn ɛn, ɩan nʋɛn -aʋ- dhɛ ˈjɛɛn ˈˈjhrii -ke. ˈˈDhruigboɛ -ˈnɩn anˈ klɛɛ ɛ tbha ˈo Biiblʋ aˈ ˈˈjhriɛ ˈˈkpe. Ɲʋn an bhla -bo, ʋa toɛ dhɩ -ɩan- po -aʋ- sʋn bho ˈˈdhe -aa jhibho Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ aˈ nʋanˈ ˈdhe -aaˈ ˈkmʋn ˈdhi. -Ka -aaˈ ˈcɛ -ˈnʋʋn nʋan ˈkledɩ aˈ ˈˈdhru ˈjha sʋn ˈdhe ʋaˈ ˈkmʋn ˈdhi ɛ, -bho -aa sa ɛɛˈ bo iˈŋwɔn ɔnˈ, ɛɛ kuuɛ -aaˈ ˈkpɩ i. ˈDhe kpɔ klaaˈˈ aˈ ˈˈdhruigboɛ- ˈmʋn ɛn, -zɔn -dhee -ˈnɔɔn ɲʋn an poɛ ˈe tɛnˈˈ ɲʋn anˈ ˈmʋnpaadhɩ- -wɛeˈ -bo nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi ɛ, ʋa nʋn ɔɔˈ teatɩ. Ɛɛˈ dhɛ tu ɛ tɔɔɛn -aʋ- dhɛ -kajɔɔnka. ˈDhe ˈˈdhruigboɛ- ɛˈ klɛɛ ˈmʋn ɛn, ɲʋn -ˈˈɲɩan ʋaˈ ˈkmʋn Ɲɔnsoa a, ˈdhemɔn- ʋa toɛ ˈbho ˈˈninzɔnjhiinanˈ.

  • Dhɛɛdɩ- ˈˈdhruigboɛ- klaeˈˈ nɩn- ˈmʋnan- -zɔn -ɔn?

  • Dhɛ ˈˈdhruigboɛ- klaaˈˈ ˈbhɛɛ ɛ ˈye -ʋn ˈˈɲɩn -ɛn?