-Glibha- aˈ jebhopoʋn- nɩan tɛnˈˈ ɛn

ˈSɛɛ- -glibha aˈ jebhopoʋn- poa jeˈˈ ɛ, ɛmɛn- ʋa zro

ˈDhe ɲankɔn- kletiɛn -ˈˈwe aˈ nɔnˈˈ ɔn, ‘dhbhoʋn -e ɲankɔʋn-’ nɩan ˈo Zeluzalɛmʋn glɔ ˈdhi ɛ, ʋaˈ kpɔ -jhu -ˈnɔn mɔn- -ɔn po glibha- je bho ˈdhe-. Dhɩ -ˈyea -nʋɛn- ˈdhe kletiɛn -ˈˈwe -zuu ˈcrai ˈˈklun ɲɔnsoagbi ˈdhii ɛ, ʋbʋ- -a poo ɩanˈ dɩ. (Nʋʋdhɩ- 15:2) -Bho ʋʋ ˈye ghluˈ iˈŋwɔɔn- -wɛeˈ ʋʋ ˈye dhɛ nʋn ɛnˈ, dhɛ ˈCreedhɩ a ˈtmʋan an, ɛmɛn- ʋa ˈkple i -kajɔɔnka. Ʋa ˈˈtaiɛ Ɲɔnsoa aˈ -zuu i -ke ʋan yʋbʋ je bho po. (Nʋʋdhɩ- 15:25) ˈKamɔn- -aaˈ -Glibha- aˈ jebhopoʋn- an nʋn ˈzɩan -ke.

Ɲɔnsoa a jhii ʋbʋ i -wɛeˈ ɔɔ nʋn ɔɔˈ -glʋˈdɩ. ˈDhoudhi -ɲmai- -zuu ˈcrai -ʋa- nɩan -Glibha aˈ jebhopoʋn- ɛn, ʋʋ -kman Ɲɔnsoa aˈ Ghlu aˈ dɩ. -Ka ɲʋn ˈyea ʋanˈ ˈsrɩn anˈ ˈˈjhriɛ ˈˈdu sʋn nʋn ɛn, ʋʋ jhibhɛˈ -kajɔɔnka. Ʋa ˈgbooɛ ˈˈdhrui ˈdhɔɔ ˈˈoo ˈdhɔɔ ˈˈdhe ʋa naan ˈdhoudhi -ˈˈwe aˈ dɩ tɔˈ i. -Ka kletiɛn -ˈˈwe nɩan tɛnˈˈ ɛn nʋan an, ˈkamɔn- ʋa nʋn. Biiblʋ aˈ ˈsrɩn ɲʋn ˈyea ˈˈjhriɛ ˈˈdu ɛ, ʋa ˈcreɛ ɩanˈ ˈsɛɛ- -wɛeˈ ʋa pʋɩ -jeˈˈ. Ʋa jhaaɩ ˈdhe ˈˈjhriɛbhoduʋn- -ʋa- jhiia gwlɛ ˈdhii ˈkwa -ke. Ɛɛ nʋɛnˈ Ɲɔnsoa aˈ ˈcɛ ɛ yea tɔˈinaansʋn- -e dhɩ -nʋnsʋn nɩan dhueˈ ˈbhle. (Nʋʋdhɩ- 16:4, 5) Dhɩ -a -ˈyea jhibho- ˈdhe Ɲɔnsoa aˈ dɩ ˈdhi ɛ, ʋbʋ- -a tɔɔn ɩn -abʋ. Ʋa poɛ ɲʋn anˈ klɛɛ ˈkpɩ ʋʋ ˈye ˈBheɔglɔ ɔˈ -bobhladhbho ɔˈ dɩ ɲan -kɔɔn ˈdhe ʋaˈ ˈkmʋn ˈdhi. -Bho ɲʋn ˈye ˈdhoudhi -ɲmai- dhbho kwa de ɛˈ, ʋbʋ- -a cɛn ˈo ghlu.

Ʋa ˈˈtaiɛ Ɲɔnsoa aˈ -zuu i ʋan yʋbʋ je bho po. Zoova nɩan ˈBhlʋa aˈ klɛɛ ɛˈ ˈˈDhrujhei- -e Zezi nɩan ɲɔnsoagbu aˈ ˈˈDhru ɛ, ʋbʋ- -Glibha- aˈ jebhopoʋn- an ˈˈtai dhi -wɛeˈ -ʋa- tɔɔn ʋbʋ dhɛ ʋʋ ˈyea nʋn ɛn. (1 Kolɛntɩ 11:3; Ɛfɛzɩ 5:23) Ʋaˈ ˈdhaa- ʋaˈ ˈˈjɛ Ɲɔnsoa aˈ ˈcɛ ɛˈ ˈˈdhrujheʋn. Ʋbʋ -e kletiɛn ɛnˈ klɛɛ -zuu ˈcrai ɛ, ‘ʋa ziɛ ˈo [Zezi] ˈdhe -da ˈˈoo -da ɔɔ muan.’ (Gbɔˈwlʋdhɩ- 14:4) -Bho -aa sa bhae ʋaˈ dɩ, ɛmɛn- -e dhbho ʋa nʋan anˈ dɩ -ke ɛˈ, ɛ ˈbhleɛ ʋaˈ ˈmʋnan-.

  • ˈDhe tɛnˈˈ kletiɛn -ˈˈwe aˈ nɔnˈˈ -dhe ɛ, ɲʋnwɛ- -ɛ po glibha- je bho -ɛ?

  • -Kawɛ- -Glibha- aˈ jebhopoʋn- an nʋn Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ iˈbɔn sʋn -ɛn?