-Desɛn -nʋʋn-, ˈdhe Meikɩ -bhlʋaˈ

Dhiman

Kenia

Kolɔnbi

ˈDhe Eble ghlu ˈdhi ɛ, Betɛɛ ˈdha ‘Nyɔsoaa ˈˈgbu.’ (Gbɔ I Deˈan 28:17, 19) ˈˈGbi Zoova aˈ -Bobhlaʋn poa ˈbhlʋɩ ˈdhii, ʋa poa -bobhladhbho- je bho ˈe ˈdhi ɛ, -bho ɲɔn ɔn sɩ Betɛɛ ˈdhaa aˈ, ɛ -nmɔn ˈo dhi. -Aaˈ -Glibha- aˈ jebhopoʋn- -nɩɛn- ˈe -aaˈ ˈˈgbu klaaˈˈ ˈdhi ˈdhe Niyɔkɩ, ˈdhe Meikɩ -bhlʋaˈ. ˈDhemɔn- ʋʋ nɩn- -wɛeˈ ʋa po Betɛɛ nɩan ˈbhlʋɩ ˈdhii je bho. Ɲʋn nɩan ˈˈgbi -ˈnɩn ˈdhii ɛ, ɲɔn ɔn ˈdhaa ʋbʋ Betɛɛ -cɛ. -Ka ˈˈgbuzɔncɛ nɩan an, ˈka ʋʋ nɩn-. Ʋʋ ˈˈtiɛ -da dhueˈ, ʋa nʋɛn dhbho -da dhueˈ, ʋa dhiɛ dhɛ -da dhueˈ, ʋa ˈcɩan Biiblʋ- -da dhueˈ -ke.—Psaume 133:1.

Ɛ ˈˈgbu -ʋn ˈdhe ˈdhi ɲʋn an nʋn Ɲɔnsoa aˈ dhbho ɔˈ ˈsʋ. ˈƝnʋnkpae -e ɲmai- nɩan ˈe ɛ, ʋʋ -za -pɛɛ ˈkwla ʋa yea Ɲɔnsoa -e ɔɔˈ ˈBheɔglɔ ɔˈ dhbho nʋn nɔnˈˈ ˈˈoo nɔnˈˈ. (Matie 6:33) Ɲɔn ɔnˈ zʋbʋ geiˈˈ. ˈKlaa ɲɔn ɔn ˈˈɲɩn ʋbʋ ˈpɛɩn- -e dhiidhɛ-. ˈBho ɛ ˈdhe ɛ, ɲɔn ɔn ˈˈɲɩn ʋbʋ ˈghwɛiɛ- -dhɛ ˈˈzaan- ʋʋ ˈye ˈo ˈˈbun po. Ʋaˈ klɛɛ ˈbhleɛ ʋaˈ dhbho ʋa nʋn. -ˈNʋʋn -nɩɛn- ˈe biro ˈdhi, -ˈnʋʋn -nɩɛn- ˈe -gbagbuˈˈ ˈdhi, -ˈnʋʋn an ˈˈduɛ -da ɲɔn ɔn dhiia dhɛ ɛˈ dɩ, -ˈnʋʋn an bhla ˈsɛɩ-, -ˈnʋʋn an ghwɔɔ ˈmʋnpaadhɩ-, -ˈnʋʋn an poɛ maaziin ˈkpa, dhɩ ʋa nʋan ɩn diɛ ˈˈɩ.

Ɛ -da ɲʋn an zii bhɩ ˈzɔn ˈBheɔglɔ ɔˈ -bobhladhbho ɔˈ dɩ. Ɲʋn po Betɛɛ nɩan ˈbhlʋɩ ˈdhii ˈmɛn -wɛeˈ ɲʋn -duuˈˈ ˈye tɔˈdɩ- nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi iˈŋwɔn. Ɛɛˈ dhbho tu mɔn- ˈsɛɛ- nɛn ɛn nʋn. -Glibha- aˈ jebhopoʋn- poo- ɛɛˈ dɩ -wɛeˈ ɛ ˈcreɛ-. ˈBho ɛ ˈdhe ɛ, ɔdinatɛɛ poɛ -jeˈˈ ɛ ˈye ˈe ˈsɛɩ- ghluˈ izaʋn- nɩan ˈbhlʋɩ ˈdhii bho mun. Betɛɛ -ˈnɩɩn -nɩn ˈo ɲʋn an bhlaa ˈsɛɩ ˈdhii. ˈDhemɔn- ɲʋn kpɛ -kenɛnˈ -wɛeˈ ʋʋ bhlɛˈ. ˈBho -ˈmɛn ˈdhe bhla a, ɲʋn kpɛ ˈdhoudhi -ˈˈwe nɩan ɲɔnsoagbi aˈ 110.000 ˈdhii. Dhbho -ˈnɔn ɔnˈ klɛɛ ˈyea -nʋɛn- ɛn, Betɛɛ -cɛ nɩan dhueˈ ɛ, ʋbʋ- -a zii bhɩ ˈzɔn. -Bho ʋa seɛ nʋn ɛnˈ, -bobhladhbho-, -ɔɔˈ dɩ kman ɛ -ziia- dhbho ɔˈ klɛɛ ɛ, ɔmɔn- ʋa de kwa gbɔi.—Makɩ 13:10.

  • Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn dhbho ˈdhe Betɛɛ ɛˈ, ˈˈdhe ka ɲɔn ɔn nʋn ʋaˈ dɩ ˈˈdu sʋn -ɛn?

  • Dhbho -wɛ -zii dhbho ɔˈ klɛɛ, ɲʋn an nʋn ˈdhe Betɛɛ -ɛ?