Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ ˈzɩan -an?

 ˈCƖAANDHƐ- 4

Dhɛɛdɩ- -a -ˈˈsii- Biiblʋ- ɲɔn ɔn ˈdhaa Traduction du monde nouveau ˈzɔn -ɔn?

Dhɛɛdɩ- -a -ˈˈsii- Biiblʋ- ɲɔn ɔn ˈdhaa Traduction du monde nouveau ˈzɔn -ɔn?

Kɔngo (Kinsasa)

Ruanda

Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn ˈdhe Biiblʋ aˈ ˈsɛɛ- -soa- dhueˈ ˈdhi.

ˈDhe -zɩn -duuˈˈ ˈdhi ɛ, Zoova aˈ -Bobhlaʋn- -nʋʋɛn- biiblʋ aˈ kpɛ -duuˈˈ dhbho, ʋʋ bhlɩˈ ˈdhe maanziin ˈŋwɔn ˈˈdhe ʋʋ gblɩ ɲʋn ˈˈjhrii. ˈKlaa nɔnˈˈ dhueˈ ɲnian ˈo ɛ, Biiblʋ-, -ʋn -ˈyea ɲʋn anˈ klɛɛ sʋn bho po -wɛeˈ ʋʋ ˈyea ‘dhɛjhibhɛ- tbha ˈo tɔˈdɩ ˈˈbun’ iˈŋwɔn ɔn, -ka ʋanˈ dɩ kman an, ɛmɛn- -a -ˈŋwɔin. (1 Timotee 2:3, 4) Ɛɛˈ dɩ ˈdhe 1950 zʋn ˈdhi ɛ, Biiblʋ ɲɔn ɔn ˈdhaa Traduction du monde nouveau ɛ, -aa -de ʋanˈ dhbho. Biiblʋ -ˈnʋn ˈgba ˈˈɩ. Ɲʋn -jhaaʋ ˈdhe ghlu aˈ kpɛ ɛˈ 130 ˈjhɔ ˈdhi.

Ɛ nɩn biiblʋ- -ʋanˈ iˈŋwɔɛn se ˈˈɩkman-. -Ka nɔnˈˈ ɔn zia a, ˈkamɔn- ghlu ɲɔn ɔn poa a, ʋan zian ˈˈɩn. Ɛmɛn- dɩ ghlui -ˈcrea biiblɩ- -ˈnɩɩn ˈdhii ɛ, ɩanˈ iˈŋwɔɛn- -kman ˈˈɩn. -Kenɛnˈ ɛn, nɔnˈˈ -ˈnɔɔn zia a, ɲʋn ˈjheɛ Biiblʋ aˈ ˈsɛɩ- -soa- -ɩn ˈgba ˈˈɩ ˈˈdhe -ɩn -nɩn ʋanˈ ɲankɔn- -sɛɩ- muun in -kajɔɔnka. Ɩmɩn- po ɲʋn sʋn bho ˈˈdhe Eble -e Alameɛn -e Glɛkɩ -ghlu -ɩn -pooa ˈdhe Biiblʋ ˈdhi ɛ, ɲʋn ˈŋwɩn in -kajɔɔnka.

Ɛ nɩn biiblʋ- -ʋn kpʋn ˈo Ɲɔnsoa aˈ ghlu ˈˈbun in. Ɲʋn -an jhaa Biiblʋ ˈdhe ghlu ˈsrʋ ˈdhi ɛ, -ka ʋn nʋan ˈcreɛ- sʋn ˈdhe ʋanˈ ɲankɔn- -sɛɩ- ˈdhi ɛ, ˈka ʋʋ ˈyʋ ˈcre, ʋʋ ˈsʋ izian- dhi. ˈKlaa ɲʋn -ˈnʋʋn ˈse ɛɛˈ dhɛ tu ˈˈjhriɛ ˈˈdu. Ɛɛˈ dɩ Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn Zoova, -ɩn nɩan ˈe ˈCreedhɩ ˈdhi see ˈdhe- ɛ, ɩn se ˈe Biiblɩ aˈ -da -duuˈˈ ˈdhi nɩn- ˈzɩan.

Ɛ nɩn Biiblʋ- -ʋan- kuu ʋanˈ -Jhei- ŋwɔn. (2 Samuel 23:2) ˈDhe Biiblʋ ɲɔn ɔn ˈdhaa Traduction du monde nouveau ˈdhi ɛ, Zoova aˈ ˈɲnɩn ˈcreɛˈ kpɛ ɛˈ 7.000, -ka ɛ nɩan -ke ˈdhe Biiblʋ aˈ ˈsɛɩ soa ˈdhi ɛ. Ɛmɛn- foto nɔn ɔn to. (Psaume 83:18) Dhɩ ɲʋn ˈbʋan in ˈdhe -zɩn -duuˈˈ ˈdhi -wɛeˈ -ɩn poa ɲʋn sʋn bho ɲʋn ˈŋwɔan dhɛˈ i ɛ, ɩn nʋɛnˈ Ɲɔnsoa aˈ tɔˈinaandhɩ aˈ zroaˈ ˈdhe Biiblʋ -ˈnʋn ˈdhi ye trɔnˈ ˈbhle. -Bho -ˈbhle Traduction du monde nouveau ˈdhe -manˈ ˈˈbhlighlu ˈdhi ˈˈdhe -bho sʋ ˈbhle -wɛeˈ -ˈbhle biiblʋ- -ˈnʋʋn ɛnˈ, -aa poɛ -ʋn ˈkpɩ -ˈye Zoova aˈ Ghlu ˈdhii zro zɔn ˈˈoo zɔn.—Josué 1:8; Psaume1:2, 3.

  • Dhɛɛdɩ- -a -ˈˈsii- Biiblʋ- -ˈbhlea -ghlusʋn- -ˈnʋʋn ˈzɔn -ɔn?

  • Ɲɔn -ɔn ˈbɔan -ɔ -ˈyea Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ jhibho- ɛ, dhɛ ɔ ˈye nʋn zɔn ˈˈoo zɔn -ɔn?