Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ ˈzɩan -an?

 ˈCƖAANDHƐ- 3

Ka tɔˈdɩ- nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi nʋn ˈkwla ˈghlʋ sʋn -ɛn?

Ka tɔˈdɩ- nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi nʋn ˈkwla ˈghlʋ sʋn -ɛn?

Biiblʋ ˈcɩaaʋn- ˈdhe 1870 zʋn ˈdhi

Tour de Garde kɔan ɲan ˈdhe Gle ghlu ˈdhi

Tour de Garde zɩan

Biiblʋ ˈtmʋɩnˈ see, ʋn ˈnaan -bho Klisɩ ˈmɛn ɛnˈ, ɲʋn an muɛn ˈe kletiɛn -ˈˈwe ˈˈklun ˈghlʋ- ʋʋ ˈye ɲʋn sɩ -tɔɔn ˈˈdhe ʋʋ ˈye tɔˈdɩ- nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi ˈˈɩzian-. (Nʋʋdhɩ- 20:29, 30) Nɔnˈˈ zia a, dhɛ ʋn ˈtmʋan mɛn- -nʋɛn-. Ɲʋn -ˈnʋn -za kletiɛndhɛ ˈsɔɔn. Dhɩ Zezi -tɔɔan ɲʋn ɛn, ʋʋ bheɩ ˈkmʋn ˈˈkpe ɲʋn anˈ nʋʋndhɩ bho. (2 Timotee 4:3, 4) -ˈMɛn -Ka -a -ˈbhlea Biiblʋ aˈ iˈŋwɔnsʋn- ˈjɛʋn ˈzɩan an, -ɛɛ toɛ -ɛ?

Zoova aˈ ɲʋn tɔˈdɩ -tɔɔn nɔnˈˈ ɲninˈ. Ɔ -zaɩ ɲan ˈmɛn ɔ yɩ ˈtmʋn. Ɔ ˈnaan: “ˈDhe dhebhɔɔ- nɔnˈˈ ɔn, dhɛjhibhɛ- ˈjɛɛn ɛn muɛn ˈˈɩdie-.” (Daniel 12:4) ˈDhe 1870 zʋn ˈdhi ɛ, ɲʋn anˈ kpɔ -ʋa- ˈbʋan tɔˈdɩ i ˈdhe- ɛ, ʋbʋ- -ˈjheɛ -ka dhɩ aˈ -da -duuˈˈ ɲʋn an tɔɔan ɲʋn leglizɩ ˈdhii sea ˈe Biiblʋ ˈdhi nɩn- ɛn. ˈSʋ ʋʋ -dee tɔˈdɩ- nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi aˈ iˈbɔɛn- ˈmɛn. Zoova pʋbʋ sʋn bho ʋʋ ye ˈCreedhɩ iˈŋwɔn -kajɔɔnka.

Ɲʋn -an ˈbɔan -ʋʋ -ˈyea tɔˈdɩ jhibho- ɛ, ʋʋ ˈdhbha ˈˈjhriɛ- ʋʋ ye Biiblʋ ˈcɩan. Biiblʋ ˈCɩaʋn- kɔan ɲan, -a tbha ˈo ˈdhe ɛ, ʋaˈ Biiblʋ ˈcɩansʋn- -aa sraan. Ʋa ˈgbooɛ ˈˈdhrui -wɛeˈ dhɩ nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi ɛ, ʋa ˈcɩɩn dhueˈ ˈdhue. -Bho ʋʋ -jhɛɛ dhɛ ˈˈdhe ʋaˈ ˈŋwɔɛn in ɛnˈ, ʋa ˈbɔn Biiblʋ aˈ ˈˈjhri -ˈnɩɩn -ɩan- zɛ gbɔ -kajɔɔnka. Dhɛ ʋa muan iˈŋwɔn- ɔn, -bho ɛ nɩn- ˈCreedhɩ aˈ klɛɛ ɛ sa -je dhueˈ kpa aˈ, ʋa ˈcreɛˈ. Ʋʋ ˈˈtaia Biiblʋ i -wɛeˈ ʋanˈ ˈˈjɛ pʋbʋ sʋn bho ɛ, tɔˈdɩ- -duuˈˈ -ˈghlʋ ˈkwla. Ɩanˈ -ˈnɩɩn ka: Ɲɔnsoa aˈ ˈɲnɩn -e ɔɔˈ ˈBheɔglɔ -e -ka ɔɔ ˈbɔan -glɔɲiɔn- ˈkmʋn -e ˈbhlʋa ˈyea nɩn- -e -bho ɲɔn ˈmɛn ɛnˈ, -da ɔɔ muan -e, ɲʋn -ˈmɛan an, ʋaˈ ˈkmʋndhejhiɛ- ɛˈ dɩ -e dhɩ -dhee -ˈnɩɩn -e. Tɔˈdɩ -ˈnɩn zeie ʋbʋ ˈmɛn ˈdhe sɩ -e -nʋʋndhɩ- -saɩn- -duuˈˈ ˈkwa.—Zan 8:31, 32.

ˈDhe 1870 zʋn ˈdhi ɛ, -ka nɔnˈˈ ɲnian ˈˈdhe ɲʋn anˈ klɛɛ ˈyea tɔˈdɩ nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi jhibho- ɛ, Biiblʋ ˈCɩaʋn ˈjheɛˈ. ˈSʋ ˈdhe ɛɛˈ -zʋn tu ˈdhi ɛ, ˈsɛɛ- dhueˈ, -a -ˈbhlea ke ˈzɩan, ɲɔn ɔn ˈdhaa La Tour de Garde annonce le Royaume de Jéhovah a, ʋʋ ‐dee ɛɛˈ ˈcrea ˈmɛn. ˈZɩan an, -aa tɔɔɛn ɲʋn tɔˈdɩ- nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi ˈbhlʋɩ aˈ 240 ˈdhii ˈdhe ghlu aˈ kpɛ ɛˈ 750 ˈjhɔ ˈdhi. -Ka dhɛjhibhɛ- ˈjɛɛn- dia ˈˈɩ ˈzɩan an, ɲʋn ˈsean ɛɛˈ dhɛ tu ˈjhe kpɔ dhueˈ!

  • Klisɩ ˈghlʋa da ˈbhlʋa ˈˈkpe ɛ, tɔˈdɩ- nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi ɛ, ka ɲʋn -ˈnʋʋn nʋn ɩanˈ dɩ -ɛ?

  • Tɔˈdɩ- nɩan ˈe Ɲɔnsoa aˈ Ghlu ˈdhi ɛ, ka -a nʋn ɩanˈ ˈkwla -za sʋn -ɛn?