Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 ˈCƖANDHƐ- 6

Dhɛ -aaˈ ˈdhoudhi kletiɛn -ˈˈwe aˈ naanˈ an ˈˈɲɩn -aʋ- -ɛ?

Dhɛ -aaˈ ˈdhoudhi kletiɛn -ˈˈwe aˈ naanˈ an ˈˈɲɩn -aʋ- -ɛ?

Madagaska

Nɔɔvɛzɩ

Liban

Itali

-Bho -aaˈ ŋmɛinˈˈ -tɛɛn ɲɔnsoagbu bho, -bho ˈˈcɛ ɛ sa jhi ˈˈdhe -bho ˈjhrʋ sa fan mɔn ˈdhe- ɛˈ, -aa poɛ ˈe ˈkpɩ -aa yea -aaˈ ˈˈdhruigboɛ ˈmʋn mun. -Bho ʋʋ ˈghlʋ ˈe dhbho ˈˈɩ ʋʋ sea a, ˈˈdhe -ka ˈkledɩ ˈjhe ɩn nɩn- ɛnˈ, dhɛɛdɩ- Zoova aˈ -Bobhlaʋn- an po ˈe ˈkpɩ ʋa mun ˈe ʋaˈ ˈdhoudhi -ˈˈwe ˈˈklun -ɛn?

Ɛɛ nʋɛn -aʋ- dhɛjɛɛn ˈˈjhrii. -Ka -a -ˈyea bha ˈbhle sʋn nʋn ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi ɛ, dhbhoi- Pɔʋ ˈˈdua -aʋ- ɛɛˈ ˈsrɩn ɛn, ɔ ˈnaan: ‘Aʋ ˈˈdu bha aˈ dɩ dhueˈ ˈdhue.’ (Eble 10:24) Dhɛ ɛ ˈdhaa mɛn- -nɩn -a -ˈye ‘bha aˈ dɩ tɔˈinaan,’ -a -ˈye bha jhibho-. Dhɛ dhbhoi ˈtmʋan da a, ɛɛ poɛ -aʋ- ˈkpɩ -a -ˈye bha aˈ dɩ -ŋmʋn. Ɛɛ nʋɛnˈ -aa yea kletiɛn -ˈnʋʋn jhibho, ˈˈdhe ˈkledɩ- ʋʋ ˈjhea -e -ka ʋʋ nʋan ˈdhe ɩn ˈdhi ˈghlʋ sʋn ɛn, -aa yeɛ ˈsrɩn ˈdhi za.

Ɛɛ kuuɛ -jhbhɛɛ- nɩan ˈo -a ˈɲnɩn in. Ɛ se ˈdhoudhidhɛ ɛˈ ˈsʋ -nɩn ˈo -a -ˈɲnɩn nɩn-, -a -nɩɛn- -jhbhɛɛʋn- -klaeˈˈ. -Zɔn -dhee -ˈnɔɔn -aa za ˈplʋ ˈˈjhrii -da dhueˈ. Dhɛ -aaˈ ˈdhoudhi -ˈˈwe aˈ naanˈ an ˈˈɲɩn -aʋ- -ɛ? Ɛɛ nʋɛnˈ -aa -ˈyea bha jhibho -kajɔɔnka. Dɩkmaan- nɩan ˈo -a ˈɲnɩn ɛn, ɛɛ kuuɛ i. -Bho -aaˈ ˈdhoudhi -ˈˈwe nɩn- ˈe dɩ ˈdhi ɛˈ, -aa pʋbʋ sʋn bho. ( Iiˈˈbhlaadhɩ- 17:17) -Bho -a -nɩn -aaˈ ˈdhoudhi kletiɛn -ˈˈwe a sa nan anˈ, ɛɛ toɛˈ -ka -aa ‘ˈˈdua bha aˈ dɩ dhueˈ dhueˈ’ ɛ.—1 Kolɛntɩ 12:25, 26.

-Aa poɛ -ʋn ˈkpɩ -ˈye -manˈ -jhbhɛɛʋn- ˈdhe ɲʋn -an nʋan Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ˈˈklun -za. -Man muɛn ʋaˈ -jhbhɛɛʋn tu ˈjhe- ˈdhe Zoova aˈ -Bobhlaʋn- ˈˈklun. -Manˈ ˈˈtai dhɛ ˈˈoo dhɛ i ˈdhe-, ɛɛˈ nʋɛnˈ -dhe -nɩn ʋbʋ aˈ ˈbhɔ -e nan- dɩ ˈdhe-. -Ka dɩ ˈjhe ɩn nɩn- ɛnˈ, ɩanˈ ˈdhbha -ʋn ˈkpɩ i -dhe -wɛeˈ nɩn- ʋbʋ- ˈye -da dhueˈ -ˈkpa dɩ ˈbhɔ.

  • -Bho -aa sea ˈˈdhruigboo -da dhueˈ ɛˈ, dhɛɛdɩ- ɛ nɩn- -aaˈ ˈˈjɛ ɛˈ dhɛjɛɛn- -ɛn?

  • -Bhlaa -ˈye ˈe -aaˈ ɲɔnsoagbu ˈdhi ˈjhea jhi -ɛ?