Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 ˈCƖAANDHƐ- 19

-Ɔ -nɩn ‘-gwlɩˈˈ -de -dhbhonʋin- -ɔ -cɛan- ˈˈjhrii’ -ɛ?

-Ɔ -nɩn ‘-gwlɩˈˈ -de -dhbhonʋin- -ɔ -cɛan- ˈˈjhrii’ -ɛ?

Dhbhonʋin- -ˈnɔn ɔn ˈˈduɛ -aaˈ klɛɛ ɛˈ ɲɔnsoadhɛ ɛˈ dɩ.

Zezi ˈyea ˈmɛn ɛn, ɔmɔn -e ɔɔˈ dhɛcɩaʋn ɲiɛn pa ˈˈsran. Ɛ nɩn Piɛɛ -e Zakɩ -e Zan -e Andre -e. Zezi ɔ ˈtmʋʋan ʋbʋ ɔɔˈ jhi nɔnˈˈ -e dhebhɔɔ- ghwɩ aˈ dɩ ɛ, ɔ deeɛ- dɩ ˈnɩn in: ‘-Gwlɩˈˈ -de -dhbhonʋin- -ɔ -cɛan- ˈˈjhrii’ ɛ, -ɔ -ˈnɔn, ɔmɔn- ɔɔˈ ˈbhlei de ˈo ɲʋn ˈˈdhru -ɔ -ˈyʋbʋ dhiidhɛ ˈˈɲɩn nɔnˈˈ ʋa muan ˈe ɛɛˈ dɩ ˈdhi nɩn- ɛn. -Ɔ -nɩn ɔ goɔ- -ɛ?’ (Matie 24:3, 45; Makɩ 13:3, 4) Zezi nɩan ɔɔˈ dhɛcɩaʋn anˈ ‘-jhei-’ ɛ, ɔ ˈnaan ɔɔ muɛn ˈo ɲʋn -de ˈˈdhe ʋʋ ˈye ɔɔˈ dhɛcɩaʋn ɲɔnsoaghlu -tɔɔn ˈdhe dhebhɔɔ- nɔnˈˈ. Ɲɔnwɛ- -ɛ mun dhbhonʋin- -ˈnɔn nɩn- -ɛn?

Ɛ ɲʋn -kpɔ ˈdhe Zezi ɔˈ dhɛcɩaʋn- -zuu ˈcrai ˈˈklun. ‘Dhbhonʋin- -ˈnɔn’, ɛ se ɲɔn -dhee -ˈnɔɔn nɩn-, ɛ nɩn Zoova aˈ -Bobhlaʋn- anˈ -Glibha- aˈ jebhopoʋn-. Ɔɔ tɔɔn Zoova aˈ -Bobhlaʋn- Zoova aˈ ghlu nɔnˈˈ ˈˈoo nɔnˈˈ. -A deɛ dhbhonʋin- -ˈnɔn -gwlɩˈˈ ɔ ˈye aʋ- ‘dhiidhɛ ˈˈɲɩn nɔnˈˈ -aa muɛn ˈbɔn- ɛn.’—Lukɩ 12:42.

Ɔɔ poɛ Ɲɔnsoa aˈ cɛ je bho. (1 Timotee 3:15) Zezi deɛ dhbhonʋin- -ˈnɔn dhbho klaaˈˈ dhueˈ kwa, ɔ ˈye Zoova aˈ -glibha aˈ ˈfɔ nɩan da ˈbhlʋa ˈˈkpe ɔˈ dhbho je bho po: Dhbhonʋʋndhɩ- -a -ˈbhlea -e -bobhladhbho- -ɔɔ nʋan -e dhɛ ɲʋn ˈyea ɲʋn -tɔɔn -aaˈ ɲɔnsoagbi ˈdhii ɛ, ɔmɔn- -ɔn ŋmʋn ɩanˈ dɩ. Ka dhbhonʋin- -ˈnɔn ɔn nʋn -aʋ dhiidhɛ ˈˈɲɩnsʋn nɔnˈˈ ˈˈoo nɔnˈˈ -ɔn? ˈSɛɩ- -aa bhlaa bo -e ghlu -aa -ˈŋwɔan ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi -e ˈdhe -aaˈ ˈˈdhruigboɛ- klaeˈˈ ˈmʋn ɛn, ˈdhe ‘-gwlɩˈˈ -de -dhbhonʋin- -ɔ -cɛan- ˈˈjhrii’ -ˈnɔn ɔnˈ ˈsaa ˈmʋn -aa -ˈjhe ɩanˈ dhɩ tu.

Dhbhonʋin- -ˈnɔn -nɩɛn- -gwlɩˈˈ -de -ka. Dhɛnʋɛn ɛn, tɔˈdɩ- nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi mɩn- ɔɔ ˈtmʋn, ɔɔ kpʋɛn ˈe -bobhladhbho- ˈˈjhri -ke. Ɔ -cɛɛn- ˈˈjhrii. Dhɛbhleɛ ɛ, dhɩ nɩan Zezi ɔˈ ˈˈghwlii da ˈbhlʋa ˈˈkpe ɛ, ɔɔ ˈˈduɛ ɩanˈ dɩ -kajɔɔnka. (Nʋʋdhɩ- 10:42) Zoova a poɛ dhbhonʋin- -ˈnɔn ɔnˈ dhbho ˈˈdhiman-. Dhɛnʋɛn ɛn, ɲʋn -duuˈˈ a ˈkpa -bobhlaʋn- ˈˈdhe ʋa po dhbhonʋin- -ˈnɔn sʋn bho.—Isaïe 60:22; 65:13.

  • Ɲɔnwɛ- Zezi de ˈo i -ɔ -ˈye ɔɔˈ dhɛcɩaʋn anˈ ɲɔnsoadhɛ ɛˈ dɩ ˈˈdu -ɛ?

  • Dhɛɛdɩ- ɲɔn ɔn ˈdhɔɔ ‘-gwlɩˈˈ -de -dhbhonʋin- -ɔ -cɛan- ˈˈjhrii’ -ɛ?