Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

-Za ˈo ghlu dhueˈ

 ˈCƖAANDHƐ- 24

Da -aaˈ -glibha- a za ˈghwɛi -ɛ?

Da -aaˈ -glibha- a za ˈghwɛi -ɛ?

Nepalɩ

Togo

Gle -bhlʋa-

-Aaˈ -glibha- a bhla biiblɩ -e ˈsɛɩ- aˈ mliɔn -duuˈˈ, -aa gble ɲʋn ˈˈjhrii ˈˈdhe -ɩn se pleedhɛ nɩn-. -Aa poɛ ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbi -e Betɛɛ. -Aa ˈˈduɛ Betɛɛ cɛ -e ˈbhlʋɩ ˈsrɩ ˈˈkpe -muʋn- -duuˈˈ aˈ dɩ. -Bho dɩ -jhii -aaˈ ˈdhoudhi -ˈˈwe i ɛˈ, -aa pʋbʋ sʋn bho. -ˈBhɛɛˈ -ˈye -manˈ ˈˈjɛ idee- -ˈye ka nʋn: ‘Da ɲʋn nʋn an za ˈghwɛi -ɛ?’

-Aaˈ -za dimʋn, -aaˈ -za ˈghwɛi, -aaˈ ˈjhbha ˈghwɛi -ke. Ɛ tɔˈdɩ-, ˈghwɛi -aaˈ -bobhladhbho ɔ deea i ɛ, ɩn -diɛ- ˈˈɩ. ˈKlaa -aaˈ ˈjhbha ˈghwɛi ˈdhe ɲʋn bho. -A deɛ Zoova -gwlɩˈˈ, ɔmɔn- -ɔn po -aʋ- sʋn bho. Ɛɛ nʋɛn zɩn anˈ kmɛnˈ dhueˈ ˈzɩan, -da -aaˈ ˈsɛɛ- ɲɔn ɔn ˈdhaa La Tour de Garde -deea ˈzɔn ˈˈsia a, ˈdhe ɛɛˈ ˈsɔɔn -nɛn -ˈˈsia ˈzɔn ˈdhi ɛ, ɲʋn poɛ -aʋ- ˈkpɩ -a -ˈye Zoova -gwlɩˈˈ de. Dhɛ -ˈtmʋan ˈdhe ɛ ˈdhi ɛ, ɛ ka: “-A -ˈse ɲɔn bho -zrɔɔ i ˈˈdhe -a -ˈse ɲɔn bhae- i sʋnbhopoɛ- ɛˈ dɩ.” -A -ˈse ˈan ɛɛˈ dhɛ tu nʋn ke dhueˈ!—Matie 10:8.

Dhɛ ɲɔn ɔn ˈbɔan ɔ ˈyea ˈo -to ɛ, ɛmɛn- ɔɔ to ˈo. Ɲʋn anˈ Biiblʋ -tɔɔn -dhbho -aa nʋan an, ɔɔ nʋɛn ɲʋn -duuˈˈ ˈtʋn ˈsʋ ʋa toɛ ˈo ˈˈghwlii- -wɛeˈ ʋa po -aaˈ dhbho -ˈnɔn sʋn bho. -Bobhlaʋn- anˈ ˈˈjɛ -ke ɛ, ʋa ˈˈdhuɛ ʋaˈ nɔnˈˈ -e ˈkpɩ -e ˈghwɛi -e ˈˈghwlii ˈmʋn ʋa yɩ ˈe dhbho -ˈnɔn ˈdhi po ˈdhe ˈmʋnan ˈmʋn -wɛeˈ Ɲɔnsoa aˈ -glʋˈdɩ ˈye -nʋɛn- da ˈbhlʋa ˈˈkpe. (1 Chroniques 29:9) ˈDhe ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu ˈdhi -e ˈdhe -aaˈ ˈˈdhruigboɛ- klaeˈˈ ˈmʋn ɛn, -a -ˈbhleɛ ˈˈkɛsu, ɲɔn -ɔn ˈbɔan -ɔ -ˈyea dhɛ kwa iza- a, ɔɔ poɛ ˈghwɛi ˈdhe ɛ ˈdhi. -Bho ɛ seɛ nɩn- ɛnˈ, ɔ ˈbhɛɛˈ ɔ ˈye dhɛ ɔɔ ˈbɔan ˈbho -to ˈbho jw.org ˈˈkpe. Ɲʋn -an toa ˈo ˈghwɛi -ˈnɩn ɛn, ʋaˈ -da -duuˈˈ se ˈˈghwliɛ ˈbhleʋn nɩn-. Ʋʋ gwɛ -dʋa- ˈɲnɔn -ʋn sea dhɛ ˈbhle Zezi poa dɩ bho ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi ɛ. -Dʋa- ˈɲnɔn -ˈnʋn poɛ ˈghwɛi -jhɔ mɩɩnˈˈ ˈsɔɔn ˈdhe ˈˈkɛsun ˈdhi. (Lukɩ 21:1-4) Ɲɔn ˈˈoo ɲɔn ˈbhɛɛˈ ɔ ˈye ‘dhɛ ˈfɔ ˈˈɩ-dee’ -wɛeˈ ɔ ˈyeɛ ˈo -to ‘-ka ɔ nʋɛn ɛnˈ desʋn ˈdhe ɔɔˈ -pɛɛ bho ɛ.’—1 Kolɛntɩ 16:2; 2 Kolɛntɩ 9:7.

Ɲʋn -an ˈbɔan -ʋʋ -ˈyea dhɩ ʋʋ ˈbhlea i-jhii -wɛeˈ ʋʋ ˈyea Zoova ˈˈɩˈbhɛɛ- ˈbho ɔɔˈ ˈBheɔglɔ ɔˈ dhbho ɔˈ kwa ˈdhei -deaˈ a, -a deɛ -gwlɩˈˈ ˈmɛn, ɔɔ muɛn ʋaˈ -pɛɛ iˈtʋn jheejhee ʋʋ ˈyeɛ ɲan kpa ˈˈdhe ɔɔˈ -glʋˈdɩ ˈye -nʋɛn-.—Iiˈˈbhlaadhɩ- 3:9.

  • Dhɛɛdɩ- -aaˈ -glibha- -e ɲɔnsoagbi- -ˈnɩɩn se goɔ- -ɔ?

  • Dhɛ -aa nʋʋn ˈghwɛi ɲʋn an toa ˈo -ɛ?