Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ ˈzɩan -an?

 ˈCƖANDHƐ- 10

Dhɛ ɲɔn ɔn ˈdhaa ˈˈgbuzɔncɛ ɛˈ Biiblʋ ˈcɩaan- -an?

Dhɛ ɲɔn ɔn ˈdhaa ˈˈgbuzɔncɛ ɛˈ Biiblʋ ˈcɩaan- -an?

Zɔin Kole

Blezii

Ɔsɩtrali

Lajine

-Ɛ -ˈghlʋa ˈe tɛnˈˈ -bhlʋa- ˈdhi ɛ, Zoova a ˈbɔn ˈˈgbuzɔncɛ ˈye -da dhueˈ ˈkpa jheejhee ʋʋ ˈye ʋaˈ ɲɔnsoadhɛ i-kuu ˈˈdhe -jhbhɛɛ- nɩan ˈo ʋbʋ ˈɲnɩn ɛn, ʋʋ ˈyeɛ i-kuu -ke. (Deutéronome 6:6, 7) Ɛɛˈ dɩ -wɛeˈ ˈdhɔɔ ˈˈoo ˈdhɔɔ ɔ, Zoova aˈ -Bobhlaʋn- an za ˈo nɔnˈˈ ʋa ˈcɩan Biiblʋ -da dhueˈ ˈdhe ʋbʋ bho ˈˈgbuzɔnˈ. Dhɩ -ˈyea ʋaˈ ɲɔnsoadhɛ i-kuu ɛ, ɩmɩn- ʋa ˈcɩan ˈdhe ˈmʋnan ˈmʋn. -Bho -nɩn dhueˈ mɔn ˈdhe- ɛˈ, -ˈbhɛɛˈ -ˈye nɔnˈˈ ˈmʋn ˈˈdhuo- -ˈye Biiblʋ ˈcɩan ˈˈdhe -ˈye Ɲɔnsoa iˈˈkwaan-.

Ɛ nɩn nɔnˈˈ -ɔ ˈdhe ˈdhi ɲɔn ɔn ˈˈkwaan Zoova i. “[Aʋ] ˈˈkʋʋan- Nyɔsoa i, ɔɔ mue [aʋ] dhii ˈˈkʋʋan-.” (Zakɩ 4:8) -Bho -aa sa Zoova aˈ kplɩn -e dhɩ ɔ nʋan ˈcɩan ˈdhe ɔɔˈ Ghlu ˈdhi ɛˈ, ɛɛ muɛn nʋn- -a -ˈyeɔ jhibho- -kajɔɔnka. -Bho aʋaˈ ˈˈgbuzɔncɛ ˈye Biiblʋ ˈcɩaan -dee ɛˈ, dhɛ dhueˈ -ˈˈkwan ˈˈjhrii aʋ ˈbhɛɛa aʋ ˈyea nʋn ɛn, ɛ ka: Aʋ ˈˈdhuo- nɔnˈˈ -dhɛ ˈˈzaan ˈmʋn aʋ ˈye Biiblʋ ˈdhii zro. Ʋanˈ ˈfɔ ɲʋn ˈyea zro ˈdhe ˈdhɔɔ ˈdhi -ɔ nɩan ˈo Kletiɛn -e ɔɔˈ -bobhladhbho ɛˈ ˈsɛɛ ˈˈkpe ɛ, ɛ ˈbhɛɛˈ ɛ ˈyeɔ nɩn-. ˈFɔ -ˈyea -zroɛ- ɛ, aʋ ˈbhɛɛˈ aʋ ˈyeɔ gble. -Bho aʋ gwɛ ɔɔˈ -zroaˈ aˈ, dhɩ aʋ ˈŋwɔan in ˈdhe ɔ ˈdhi ɛ, aʋ ˈyɩ ˈtmʋn.

Ɛ nɩn nɔnˈˈ -ɔ ˈdhe ˈdhi ˈˈgbuzɔncɛ ɛ ˈˈkwaan bha i. -Bho ˈɲnɔn -e -kʋan- -e ˈˈɲnuunbhleʋn- -e ˈˈɲnuun an sa Biiblʋ ˈcɩan -da dhueˈ ɛˈ, ɛɛ kuuɛ ʋaˈ -jhbhɛɛ- i. Ɛ ˈye ˈmʋnan -e kupeɛide- nɔnˈˈ nɩn- ˈsʋ -bho ɔɔ sa iˈˈkwaan- ˈdhɔɔ ˈˈoo ˈdhɔɔ ɔˈ, ɲʋn anˈ klɛɛ ˈyeɔ -fuo- ˈjɛɛn-. ˈˈƝnuunbhleʋn ˈye ʋaˈ ˈˈɲnuun anˈ zɩn jha -ŋmʋn -wɛeˈ dhɩ -ɩanˈ dɩ ʋʋ ˈyea ˈtmʋn ɛn, ʋʋ ˈye ɩanˈ dɩ poo-. Dhɩ nɩan ˈe -aaˈ ˈsɛɩ- La Tour de Garde -e Réveillez-vous ! ˈdhi ɛ, ʋʋ ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye ɩanˈ -ˈnɩɩn ˈcɩan. Dhɩ nɩan ˈo -aaˈ Ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- jw.org ˈˈkpe -ke ɛ, ɩn ˈbhɛɛˈ ɩn ˈyʋbʋ sʋn bho po. ˈKledɩ- aʋaˈ ˈˈɲnuun an ˈjhea ˈdhe klainˈˈ -e -ka ʋʋ ˈyea ɩanˈ ˈˈdhru ˈjha sʋn nʋn ɛn, aʋ ˈbhɛɛˈ aʋ ˈye ɛɛˈ dɩ ˈtmʋn. Aʋ ˈbhɛɛˈ mɔn aʋ ˈye JW ɛˈ tele iˈjhe (tv.jw.org), -wɛeˈ -bho aʋ ˈgwɛ ɛɛˈ iˈjhea a, aʋ ˈye ɛɛˈ dɩ ˈtmʋn ˈbho aʋ ˈɲnɩn. Aʋ ˈbhɛɛˈ -ke ˈdhɩ -ˈyea -bhleɛ- ˈdhe ɲɔnsoagbu ˈdhi ɛ, aʋ ˈye ɩanˈ bhleaˈ ˈcɩan ˈˈdhe -bho aʋaˈ ˈˈgbuzɔncɛ ɛˈ Biiblʋ ˈcɩaan- -jra ˈˈdhru -ke ɛˈ, aʋ ˈbhɛɛˈ aʋ ˈye dhɩ ˈˈŋwɛn in dhi.

Nɔnˈˈ ˈˈgbuzɔncɛ poa ˈfɔ ˈˈɩ, -ɔ ˈdhe ˈdhi ʋa bhaea Zoova a, ɔɔ muɛn nʋn- Ɲɔnsoa aˈ Ghlu aˈ ˈcɩaan- ˈye trɔnˈ ˈbhle ˈˈdhe ʋʋ ˈye ˈˈdhiman ˈjhe.—Psaume 1:1-3.

  • Dhɛɛdɩ- ˈˈgbuzɔncɛ ɛˈ Biiblʋ ˈcɩaan- anˈ nɔnˈˈ ˈye ˈo nɩn- -ɛn?

  • Ka ˈˈɲnuunbhleʋn ˈye nʋn -wɛeˈ ɛɛˈ nɔnˈˈ tu ˈye ˈmʋnan nɔnˈˈ nɩn- -ɛn?