Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ ˈzɩan -an?

 ˈCƖANDHƐ- 7

Dhɛ -aa nʋn ˈdhe -aaˈ ɲɔnsoagbu ˈdhi -ɛ?

Dhɛ -aa nʋn ˈdhe -aaˈ ɲɔnsoagbu ˈdhi -ɛ?

Nuvɛɛ Zelandɩ

Zapɔn

Uganda

Litiani

ˈDhe Kletiɛn -ˈˈwe kɔan ɲan anˈ ˈˈdhruigboɛ- ˈmʋn ɛn, ʋa bhleˈ, ʋa bhaeˈ, ʋa zroɛ ˈCreedhɩ- -wɛeˈ ʋa tɔɔn bha dhɛ. (1 Kolɛntɩ 14:26) Dhɩ nɩan dhueˈ -mɩn -aa nʋn ˈdhe -aaˈ ˈˈdhruigboɛ ˈmʋn ˈdhi ˈzɩan -ke.

Tɔˈdɩ nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi ɛ, ɩmɩn- -aa -ˈcɩan. ˈBho -gwleghwɩ ˈˈkpe ɛ, -aa ˈgbooɛ ˈˈdhrui -wɛeˈ -aa po -bo -ɔ tbha ˈo Biiblʋ ˈˈkpe dheinˈˈ bho ˈdhe ˈjhrʋ aˈ bhɩ mɩɩnˈˈ anˈ 30 ˈdhi. -Nansʋn- -ʋanˈ dɩ ˈtmʋʋan ˈdhe Biiblʋ ˈdhi -a -ˈyea ˈbhle ˈnɔn nɔnˈˈ nɔn ˈdhi ɛ, ʋmʋn- -anˈ dɩ -bo -ˈnɔn ɔn pooa -aʋ -glʋˈ bho. -Bobhlai- ɔ poɛ -aaˈ klɛɛ ˈkpɩ -a -ˈye ˈe -aaˈ ˈˈjɛ ɛˈ Biiblʋ ˈdhi -ŋmʋn. ˈBho ɛ ˈdhe ɛ, -a -ˈbhleɛ “ La Tour de Garde ” ɛˈ ˈcɩaan. Ɛɛ poɛ ˈo ˈjhrʋ aˈ bhʋ klaaˈˈ dhueˈ. ˈBho ɛɛˈ nɔnˈˈ ɔn, ʋn anˈ klɛɛ nɩan ˈe ɲɔnsoagbu ˈdhi ɛ, ʋʋ ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye sʋn ˈˈjha -to -wɛeˈ ɲʋn ˈyʋbʋ ghlu ˈˈɲɩn. Po ˈe -za ˈe -ˈnɩn an poɛ -aʋ- sʋn bho -aa yea Biiblʋ aˈ ˈsrɩn ˈˈjhriɛ ˈˈdu ˈdhe -aaˈ ˈkmʋn ˈdhi. ˈSɛɛ- nɩan dhueˈ mɛn- -aa -ˈcɩan da ˈbhlʋa aˈ klɛɛ ˈˈkpe, -aaˈ ɲɔnsoagbi- nɩan 110.000 ˈjhɔ ˈdhii.

-Aa -ˈcɩan -bobhlaa-. -A -ˈbhleɛ ˈˈdhruigboɛ- -dhee -ˈnɛɛn -aa nʋn ˈˈjie- jhrʋ bho, ˈbho ˈdhɔɔ ɔˈ gwea-. Ɲɔn ɔn ˈdhɛɛ Kletiɛn ɛnˈ -nansʋn -e ɔɔˈ -bobhladhbho -e. ˈˈDhruigboɛ- -ˈnɛn ˈbhleɛ ɛɛˈ ˈsɛɛ-, dhɩ aˈ klɛɛ nɩn- ˈe ˈdhi. Dhɛ ɲʋn ˈcrea ˈbho ˈsɛɛ -ˈnɛn ˈˈkpe ɛ, ɛ ka: Kletiɛn ɛnˈ -nansʋn -e ɔɔˈ -bobhladhbho- -e: ˈˈDhruigboɛ- ɛˈ dhɩcɩan -sɛɛ. Ɛɛ ˈˈsiɛ ˈzɔn ˈcʋ ˈˈoo ˈcʋ. ˈˈDhruigboɛ- -ˈnɛn ɛnˈ ˈfɔ kɔan ɲan an, ɲɔn ɔn ˈdhɔɔ ˈˈGhwlii nɩan ˈe Ɲɔnsoa aˈ Ghlu ˈdhi ɛ. Biiblʋ aˈ -da dhueˈ ɲʋn zroa see ˈdhe ŋmɛinˈˈ ɛn, ɔmɔn- ɲɔn ɔn za gbɔ ˈdhe ˈfɔ -ˈnɔn ˈdhi. ˈBho -ˈmɛn ˈdhe ɛ, ˈˈdhruigboɛ ɛ ˈfɔ ˈsɔɔn -nɔn, ɲɔn ɔn ˈdhaa -ˈCɩan -bobhlaa- a, ˈdhe ɛ ˈdhi ɲʋn -an sraan -ka ɲɔn ɔn nʋan Biiblʋ aˈ dɩ ˈtmʋnsʋn ˈdhe ɲʋn bho ɛ. Ɲʋn -an nʋɛn ɛn, ɲɔn ɔn ˈdhaa ʋbʋ klainˈˈɲnun-. Ʋʋ ˈbhleɛ ˈsrɩn ˈˈdui- dhueˈ, -ɔɔ pʋbʋ sʋn bho ˈˈdhe ʋaˈ dhɛzrosʋn -e ʋaˈ -ghlusʋn ˈye -kajɔɔnka nɩn-. (1 Timotee 4:13) ˈˈDhruigboɛ ɛˈ dhebhɔɔ- -fɔ ɲɔn ɔn ˈdhaa Kletiɛn ɛnˈ -nansʋn ɛn, ɔɔ tɔɔn ɲʋn -ka ɲɔn ɔn nʋan Biiblʋ aˈ ˈsrɩn ˈˈjhriɛ ˈˈdu sʋn ˈdhe ɔɔˈ ˈkmʋn ˈdhi ɛ. ˈFɔ -ˈnɔn ɔnˈ -da dhueˈ ɲɔn ɔn dee ɲʋn dɩ i -wɛeˈ ʋa zɩ ˈe, ɛɛ poɛ klɛɛ sʋn bho ʋa yea Biiblʋ iˈŋwɔn -kajɔɔnka.

-Bho jhi ˈdhe -aaˈ ɲɔnsoagbu ˈdhi ɛˈ, -ka -aa nʋan Biiblʋ ˈcɩan sʋn ɛn, ɛɛ muɛn -ʋn ˈtʋn nʋn-.—Isaïe 54:13.

  • -Bho jhi -da Zoova aˈ -Bobhlaʋn- an ˈgbooa ˈˈdhrui ɛˈ, dhɛ -man mun ˈcɩan -an?

  • -Aaˈ ˈˈdhruigboɛ- -aa muan ˈmʋn ˈdhɔɔ ˈˈoo ˈdhɔɔ ɔ, ɛɛˈ -jɛnwɛ- -man ˈbɔn -ˈye ˈmʋn jhi -ɛ?