Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Ɲʋnwɛ- -ɛ nʋn Zoova aˈ -glʋˈdɩ ˈzɩan -an?

 ˈCƖAANDHƐ- 28

-Ɛ -nɩn ˈo -aaˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩnˈ -ɛn?

-Ɛ -nɩn ˈo -aaˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩnˈ -ɛn?

Flanze

Polɔɲɩn

Risi

Zezi Klisɩ -ghluɛ- ˈe ɔɔˈ dhɛcɩaʋn bho ɔ ˈnaan: “Ɩan zɔnpli ˈye fan ˈdho nyʋ ˈˈjuei, ʋ ˈye ɩan nʋʋdhɩ ˈdjɛ ˈje, -wɛˈ ʋ ˈye ɩn Bhaˈ -nɩa ˈe jaʋanˈ ˈnynɩ ˈˈi ˈbhɛɛ-.” (Matie 5:16) ˈDhe dhebhɔɔ- -ti nɩn ˈdhi ɛ, ɛntɛɛnɛtɩ -e dhɩ -dhee jhia i ɛ, -aa nʋʋɩn dhbho ˈjɔɔn-. Dhɩ Zoova aˈ -Bobhlaʋn- dea -gwlɩˈˈ -e dhbho ʋa nʋan an, ɩanˈ dɩ ˈtmʋɛnˈ ˈbho ʋaˈ ˈˈjɛ ɛˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ ˈfɔ, jw.org ˈˈkpe. -Ɛ -nɩn ˈo ɛ ˈˈkpe ˈpepe -ɛ?

Dɩ ɲʋn an deea ʋaˈ ˈˈjɛ i ɛ, ɩanˈ dhezaaˈ nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi ɛ. Dɩ ˈjɛɩn- ɲʋn an deea ʋaˈ ˈˈjɛ i nɔnˈˈ ˈˈoo nɔnˈˈ ɔn, -ˈbhɛɛˈ -ˈye ɩanˈ ˈdhezaaˈ ˈjhe. -Aaˈ ˈsɛɛ- ɲɔn ɔn ˈdhaa ˈKlejheɛ ɛ mun igwɛ- ˈmɛn?, ɛmɛn -e -dhee -ˈnɛɛn ɲɔn ɔn ˈdhaa Ɲʋn -ˈmɛan an, ʋʋ ˈbhɛɛˈ ˈjɛɛn- ʋʋ ˈye ˈkmʋn dhejhi?, ɩn -nɩɛn- ˈo ɛntɛɛnɛtɩ ˈˈkpe ˈdhe ghlui aˈ kpɛ ɛˈ 600 ˈjhɔ ˈdhi. -ˈBhɛɛˈ -ke -ˈye Biiblʋ- ɲɔn ɔn ˈdhaa Traduction du monde nouveau ˈjhe ˈbhomɔn ˈdhe ghlu aˈ kpɛ ɛˈ 130 ˈjhɔ ˈdhi, ɛmɛn -e Biiblʋ ˈcɩan -sɛɩ- -e. Ɩanˈ -ˈnɩɩn mɩn- ɲɔn ɔn ˈdhaa Dhɛ Biiblʋ a tɔɔn ɲʋn -ɛn?, ɛmɛn- -e La Tour de Garde -e Réveillez-vous ! -e. -ˈBhɛɛˈ -ˈye ˈsɛɩ -ˈnɩn anˈ -da -duuˈˈ zro, -ˈbhɛɛˈ -ˈyɩ dheinˈˈ bho po ˈbho ɛntɛɛnɛtɩ ˈˈkpe. -ˈBhɛɛˈ -ˈye ɩanˈ MP3 -e PDF -e EPUB ˈmʋn ˈˈdhuo- ˈbho ɛntɛɛnɛtɩ ˈˈkpe. -ˈBhɛɛˈ -ˈye ˈsɛɛ jri -ˈyɩ ɲɔn ˈˈɲɩn ˈdhe ɔɔˈ ˈˈjɛ ɛˈ ˈˈbhlighlu ˈdhi! ˈˈMuumun -ˈˈwe aˈ video nɩn- ˈo ˈmɛn -ke. -ˈBhɛɛˈ -ˈye Biiblʋ ɲʋn zroa -e teatɩ -e bhlaadhɩ aˈ ghlu dheinˈˈ bho po.

Dɩ -ˈtmʋʋan ˈdhe Zoova aˈ -Bobhlaʋn- anˈ dɩ ˈdhi ɛ. Dhbho -aa nʋan da ˈbhlʋa ˈˈkpe -e dɩ -ɩan- zia ˈdhe Zoova aˈ -Bobhlaʋn- anˈ ˈkmʋn ˈdhi -e -ka -aa nʋan ɲʋn bho -jhi sʋn ɛn, ɩanˈ -manɩanˈ -dhee -e ɩanˈ video -nɩn ˈo ˈmɛn -gba. -Aaˈ ˈˈdhruigboɛ- klaeˈˈ -ɩan- ˈˈkwaan in -e -aaˈ Betɛɛ ɛˈ ˈˈdrɛsɩ -e, ɩmɩn- -nɩn ˈo -ke.

-Aaˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩn- anˈ ˈsaa ˈmʋn ɛn, ɲʋn -duuˈˈ a ˈŋwɔn tɔˈdɩ i da ˈbhlʋa ˈˈkpe. Ɲʋn -ʋʋ -tɛɛan bho mɔn -ke ɛ, ɩan jhɛɛ ʋbʋ ˈmɛn. Ɲʋn nɩan ˈe ˈbhlʋa aˈ ˈfɔ ɲɔn ɔn ˈdhaa Antaatikɩ bho ɛ, ʋa mun ˈo -aaˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩnˈ ˈmɛn -ke. -Aa bhaeˈ -wɛeˈ ‘[Zoova] aˈ ghlu ˈye isɛn’ da ˈbhlʋa aˈ klɛɛ ˈˈkpe ˈˈdhe Ɲɔnsoa ˈɲnɩn ˈye ˈˈɩˈbhɛ.—2 Tesalɔsɩ 3:1.

  • -Kawɛ- jw.org ɛ nʋn ɲʋn sʋn bho -po sʋn ˈˈdhe ʋa jhibho tɔˈdɩ- nɩan ˈe Biiblʋ ˈdhi -ɛ?

  • -Man ˈbɔn -ˈye ˈo -aaˈ ɛntɛɛnɛtɩ ɛˈ -deɩnˈ mun?