ˈSɛɩ ˈcreʋn-, ˈdhe Meikɩ -bhlʋaˈ.

ˈZɔin Kole

Aameni

Bulɔndi

Sri Lanka

-Aa ˈbɔn -a -ˈye ‘-bɔyaˈˈ bo bhla ˈbhlʋɩdhri ˈdhii, ˈdhe ˈcɛ ɛˈ klɛɛ bho, ɛmɛn- -e ˈdhe ghlui aˈ klɛɛ ˈdhi.’ Ɛɛˈ dɩ -aa -ˈcre ˈsɛɩ ˈdhe ghlu aˈ kpɛ ɛˈ 750 ˈjhɔ ˈdhi. (Gbɔˈwlʋdhɩ- 14:6) Dhbho -ˈnɔn -ɔ kman ˈˈɩn kaˈ a, ka -aa nʋn ɔɔˈ nʋnsʋn -ɛn? -A -ˈbhleɛ ˈsɛɩ ˈcreʋn- -e ɩanˈ ghluˈizaʋn-. Ʋbʋ -ʋa- nʋn ɛɛˈ dhbho tu. Ʋaˈ klɛɛ -nɩɛn- Zoova aˈ -Bobhlaʋn-.

Ɩan ˈcreɛˈ tɛnˈˈ ˈdhe Glee ghlu ˈdhi. -Glibha- aˈ jebhopoʋn- -e ˈsɛɩ ˈcreʋn an nʋɛn dhbho -da dhueˈ. Ʋbʋ- -a tɔɔn ʋbʋ dhɩ ʋʋ ˈyea ˈcre ɛ. ˈSɛɩ ˈcreʋn -nɩɛn- ˈe -aaˈ ˈˈgbu klaaˈˈ nɩan ˈe Meikɩ -bhlʋaˈ -e Betɛɛ -dhee -ˈnɩɩn ˈdhi. Dhɛ -aaˈ ˈsɛɩ ˈcreʋn sea ˈo ˈbhlʋa dhueˈ gbai ˈdhi nɩn- ɛn, ɛɛ nʋɛnˈ, dhɩ -aa -ˈcrea a, ɩan ˈtmʋɛn ɲʋn anˈ klɛɛ ɛˈ dɩ.

Dhɩ -ˈcrea a, ɲɔn ɔn kpɩ ˈsɛɩ ghluˈizaʋn-. Dhɩ ɲʋn ˈcrea a, -bho ɲʋn gwɛ ɩanˈ jha -ŋmʋanˈ -wɛeˈ ɩn se dɩ ˈˈbun nɩn- ɛnˈ, ɲɔn ɔn jhaa ɩn ˈdhe ɔdinatɛɛ ˈdhi ˈˈdhe ɲɔn ɔn kpɩ ˈsɛɩ ghluˈizaʋn- nɩan ˈbhlʋɩ ˈdhii -wɛeˈ ʋʋ ˈyɩ ˈe ʋaˈ ˈˈbhlighlu ˈdhi po. -Bho ʋʋ gwɛ ɛɛˈ nʋanˈ anˈ, ʋa zrʋɩˈ kpɛ -duuˈˈ, ʋa ˈsrɛɩ ˈˈɩ. -Bho ʋʋ ˈŋwɔn dhɛ -ɛ -ˈtmʋan ˈdhe Glee ghlu ˈdhii ɛˈ, ʋa poɛ ˈe ˈkpɩ -wɛeˈ ɛɛˈ ˈdhe -jhaa -sʋn nɩan ‘tɔˈdɩ-, -ʋn ˈgba ˈˈɩ’ ˈˈdhe -ʋn -nmɔan ˈe ʋaˈ ˈˈbhlighlu ˈdhii ɛ, ʋa ˈbʋn in.—Ecclésiaste 12:10.

Ɲɔn ɔn nʋʋɛn ɔdinatɛɛ dhbho. Ɔdinatɛɛ se ˈbhɛɛ- ɛ ˈye ˈo ˈsɛɩ ˈcreʋn- -e ɩanˈ ghluˈizaʋn- anˈ ˈgɔ ˈˈɩ ˈˈsii-. ˈKlaa ɔdinaatɛɛ -e ghlu aˈ gbɔza- -sɛɩ- -e dhbhonʋʋndhɩ- -ˈnɩɩn nɩan ˈe ɛ ˈdhi ɛ, ɩan ˈˈkwaan ɲʋn anˈ dhbho ˈˈjhrii. Zoova aˈ -Bobhlaʋn- ˈbhleɛ ʋaˈ ˈˈjɛ ɛˈ dhbhonʋʋdhɛ- ˈdhɔɛe dhueˈ (MEPS) -ɛɛ po ˈsɛɩ fete ˈdhii, -ɛɛ pʋɩ ˈˈkpae ˈdhe ɲʋn anˈ ˈˈbhlighlu aˈ ˈcrejhri- -duuˈˈ ˈdhi, ˈˈdhe ɲʋn ˈyɩ bhla ˈdhe maaziin ˈŋwɔn.

Ghlu aˈ kpɛ -aa -ˈcrea ˈsɛɩ ˈdhe ˈdhi ɛ, -bho ɲʋn -an pʋɩ se ˈˈɩ-die- mɔn ˈdhe- ɛˈ, dhɛɛdɩ- -aa kpɛ ɲan -an? Dhɛ nɩan ˈo mɛn- -nɩn -aa ˈbɔn -a -ˈye Zoova aˈ -glʋˈdɩ nʋn. Ɔɔ ‘ˈbɔn ɲʋn anˈ klɛɛkpɛ ˈye ˈpʋ ˈˈdhe ʋʋ ˈye dhɛjhibhɛ- tbha ˈo tɔˈdɩ ˈˈbun’ iˈŋwɔn.’—1 Timotee 2:3, 4.

  • Ka -aaˈ ˈsɛɩ a nʋn ˈcreeɛ sʋn -ɛn?

  • Dhɛɛdɩ- -aa za -aaˈ ˈsɛɩ ghluˈi ˈdhe ghlu aˈ kpɛ -duuˈˈ ˈdhi -ɛ?